“Alimenciarze”  – oddadzą 50 procent z diet

“Alimenciarze”  – oddadzą 50 procent z diet

” Alimenciarze ”  – oddadzą 50 procent z diet

Alimenciarze, którzy się uchylali od płacenia alimentów to po zaostrzeniu przepisów o odpowiedzialności karnej za uchylanie się od płacenia alimentów, rząd postanowił kontynuować walkę z tym zjawiskiem i wprowadzić nowe rozwiązania służące poprawie ściągalności alimentów.

W wyniku nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego egzekucji zaległości alimentacyjnych nie podlega 50 proc. diet przysługujących z tytułu podróży służbowych. Do tej pory diety były z niej wyłączone w całości.

Ustawa zakłada umożliwienie organom prowadzenie egzekucji z otrzymywanych przez dłużników alimentacyjnych diet z tytułu podróży służbowych w wysokości do 50 procent  tych diet. Pozwoli to na umożliwienie prowadzenia egzekucji przez komorników sądowych z diet dłużników alimentacyjnych, których zatrudnienie wiąże się z podróżami służbowymi. Sporą grupę takich pracowników tworzą  kierowcy zawodowi  w ruchu międzynarodowym, którzy najczęściej  otrzymują minimalne wynagrodzenie za prace ( 2250 zł Brutto od 2019r), a jednocześnie otrzymują bardzo wysokie kwoty, kilkukrotnie przekraczające bazową kwotę wynagrodzenie, na pokrycie wydatków z tytułu podróży służbowych tzw. delegacji w skład których wchodzą diety i ryczałty za nocleg.

Przyjęcie tych przepisów ma na celu zaprzestanie „ukrywania przez alimenciarzy” części wynagrodzenia w świadczeniach, które nie podlegały egzekucji na mocy dotychczasowych przepisów.

Ustawodawca w uzasadnieniu, jako grupę docelową  nowych przepisów, umożliwiających egzekucję do 50 % diet wskazał jedynie kierowców zawodowych. Jednak przepisy te będą obowiązywały wszystkich pracowników, w tym także pracowników instytucji samorządowych i szeroko pojętej administracji.  Którzy w ramach obowiązków służbowych podróżują i otrzymują z tego tytułu diety.

Do obecnie obowiązującego art. 831 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, który wyklucza spod egzekucji sumy i świadczenia w naturze wyasygnowane na pokrycie wydatków lub wyjazdów w sprawach służbowych, dodaje się zastrzeżenie w § 1a, zgodnie z którym jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów to możliwym jest zajęcie egzekucyjne 50% kwot diet przysługujących z tytułu podróży służbowych.

Zwiększono kary

Zaproponowano też zmianę przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących zwiększenia sankcji wobec pracodawcy. Pracodawca który nie dopełnił obowiązków związanych z zajęciem wynagrodzenia dłużnika przez komornika sądowego. Chodzi o sytuację, gdy na przykład gdy nie udzieli komornikowi odpowiedzi na temat dłużnika lub dokona potrącenia zajętego wynagrodzenia w zbyt niskiej wysokości. Projekt przewiduje również wprowadzenie kary grzywny wobec nieuczciwych pracodawców, którzy zatrudniają dłużników alimentacyjnych na czarno. Zgodnie z przepisem art. 886 § 1 komornik wymierza na pracodawcę karę grzywny w wysokości do 5 000 zł. W obecnie obowiązujących przepisach, komornik wymierza grzywnę w wysokości do 2 000 zł. Przepis artykułu 886 § 1 wprowadza obowiązkowe wymierzenie powtórnej grzywny w przypadku gdy pracodawca nadal uchyla się od wyznaczonych czynności, określonych w art. 881 § 3 i 4, dotychczas przepis ten zakładał jedynie możliwość wymierzenia grzywny a nie jej obligatoryjne wymierzenie.

Ustawa wprowadza także zmiany w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zmienia brzmienie art. 8 pkt, który zawiera wyłączenia podmiotowe z egzekucji, poprzez zmianę pkt. 10 niniejszego artykułu. Oraz dodanie pkt. 10a. Dotychczasowy przepis wyłączał spod egzekucji art. 8 pkt. 10 kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów, ustawodawca obecnie zastąpił go brzmieniem „kwoty otrzymane na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów- jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z innych tytułów niż roszczenia z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów”. Ustawodawca dodał także punkt 10 a o brzmieniu: „50% kwot diet otrzymanych na pokrycie wydatków służbowych, w tym kosztów podróży i wyjazdów- jeżeli egzekucja ma na celu zaspokojenie roszczeń z tytułu alimentów, w tym należności budżetu państwa z tytułu świadczeń wpłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów”.

 

Szczegóły prawne:
  1. Data wejścia w życie: 11 stycznia 2019 r.
  2. Akt zmieniony: ustawa z 17 listopada 1964 r. (tekst jednolity z 14 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1360) z późn. zm.) kodeks postępowania cywilnego.
  3. Akt zmieniający: ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2432).

 

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia