Zwolnienie przedsiębiorcy z opłacenia składek nie wpłynie na wysokość emerytury

Zwolnienie przedsiębiorcy z opłacenia składek nie wpłynie na wysokość emerytury

W okresie pandemii przedsiębiorcy borykają się z wieloma problemami, w tym finansowymi. Przeciwdziałając negatywnym skutkom gospodarczym, ustawodawca wprowadził możliwość zwolnienia przedsiębiorcy z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek odpowiednio opłaconych, jak i nieopłaconych. Warto wiedzieć, że zwolnienie takie nie będzie miało negatywnego skutku w postaci niższej emerytury.

Ustalając zasady zwolnienia z obowiązku opłacania należności składkowych, ustawodawca doprecyzował kwestie związane z wpływem tych okoliczności m.in. na przyszłe świadczenie emerytalne.

Obliczanie wysokości emerytury

Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Dla nabycia prawa do emerytury wystarczy zatem udokumentowanie jakiegokolwiek wymiaru okresu podlegania ubezpieczeniom społecznym, tj. okresu przebytego do 31 grudnia 1998 r. albo ubezpieczeniu emerytalnemu przypadającemu od 1 stycznia 1999 r.

Jeśli natomiast chodzi o wysokość emerytury, to znaczenie ma już kilka parametrów. Emerytura stanowi równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy obliczenia ustalonej w sposób określony w art. 25 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2020 r. poz. 53 ze zm.), zwanej ustawą emerytalną, przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku równym wiekowi przejścia na emeryturę danego ubezpieczonego. Jeśli jednak jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Podstawa obliczenia emerytury to kwota:

  • składek na ubezpieczenie emerytalne, z uwzględnieniem waloryzacji składek zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje wypłata emerytury,
  • zwaloryzowanego kapitału początkowego,
  • środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

Stanowi o tym art. 25 ust. 1 ustawy emerytalnej.

Zatem z zasad ustalania wysokości emerytury wynika, że jedna jej część to kapitał początkowy obliczony w oparciu o dorobek zawodowy przypadający do 31 grudnia 1998 r., a druga to wartość składek emerytalnych odpowiednio zwaloryzowanych i zewidencjonowanych na:

  • koncie ubezpieczonego, a więc począwszy od 1 stycznia 1999 r. i
  • subkoncie ubezpieczonego, tj. poczynając od 1 maja 2011 r.

Dodatkowo w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność lub z osobami fizycznymi wskazanymi w art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.), a więc w głównej mierze w przypadku przedsiębiorców, ustawodawca wskazał, że na koncie takiego ubezpieczonego ewidencjonuje się informacje o zwaloryzowanej wysokości składek wpłaconych na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających odprowadzeniu do ofe i zewidencjonowaniu na subkoncie. Jeśli chodzi o subkonto, to ewidencjonuje się na nim informacje o wysokości należnych i wpłaconych składek na ubezpieczenie emerytalne.

Wysokość zewidencjonowanych na koncie i subkoncie ubezpieczonego składek emerytalnych nie pozostaje bez znaczenia dla wysokości przyszłej emerytury.

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek

Ustawodawca wprowadził możliwość zwolnienia z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. także wówczas, gdy zostały one opłacone.

Kwestie w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku opłacenia omawianych należności szczegółowo regulują art. 31zo ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19… (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zwanej specustawą w sprawie COVID-19, art. 113 ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 695), a także art. 69 ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych… (Dz. U. z 2020 r. poz. 875).

Oprócz wymienionych kwestii ustawodawca określił, że informacja o składkach na ubezpieczenie emerytalne:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących oraz
  • duchownych,

zwolnionych z obowiązku ich opłacania, ewidencjonowana jest na koncie ubezpieczonego jako składka wpłacona.

Tak brzmi art. 31zr ust. 1 specustawy w sprawie COVID-19. Przesądza to jednoznacznie, że przy obliczaniu emerytury dla przedsiębiorcy zostaną uwzględnione składki emerytalne, z zapłaty których został on zwolniony w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez ZUS jego wniosku w sprawie zwolnienia z obowiązku ich opłacenia. Składki zewidencjonowane na koncie ubezpieczonego będą:

  • podlegały procesowi waloryzacji,
  • w odpowiedniej części zewidencjonowane na subkoncie,

a w efekcie uwzględnione w podstawie obliczenia emerytury.

W przypadku osoby prowadzącej pozarolniczą działalność, osoby z nią współpracującej i osoby duchownej, zwolnieniu z obowiązku opłacania podlegają należności z tytułu składek ustalone od obowiązującej ją najniższej podstawy wymiaru tych składek. Dlatego też organ rentowy zwraca uwagę na pewne okoliczności wynikające z tego stanu rzeczy, czemu daje wyraz na stronie internetowej www.zus.pl (przykład).

Z kolejnych regulacji wynika, że w przypadku wskazanych osób, jeżeli przepisy uzależniają prawo lub wysokość świadczeń z ubezpieczeń społecznych od opłacenia składek, składki na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 31zo specustawy w sprawie COVID-19, zwolnione z obowiązku ich opłacania traktuje się jak składki opłacone.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close