Zwrot VAT z krajów UE za 2016 r. – możliwy ostatni miesiąc

Zwrot VAT z krajów UE za 2016 r. – możliwy ostatni miesiąc

Kończy się termin występowania o zwrot VAT z krajów UE za 2016 r. Zwrot ten możliwy jest w przypadku, gdy podatnicy nie prowadzą działalności opodatkowanej w kraju, w którym o zwrot podatku występują.

O zwrot podatku od wartości dodanej starać się należy elektronicznie, przy czym wniosek VAT-REF za 2016 r.złożony powinien zostać nie później niż do końca września 2017 r. Jako że 30 wrzesień przypada w sobotę, podatnicy powinni przyspieszyć termin i złożenia dokonać już w piątek 29 września (termin nie ulega wydłużeniu ze względu na stosowanie przepisów wspólnotowych, a nie krajowych). Wniosek o zwrot składany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku polskich wniosków VAT-REF potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez system e-Deklaracje jest pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru z komunikatem 200. Po przekazaniu wniosku do polskiego systemu VAT REFUND z systemu e-Deklaracje zostanie automatycznie wysłana wiadomość z informacją o nadaniu numeru referencyjnego wniosku w systemie VAT REFUND z konta funkcyjnego urzędu, do którego skierowano wniosek. Wniosek VAT-REF wysyłać należy za pośrednictwem systemu e-Deklaracje i powinien być skierowany do naczelnika urzędu skarbowego państwa zwrotu za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla polskiego podatnika (właściwego ze względu na miejsce wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług).

Choć wniosek składa się na ustandaryzowanym formularzu, istnieją różnice w zakresie załączników oraz zasad jego wypełniania w odniesieniu do poszczególnych krajów zwrotu. Szczegółowy opis wniosku oraz zasady jego wypełniania wskazany jest na stronie Ministerstwa Finansów: http://www.finanse.mf.gov.pl/documents/766655/1209815/Instrukcja_Vat-Ref.pdf

Podstawa zwrotu VAT zawarta jest w Dyrektywie Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim (Dz. U. UE L.08.44.23).

Kto może ubiegać o zwrot VAT z krajów UE?

Zwrot podatku od wartości dodanej przysługuje przy nabyciu na terytorium państwa członkowskiego zwrotu towarów i usług, albo w odniesieniu do towarów, które były importowane na terytorium tego państwa członkowskiego, jeżeli towary te i usługi podatnik wykorzystywał do wykonywania takich czynności, które uprawniają do zmniejszenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warunkiem przyznania zwrotu VAT jest, aby występujący:

  • nie posiadał siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych, albo w przypadku braku takiej siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, nie miał stałego miejsca zamieszkania ani zwykłego miejsca pobytu w państwie członkowskim na terytorium którego dokonywał nabycia towarów i usług, z tytułu których zwrotu podatku od wartości dodanej się domaga,
  • był podatnikiem VAT w Polsce,
  • nie dokonywał wyłącznie dostaw towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku – czyli by był podatnikiem VAT czynnym prowadzącym działalność opodatkowaną VAT,
  • nie był zwolniony od podatku VAT w Polsce ze względu na niską wartość sprzedaży opodatkowanej nieprzekraczającą 200.000 zł.

Wnioski nie mogą być przesyłane za okres krótszy niż kwartał i dłuższy niż rok. Możliwe jest zatem złożenie maksymalnie 4 różnych wniosków obejmujących rok poprzedni, można również objąć wnioskiem cały rok. Wnioski częściowe (kwartalne) nie mogą obejmować kwot zwrotów niższych niż 400 euro, a w przypadku wniosku rocznego – 50 euro.

W przypadku gdy podstawa opodatkowania podana na fakturze lub dokumencie importowym wynosi 1 000 euro lub więcej lub

Równowartość tej kwoty w walucie krajowej, państwo członkowskie zwrotu może wymagać, aby wraz z wnioskiem o zwrot wnioskodawca przedłożył drogą elektroniczną kopię faktury lub dokumentu importowego. W przypadku gdy faktura dotyczy paliwa, próg wynosi 250 euro.

Źródło: www.vat.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close