Świadectwo kierowcy – ważny dokument dla kierowców spoza UE

Świadectwo kierowcy – ważny dokument dla kierowców spoza UE

W Polsce coraz większym problemem jest brak kierowców zawodowych. Firmy transportowe, aby zapełnić lukę w zapotrzebowaniu na pracowników zatrudniają kierowców z Europy Wschodniej np. Ukrainy czy Białorusi. Jednak zatrudniając kierowcę z poza Unii Europejskiej musimy pamiętać by zaopatrzyć kierowcę w kilka dokumentów by w przyszłości nie narazić się na wysokie kary nakładane zgodnie z Ustawą o transporcie drogowym. Korzystając z usługi kierowcy spoza Unii Europejskiej pamiętajmy, aby zawsze zadbać o jego świadectwo kierowcy ponieważ niewyposażenie kierowcy, który nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego, w świadectwo kierowcy zagrożone jest karą pieniężną w wysokości 1000 zł. Natomiast bardziej dotkliwą karą wysokości 8000zł jest wykonywanie międzynarodowego przewozu drogowego niezgodnie z przepisami ustawy, umową międzynarodową lub warunkami określonymi w zezwoleniu, czyli dopuszczenie kierowcy, który nie posiada świadectwa kierowcy w ogóle.

Pierwszym pytaniem jakie nasuwa się przewoźnikom, którzy chcą zatrudnić kierowcę z Europy Wschodniej jest pytanie dotyczące wymaganych dokumentów jakie musi posiadać kierowca nie będący obywatelem Unii. Wymagane dokumenty możemy pogrupować w 4 grupy:

I grupa: dokumenty uprawniające do pobytu w Rzeczpospolitej Polskiej:

– zezwolenie na pobyt stały,
– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
– zezwolenie na pobyt czasowy i pracę ,
– wiza,

II grupa: dokumenty uprawniające do wykonywania pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej:

– zezwolenie na prace,
– oświadczenie pracodawcy zamiast zezwolenia na prace,

III grupa: dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy

– świadectwo kwalifikacji zawodowej,
– świadectwo kierowcy,
– polskie prawo jazdy,

IV grupa: dokumenty potwierdzające opłacanie składek ZUS

– druk A1.

W niniejszej publikacji omówione zostaną zasady wydawania świadectwa kierowcy.

Świadectwo kierowcy

Zgodnie z art. 32a Ustawy o transporcie drogowym dla każdego kierowcy, który nie jest obywatelem Unii Europejskiej, zatrudnionego przez przedsiębiorcę, który ma siedzibę na terytorium RP, a wykonuje międzynarodowy transport drogowy rzeczy zastosowanie mają przepisy Unii Europejskiej dotyczące świadectwa kierowcy. Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009r. dotyczącego zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych wykonywanie przewozów międzynarodowych wymaga posiadania licencji wspólnotowej oraz, jeśli kierowca jest obywatelem państwa trzeciego, świadectwa kierowcy. Powyższe rozporządzenie dotyczy przewoźników zarobkowo wykonujących międzynarodowy przewóz rzeczy i ma na celu określenie wspólnych reguł mających zastosowanie do rynku międzynarodowych przewozów drogowych rzeczy. Aby osiągnąć ten cel Wspólnota Europejska wprowadziła na przewoźników, którzy wykonują międzynarodowe przewozy rzeczy obowiązek posiadania licencji wspólnotowej i obowiązek uzyskania świadectwa kierowcy. Obowiązek uzyskania świadectwa kierowcy ma na celu sprawdzenie czy kierowcy z państw trzecich są legalnie zatrudnieni. Kontrola ta ma zapobiegać naruszaniu reguł konkurencji przez przewoźników.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 świadectwo kierowcy jest wydawane przez państwo członkowskie każdemu przewoźnikowi, który:
1) jest posiadaczem licencji wspólnotowej; oraz
2) albo legalnie zatrudnia w tym państwie członkowskim kierowcę, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym w rozumieniu dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, albo w sposób legalny korzysta z usług kierowcy, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym w rozumieniu dyrektywy 2003/109/WE, pozostającego w dyspozycji tego przewoźnika zgodnie z warunkami zatrudnienia i kształcenia zawodowego określonymi w tym państwie członkowskim:
(i) na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych; oraz, w odpowiednich przypadkach,
(ii) na mocy układów zbiorowych, zgodnie z regułami stosowanymi w tym państwie członkowskim.

Świadectwo kierowcy wydawane jest przez właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika na wniosek posiadacza licencji wspólnotowej każdemu kierowcy, który nie jest obywatelem państwa członkowskiego ani rezydentem długoterminowym i jest przez tego przewoźnika legalnie zatrudniony. Świadectwo kierowcy poświadcza, że kierowca w nim wskazany jest zatrudniony zgodnie z przepisami unijnymi. Świadectwo kierowcy należy do konkretnego przewoźnika, który przekazuje je do dyspozycji kierowcy wskazanemu w świadectwie. Uwierzytelniony wypis ze świadectwa kierowcy wydany przez właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika jest przechowywany w lokalach przewoźnika, natomiast świadectwo jest okazywane na wniosek każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych. Podkreślenia wymaga, że kierowca obowiązany jest posiadać i okazywać do kontroli świadectwo wydane na wniosek tego przewoźnika, dla którego wykonuje przewóz. Świadectwo służy bowiem wykazaniu, że przewoźnik wykonujący przewóz zatrudnia kierowcę lub korzysta z usług kierowcy z państwa trzeciego legalnie. Wykonując przewóz na rzecz określonego przewoźnika kierowca nie może zatem posługiwać się świadectwem wystawionym dla innego przewoźnika.

W myśl art. 32 b ust. 1 Ustawy o transporcie drogowym świadectwo kierowcy wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego. Wydaje je na wniosek przedsiębiorcy, który posiada licencję wspólnotową i złoży na piśmie lub elektronicznie wniosek. Wniosek musi zawierać oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres oraz imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo kierowcy. Do wniosku muszą być dołączone:

– kopia licencji wspólnotowej
– zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnieniu przez kierowcę wymagań o których mowa w art. 39a ustawy o transporcie drogowym
– kserokopie dokumentu tożsamości
– kserokopie prawa jazdy
– kserokopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy.

Świadectwo kierowcy wraz z wypisem ze świadectwa kierowcy wydaje się przedsiębiorcy na okres do 5 lat.

Świadectwo kierowcy wydawane jest wraz z wypisem z tego świadectwa. Świadectwo kierowcy należy do przewoźnika, który przekazuje je do dyspozycji kierowcy wskazanemu w świadectwie, podczas gdy kierowca prowadzi pojazd, korzystając z licencji wspólnotowej wydanej temu przewoźnikowi. Uwierzytelniony wypis ze świadectwa kierowcy wydany przez właściwe organy państwa członkowskiego siedziby przewoźnika musi być przechowywany w lokalach przewoźnika. Świadectwo musi być okazywane na wniosek każdego upoważnionego funkcjonariusza służb kontrolnych.

Opracowanie: Jadwiga Beiersdorf, transtica.pl

Źródło: www.transtica.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia