Zmiany w rozliczeniu PIT za rok 2013

Zmiany w rozliczeniu PIT za rok 2013

Zmiany w uldze internetowej

Większość podatników utraci prawo do korzystania z ulgi na Internet. Od zeznania podatkowego składanego za 2013 r. (w 2014 r.) z ulgi będzie można korzystać wyłącznie przez dwa bezpośrednio następujące po sobie lata podatkowe. Istnieją metody, by z ulgi korzystać również w latach kolejnych, niemniej podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za poprzedni rok po raz pierwszy skorzystał z odliczenia, może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2013. Jeżeli natomiast korzystał z niego już wcześniej – ulga nie będzie mu już przysługiwała. Ważne jest, by prawidłowo obliczyć okres dwóch lat korzystania z ulgi.

Ile faktycznie można zyskać?

W przypadku podatnika, który skorzysta z ulgi w całości i posiada kwotę dochodu pozwalającą na pełne jej odliczenie, podstawa opodatkowania zmniejszy się o 760 zł. Stąd rocznie różnica w zapłaconym podatku u podatnika korzystającego z ulgi w stosunku do osoby, która z niej nie korzysta, wynosi na rękę 136,80 zł (zakładając że obaj rozliczają się według skali i płacą podatek 18%). Kwota 760 zł pomniejsza dochód, który opodatkowany jest 18% podatkiem dochodowym.

Dowody na poniesienie wydatku 2011, 2012, 2013

Począwszy od rozliczenia za 2011 r. (a zatem również w rozliczeniu za 2013 r.) nie mamy obowiązku posiadać faktur dokumentujących wydatek na Internet.

Nie oznacza to, że faktury nie są już potrzebne. Nadal będą one jednymi z podstawowych dokumentów uprawniających do ulgi, jednak obecnie katalog tych dokumentów ulega rozszerzeniu, zatem nie stanowią one jedynego, wyłącznego dokumentu potwierdzającego ulgę.

Nie oznacza to, że faktury nadal nie są potrzebne. Nadal będą one jednymi z podstawowych dokumentów uprawniających do ulgi, jednak obecnie katalog tych dokumentów ulega rozszerzeniu, zatem nie stanowią one jedynego, wyłącznego dokumentu potwierdzającego ulgę.

Nie oznacza to jednak, że wydatek nie musi być w ogóle udokumentowany. Wręcz przeciwnie, z ulgi internetowej korzystać mogą tylko osoby, które posiadają dokument, łącznie spełniający wszystkie poniższe kryteria:

 • stwierdzający faktyczne poniesienie wydatku, a nie tylko zamówienie usługi lub korzystanie z niej;
 • zawierający w szczególności:
  • dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru),
  • dane identyfikujące sprzedającego (towar lub usługę),
  • rodzaj zakupionej usługi,
  • kwotę zapłaty.

Zmiany w uldze na dzieci (prorodzinna)

Na zmianie skorzystają rodzice, którzy posiadają więcej niż dwoje dzieci. W zależności od ilości dzieci, limit ulgi wynosi od 92,67 zł do 185, 34 zł miesięcznie oraz od 1112,04 do 2224,08 zł rocznie na dziecko.

W przypadku dwojga dzieci – ulga prorodzinna przysługiwać będzie w tym wymiarze, co w roku poprzednim. Natomiast przy jednym dziecku, rodzice muszą od tego roku badać limit osiąganych dochodów. W tym ostatnim przypadku prawo do ulgi przysługiwać będzie wyłącznie:

 • Gdy łączne dochody małżonków pozostających przez cały rok w związku małżeńskim, nie przekroczyły 112.000 zł,
 • Gdy dochody rodzica nie pozostającego przez cały rok w związku małżeńskim w roku podatkowym nie przekroczyły 56.000 zł (limit dochodu jest wyższy i wynosi 112.000 zł dla osoby spełniającej warunki osoby samotnie wychowującej dziecko).

W przypadku przekroczenia powyższych dochodów – danej osobie ulga prorodzinna nie przysługuje.