Rachunkowość a księgowość – na czym polega różnica?

Rachunkowość a księgowość – na czym polega różnica?

Kończysz liceum, bądź technikum i zastanawiasz się jakie studia wybrać. Chcesz rozwijać swoją wiedze z zakresu księgowości, ale jedyne kierunki, które przygotowują do zawodu księgowego jakie są oferowane to np. finanse i rachunkowość, finanse i zarządzanie, rachunkowość i controlling. Zadajesz sobie więc pytanie czy Twoje studia będą faktycznie związane z księgowością.

 

Czym jest rachunkowość?

Rachunkowość to bardzo złożony system ewidencji zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwie, który pozwala odzwierciedlić kondycję firmy w danym okresie, co jest pomocne przy podejmowaniu krótkoterminowym i długoterminowych decyzji. Rachunkowość to system sformalizowany, wypracowane przez lata wzorce i metody zapisów księgowych służą do dziś.

Udoskonalanie systemów informatycznych w rachunkowości skutkuje tym, że osiągniecie tych samych rezultatów wymaga od nas mniejszych nakładów pracy oraz zajmuje mniej czasu.

Rachunkowość to również system rejestrujący poszczególne zdarzenia gospodarcze co pozwala uzyskać ogromną ilość informacji koniecznych przy podejmowaniu decyzji. Informacje te dotyczą m.in.: wysokości przychodów osiąganych przez przedsiębiorstwo, ponoszonych kosztów pośrednich i bezpośrednich, zużytych materiałów, ilości towarów na stanie. Dane te są wykorzystywane przez właścicieli firmy do oceny zyskowności przedsiębiorstwa, a także w celu wyliczenia podatków oraz oceny zdolności kredytowej przez banki.

Rachunkowość pomaga w bieżących sprawach związanych z prowadzeniem biznesu, mamy możliwość np. sprawdzenie stanu materiałów na magazynie, kontrolowania zobowiązań i należności.

Jak dzielimy rachunkowość

Rachunkowość możemy podzielić na:

  • finansową- przedstawia sytuację majątkowo-finansową przedsiębiorstwa oraz wynik finansowy,
  • zarządczą- dostarcza informacji niezbędnych do podejmowania decyzji dotyczących bieżących spraw w firmie, jak również danych umożliwiających podjęcie działań strategicznych,
  • podatkową- zajmuje się kalkulowaniem i ewidencjonowaniem podatków, a także zapisem operacji gospodarczych potrzebnych do ustalenia dochodów oraz zobowiązań podatkowych,
  • budżetową- dostarcza informacji finansowych o wykonaniu poszczególnych budżetów, niezbędnych w procesach ich planowania, kontroli i analiz,
  • bankową- jej przedmiotem jest działalność podstawowa banku oraz inne czynności realizowane przez bank,

Działy rachunkowości

Rachunkowość obejmuje trzy działy:

  • kalkulację, czyli ustalenie jednostkowego kosztu wytworzenia produktu, stanowi istotny etap rachunku kosztów,
  • sprawozdawczość, której celem jest dostarczenie informacji o stanie firmy za pomocą sprawozdań finansowych zawierających dane pochodzące z ksiąg rachunkowych,
  • księgowość, jako część rejestracyjną rachunkowości.

 

Czym jest księgowość?

Księgowość to składowa część rachunkowości, czyli sformalizowany system zapisu zdarzeń gospodarczych. Polega na ewidencjonowaniu takich zdarzeń zachodzących w firmie jak np.: sprzedaż towarów lub usług, zakupy bieżące oraz zakup środków trwałych, wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, produkcja wyrobów, naliczanie i płacenie podatków itp.. Prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dowodów księgowych musi odbywać się w porządku chronologicznym i systematycznym. Efektem prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych jest przejrzysty obraz działalności oraz sytuacji finansowej firmy.

Prowadzeniem księgowości zajmuje się księgowy. Rola księgowego z roku na rok jest coraz większa. Duża ilość przepisów podatkowych oraz ciągłe zmiany w tym zakresie powodują, że właściciele firm są zmuszeni zatrudniać lub zlecić rozliczanie firmy  profesjonalnemu księgowemu, ponieważ nie posiadają odpowiedniej wiedzy, by robić to samodzielnie. Głównym księgowym może zostać jedynie osoba, która podejmuje odpowiedzialność za prowadzenie księgowości danej firmy.

 

Rachunkowość a księgowość – podsumowanie

Podsumowując księgowość jest węższym pojęciem, które zawiera się w bardziej rozległej –  bo składającej się z wielu elementów – rachunkowości. Księgowość jest kluczowym elementem dziedziny wiedzy, jaką jest rachunkowość, stanowiąc jej ważny aspekt techniczny. Księgowość można utożsamiać bardziej z pojęciem praktycznym, zaś rachunkowość teoretycznym. Wielu ludzi błędzie myśli, że tych dwóch pojęć można używać zamiennie.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami