Jakie rewolucje czekają podatników w PIT za 2019 r.?

Jakie rewolucje czekają podatników w PIT za 2019 r.?

Tradycyjnie już, tak jak w latach poprzednich, w grudniu rozpoczynamy akcję PIT wspierającą Czytelników w sporządzaniu rocznych zeznań podatkowych. W ramach tej akcji w każdy poniedziałek na stronie 4. zamieszczane będą artykuły i porady z tej dziedziny. W związku z nowelizacjami ustawy o pdof, które weszły w życie w trakcie bieżącego roku, w porównaniu do reguł obowiązujących dotychczas, zeznania za 2019 r. będą wyglądały inaczej.

Inna skala, roczne koszty i kwota zmniejszająca

W wyniku jednej z nowelizacji ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1835) zmieni się sposób wyliczania rocznego zobowiązania za 2019 r. u podatników, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej.

W przywołanej nowelizacji ustawodawca wprowadził od października 2019 r. odrębne zasady dla ustalania zaliczek na podatek w trakcie 2019 r. oraz odrębne dla obliczania podatku w rocznych zeznaniach PIT-36 i PIT-37 za ten rok. W rozliczeniu rocznym w skali podatkowej, najniższa stawka podatku to 17,75%. Obowiązuje ona w pierwszym progu podatkowym, którego wysokość nie uległa zmianie – wynosi ona nadal 85.528 zł. Z kolei podatek w drugim progu będzie wyliczany jako suma kwoty 15.181,22 zł oraz 32% nadwyżki ponad 85.528 zł pomniejszona o kwotę zmniejszającą podatek (patrz: Tabela 1)

W zeznaniach będziemy wykazywali również wyższe niż dotychczas kwoty rocznych kosztów pracowniczych. Za cały 2019 r. limit podstawowych kosztów pracowniczych z jednego stosunku pracy, który będzie uwzględniany w rocznym zeznaniu wynosi 1.751,25 zł (dotychczas 1.335 zł), a dla wieloetatowców – 2.626,54 zł (dotychczas 2.002,05 zł). Natomiast limit kosztów podwyższonych dla jednego etatu to 2.151,54 zł (dotychczas 1.668,72 zł), a przy kilku etatach 3.226,92 zł (dotychczas 2.502,56 zł) – patrz: Tabela 2.

Podwyższenie pracowniczych kosztów uzyskania przychodów skutkuje również zwiększeniem kosztów stosowanych do niektórych przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Są one bowiem ustalane w wysokości kwot określonych w art. 22 ust. 2 ustawy o pdof (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387 ze zm.). W efekcie od 1 października 2019 r. wzrosły koszty uzyskania przychodów z tytułu: pełnienia obowiązków społecznych lub obywatelskich, powołania do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych oraz umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy o pdof) ze 111,25 zł do 250 zł miesięcznie.

Zmianom uległa również roczna kwota zmniejszająca podatek. Tę uwzględnianą w zeznaniu za 2019 r. przedstawia Tabela 3. W porównaniu z wielkościami obowiązującymi dotychczas, progi dochodowe dla poszczególnych poziomów kwoty zmniejszającej podatek pozostały na tym samym poziomie, natomiast ona sama została nieznacznie obniżona.

Zawiadomienia i oświadczenia

Rok 2019 przyniósł wiele uproszczeń w zakresie obowiązków informacyjnych dla podatników pdof. Obecnie podatnik o wielu kwestiach, o których dotychczas informował urząd skarbowy odrębnymi zawiadomieniami lub oświadczeniami, ma obowiązek poinformować właściwy dla siebie urząd skarbowy dopiero w rocznym zeznaniu składanym za rok podatkowy, w którym zgłaszane okoliczności miały miejsce. W ten sposób w zeznaniu za 2019 r. podatnicy będą zawiadamiali o:

  • wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku zaliczek rejestrowanych na kasie fiskalnej stosowanego w 2019 r.,
  • wyborze na 2019 r. kwartalnego sposobu wpłacania zaliczek,
  • wyborze na 2019 r. zaliczek w formie uproszczonej,
  • wyborze na 2019 r. kwartalnego sposobu wpłacania ryczałtu.

Podatnicy nie są jednak zobowiązani do zawiadamiania o rezygnacji z wybranej formy wpłacania zaliczek.

Również o wyborze ustalania różnic kursowych na podstawie ustawy o rachunkowości oraz o rezygnacji z tego sposobu podatnicy zawiadamiają urząd skarbowy w zeznaniu składanym za rok, w którym rozpoczęto stosowanie tej metody, a w razie rezygnacji z niej – w zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy, w którym była ona stosowana.

Ponadto w 2019 r. zniesiony został obowiązek odrębnego zawiadamiania urzędu skarbowego przez podatnika pdof o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w następnym roku. Podatnik, który zdecydował się na ich prowadzenie w 2019 r., mimo że w poprzednim roku nie osiągnął przychodów w kwocie co najmniej 2 mln euro, poinformuje o prowadzeniu ksiąg dopiero w zeznaniu rocznym za ten rok.


Wskaźniki dotyczące odliczeń stosowanych w rocznych PIT dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.

Dochody objęte zerowym PIT

Niektóre przychody osób, które nie ukończyły 26. roku życia, od 1 sierpnia 2019 r. korzystają z tzw. zwolnienia dla młodych, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o pdof. W 2019 r. przedmiotowym zwolnieniem przychody te objęte są do kwoty 35.636,67 zł, o ile zostały uzyskane w okresie od 1 sierpnia do 31 grudnia br. Przychody te, pomimo że korzystają ze zwolnienia podatkowego, będą wykazywane w rocznych zeznaniach PIT-36 i PIT-37. Podstawą ich rozliczenia będą informacje PIT-11 sporządzane przez płatników, co wynika z art. 39 ust. 1 ustawy o pdof.

W przypadku zastosowania omawianego zwolnienia koszty uzyskania przychodów ze wskazanych w nim tytułów stosuje się w wysokości nieprzekraczającej tej części przychodów z danego źródła, która podlega opodatkowaniu (art. 22 ust. 3b ustawy o pdof). Do nadwyżki ponad kwotę korzystającą ze zwolnienia stosowane będzie również odliczenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 ustawy o pdof. W uzasadnieniu do projektu nowelizacji, którą wprowadzono omawiane zwolnienie, projektodawca podkreślił, że z uwagi na to, iż odliczeniu nie podlegają składki krajowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód zwolniony, w przypadku gdy podatnik uzyska przykładowo przychody w kwocie 60.000 zł, w tym zwolnione od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 w wysokości 20.000 zł, kwota zapłaconych przez podatnika składek społecznych (obliczonych od 60.000 zł) będzie pomniejszana o kwotę obliczoną w wysokości: 20.000 zł × 13,71%, oraz odpowiednio w przypadku składek zdrowotnych – o kwotę w wysokości: (20.000 zł minus składki społeczne) × 7,75%. Pomniejszenie to nie będzie mogło jednak być wyższe niż kwota faktycznie zapłaconych składek od przychodu objętego przedmiotowym zwolnieniem.

Zmiany w formularzach

Zeznania roczne za 2019 r. zarówno podatnicy pdof, jak i korzystający z ryczałtu ewidencjonowanego, będą składali w innych terminach, co uwzględniają formularze, które będą obowiązywały w rozliczeniach za bieżący rok. Przez wiele lat termin do złożenia zeznania rocznego dla podatników pdof określony był do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Nowy termin na wywiązanie się z tego obowiązku wyznaczony został ustawowo na okres od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten obowiązywał już w rozliczeniach za 2018 r., jednak wyłącznie w odniesieniu do zeznań PIT-37 i PIT-38. W rozliczeniach za 2019 r. będzie on dotyczył również pozostałych formularzy, czyli PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS i PIT-39. Z kolei tzw. ryczałtowcy dotychczas składali zeznania PIT-28 i PIT-28S do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania za 2019 r. będą natomiast składać od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

Z projektu rozporządzenia wynika, że nowe wzory formularzy zeznań rocznych zawierać będą pola umożliwiające podatnikom wywiązanie się z obowiązków informacyjnych, które omówione zostały powyżej. W celu zapewnienia poprawnego obliczenia podatku w zeznaniu PIT-37 i PIT-36 dodana zostanie również nowa część, w której będą wykazywane przychody objęte “zerowym” PIT. Dodatkowo w wierszu “Działalność wykonywana osobiście” wydzielone zostały pozycje przeznaczone do wpisania przychodów i kosztów z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof. Ma to służyć ustaleniu prawidłowej wysokości przychodów podlegających opodatkowaniu, kosztów ich uzyskania, dochodów oraz kwot obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, w tym składek podlegających odliczeniu lub uwzględnianych dla potrzeb dodatkowego zwrotu z tytułu ulgi na dzieci.

Ponadto, w celu uproszczenia rozliczeń, wzory zeznań rocznych przeznaczonych dla przedsiębiorstw w spadku będą określone w odrębnych formularzach PIT-28S, PIT-36S oraz PIT-36LS.

Po raz pierwszy w zeznaniach PIT za 2019 r. podatnicy będą również wykazywali tzw. ulgę termomodernizacyjną polegającą na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania – na zasadach określonych w art. 26h ustawy o pdof – wydatków na realizację wskazanego w tym przepisie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym, którego są właścicielami lub współwłaścicielami. W tym celu w załączniku PIT/O dodany został odrębny wiersz.

Również po raz pierwszy w zeznaniu za 2019 r. podatnicy będą odliczali od dochodu darowizny, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. d) ustawy o pdof, czyli przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe. Także dla dokonania tego odliczenia dodano w PIT/O odrębne pozycje. Dodatkowo w związku z tymi darowiznami PIT/O będzie po raz pierwszy załącznikiem do zeznania PIT-36L.

Formularze zeznań PIT za 2019 r. zmodyfikowane zostaną również pod kątem zmian w zakresie:

  • minimalnego podatku dochodowego od przychodów z budynków (zmiana w PIT/MIT),
  • opodatkowania przychodów z tzw. kryptowalut (zmiana w PIT-38),
  • opodatkowania przychodów z niezrealizowanych zysków – tzw. exit-tax (nowy wzór informacji PIT/PM stanowiącej załącznik do PIT-36, PIT-36S, PIT-36L i PIT-36LS),
  • opodatkowania przychodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, tzw. IP-box (zmiany w PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT/Z i PIT/B oraz w nowym załączniku PIT/IP),
  • cen transferowych (zmiany w PIT-36, PIT-36S, PIT36L, PIT-36LS, PIT/B oraz PIT/DS).
Tabela 1. Skala podatkowa za 2019 r.
Podstawa obliczenia podatku
w złotych
Podatek wynosi
ponaddo
85.52817,75%minus kwota
zmniejszająca podatek
85.52815.181 zł 22 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł

 

Tabela 2. Roczne koszty pracownicze za 2019 r.
Kosztyroczne za 2019 r.
podstawowe1.751,25 zł
podwyższone2.151,54 zł
podstawowe dla wieloetatowców2.626,54 zł

 

Tabela 3. Kwota zmniejszająca uwzględniana w PIT za 2019 r.
Podstawa opodatkowaniaWysokość kwoty zmniejszającej
do 8.000 zł1.420 zł
ponad 8.000 zł, nie więcej niż 13.000 złod 1.420 zł do 548,30 zł
ponad 13.000 zł, nie więcej niż 85.528 zł548,30 zł
ponad 85.528 zł, nie więcej niż 127.000 złod 548,30 zł do 0 zł
ponad 127.000 złbrak

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/index.php?s=a&id=194851

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close