Włochy wprowadziły płacę minimalną.

Płaca minimalna we Włoszech. Stawka minimalna uregulowana jest w układach zbiorowych dla poszczególnych zawodów. Dla transportu towarów wynosi 9,85€ dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3, oraz 10,12€ dla kierowców zaszeregowanych do grupy 3S.

Dnia 22 lipca 2016 r. wszedł w życie dekret 136/2016 z 17 lipca 2016 r implementujący Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/67/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 dekretu 136/2016, w odniesieniu do sektora transportu drogowego, dekret ma zastosowanie również do przewozów kabotażowych, o których mowa w rozdziale III Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wspólnych zasad dostępu do rynku międzynarodowych przewozów drogowych.

Założeniem wejścia w życie dekretu 136/2016 jest zapewnienie delegowanemu pracownikowi tych samych warunków pracy i płacy, jak te występujące w miejscu oddelegowania.

Włoskie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem wyznaczonej jednostki, ma kontrolować przestrzeganie postanowień dekretu 136/2016.

Ministerstwo ma opublikować wszelkie dane dotyczące zasad i warunków zatrudnienia pracowników delegowanych we Włoszech, w tym także mających zastosowanie układów zbiorowych. Informacje te publikowane będą w języku włoskim oraz angielskim.

Zgłoszenie pracownika
Przedsiębiorca, który deleguje pracowników do pracy we Włoszech, jest zobowiązany do przekazania informacji do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie delegowania i notyfikowania każdej zmiany w ciągu pięciu dni od zaistnienia zmiany.

Zgłoszenie powinno zawierać następujące informacje:
1) dane identyfikacyjne przedsiębiorstwa delegującego;
2) liczbę i ogólne informacje o pracowników delegowanych;
3) datę rozpoczęcia, czas zakończenia i czas trwania delegowania;
4) miejsce wykonania świadczenia usług;
5) dane identyfikacyjne podmiotu przyjmującego;
6) rodzaj usługi;
7) dane identyfikacyjne i adres przedstawiciela we Włoszech;
8) ogólne informacje dotyczące przedstawiciela przedsiębiorstwa ds. dialogu społecznego.
9) numer zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej, o ile zezwolenie jest wymagane przez ustawodawstwo państwa, w którym siedzibę ma przedsiębiorca.

W ciągu 30 dni od daty wejścia w życie dekretu nr 136/2016, Ministerstwo Pracy  ma wskazać, za pomocą jakich środków na odległość będzie można dokonać stosownego zgłoszenia. (e-mail, fax).

Przedstawiciel we Włoszech
Przedstawiciel we Włoszech odpowiedzialny jest za wysyłanie i odbieranie aktów i dokumentów. Jeżeli przedstawiciel nie zostanie wyznaczony, za siedzibę przedsiębiorstwa delegującego pracowników uważana jest siedziba lub miejsce zamieszkania usługobiorcy.

W okresie delegowania i do dwóch lat po jej rozwiązaniu, przedsiębiorstwo wysyłające ma obowiązek:
przechowywać i dysponować kopią w języku włoskim umowy o pracę albo innego dokumentu zawierającego informacje, o których mowa w art. 1 i 2 dekretu, listy płac i czasu pracy, dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia albo innych dokumentów ekwiwalentnych, dokumentu potwierdzający zgłoszenie nawiązania stosunku pracy albo innych dokumentów ekwiwalentnych oraz zaświadczenia dotyczącego przepisów mających zastosowanie do zabezpieczenia społecznego.

KARY
Z tytułu naruszenia obowiązków wynikających z dekretu 136/2016, przedsiębiorca musi liczyć się z obowiązkiem poniesienia następujących kar:

od 150 do 500 € – za brak zgłoszenia delegowania pracownika,
od 500 do 3000 € – za brak przechowywania wymaganej dokumentacji – za każdego zainteresowanego pracownika,
od 2000 do 6000 € – za brak powołania przedstawiciela, a także za brak powołania osoby uprawnionej do reprezentacji, odpowiedzialnej za dialog społeczny.

Kary, o których mowa w pkt. 1 i 2 powyżej, nie mogą być wyższe niż 150.000 €.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia