Ulgi i odliczenia w PIT za 2020 rok

Ulgi i odliczenia w PIT za 2020 rok

Trwa okres rozliczeń z urzędem skarbowym, który rozpoczął się 15 lutego i trwa do 30 kwietnia 2021 roku. Wymóg ten dotyczy przede wszystkim podatników składających PIT-37 oraz PIT-36. Warto zadbać o swoje rozliczenie podatkowe i wiedzieć jakie ulgi i odliczenia oraz na jakiej zasadzie podlegają odliczeniu od podatku. Kluczowe z nich to ulga na dziecko, ulga na Internet, ulga rehabilitacyjna, odliczenia z tytułu darowizn, ulga za krwiodawstwo, ulga za wsparcie walki z COVID-19,  odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, ulga termoizolacyjna, ulga dla młodych. Poniżej krótka charakterystyka najczęściej stosowanych ulg i odliczeń.

Ulga na dziecko

Najpopularniejsza jest  ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom i rodzicom zastępczym. Polega na odliczeniu określonej ustawowo kwoty za każde posiadane dziecko poniżej 18. roku życia. Przysługuje też na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną oraz na każde uczące się i nie osiągające przychodu dziecko do 25. roku życia (limit przychodów to 3089zł). Zastosowanie tej ulgi zależne jest od limitu dochodu w przypadku posiadania jednego dziecka- 112 000zł (limit dotyczy również małżeństwa). W przypadku rodzica samotnie wychowującego jedno dziecko jest to już 56 000zł. Limity nie obowiązują tych, którzy wychowują więcej niż jedno dziecko. Na pierwsze i drugie dziecko podatnik za pełny rok może odliczyć  1 112,04 zł.  Natomiast na trzecie dziecko jest to już 2 000,04zł rocznie, a na czwarte i każde kolejne 2 700zł.

Ulga na Internet

Ulga przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno po sobie następujących latach (o ile ktoś już we wcześniejszych latach nie skorzystał z tej ulgi). Odliczyć można nie więcej niż 760zł w skali roku. Przy czym wydatki na Internet warto mieć udokumentowane fakturami.

Ulga rehabilitacyjna

Przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności przez lekarza orzecznika. Dla tych podatników przewidziano ulgę na sprzęt rehabilitacyjny w kwocie odliczenia faktycznie poniesionych wydatków, ulgę na adaptację i wyposażenie mieszkania dla potrzeb wynikających z niepełnosprawności,  ulgę na leki czy ulgę na samochód. Chcąc odliczyć faktycznie poniesione wydatki na leki należy mieć udokumentowane koszty ich zakupu. Odliczeniu podlega kwota powyżej 100zł. Maksymalna kwota ulgi na samochód wynosi 2280 zł.

Ulga od darowizn

Ulga przysługuje podatnikom, który w ubiegłym roku przekazały darowiznę głównie związana z krwiodawstwem oraz celami charytatywnymi. Za oddanie krwi oraz jej składników np. osocza przysługuje 130zł za 1 litr. W przypadku osocza ozdrowieńców COVID-19 stawka wynosi 200zł. Odliczenie nie może być większe niż 6 procent ogólnego dochodu podatnika. Od 2021 roku odliczeniu podlega darowizna związana z COVID-19. Osoby, które finansowo wsparły m.in. podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych, noclegownie, zakłady opiekuńcze, rodzinne domy pomocy kwalifikują się do tej ulgi. Za taką formę wsparcia dokonaną do końca kwietnia 2020 roku można odliczyć nawet 200 procent darowizny. Darowizny przekazane w maju można odliczyć w wysokości 150 procent, te przekazane w okresie od czerwca do września w kwocie, w której były wpłacone, a te uiszczone od października do końca grudnia w wysokości 200 procent.

Ważne jest by darowizny były udokumentowane np. dowodami wpłat na rachunek bankowy czy oświadczeniem obdarowanego.

Odliczenia z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne

Odliczenia te stanowią klasyczną ulgę stanowiącą zapłacone przez podatnika w trakcie roku podatkowego składki ZUS. Kwota przysługującego odliczenia z reguły wynika z informacji PIT-11 przekazanej przez pracodawcę, będącego płatnikiem składek.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga przysługuje podatnikowi będącemu właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł biorąc pod uwagę wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne podatnika. W zakresie tej ulgi mieści się przykładowo wymiana pieca węglowego na gazowy czy pompę ciepła, wymiana okien, bądź instalacja fotowoltaiczna na dachu domu. Wydatki poniesione muszą być odpowiednio udokumentowane.

Ulga dla młodych

Przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody z pracy, umów zlecenia, z tytułu odbywania praktyk oraz stażu uczniowskiego. Ulgą objęte są przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym, które są zwolnione z PIT. Dopiero nadwyżka ponad ww. kwotę podlega opodatkowaniu.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami