Zmiany w przepisach dot. kontroli transportu drogowego

Zmiany w przepisach dot. kontroli transportu drogowego

Dnia 12 października 2013 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U.2013.1064) z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego.

Rozporządzenie wydane na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1265, z późn. zm.) określa:

1) wzory dokumentów stosowane przez osoby uprawnione do kontroli przewozu drogowego, zwanej dalej „kontrolą”;

 

2) sposób przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu, obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy, podczas kontroli drogowych i kontroli w przedsiębiorstwie, a także wymagane standardowe wyposażenie osób dokonujących tej kontroli i wykaz podstawowych elementów, które jej podlegają;

3) rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego (Dz. U. Nr 145, poz. 1184).

 

Zakres i sposób kontroli pozostaną te same. W nowych wzorach protokołów natomiast znajdzie się rubryka dotycząca ilości mandatów karnych kierowcy i zarządzającego transportem. W protokole z kontroli w siedzibie przedsiębiorcy pojawi się też informacja dotycząca wyznaczenia osoby zarządzającej transportem, numer jej certyfikatu kompetencji zawodowych, adres i numer dokumentu tożsamości.

 

Nowe rozporządzenie mówi też, że podczas kontroli drogowej inspektorzy będą sprawdzać wykresówki lub dane cyfrowe zawarte w tachografie albo na wydruku z tego urządzenia z dni poprzednich, albo dokumenty potwierdzające fakt nieprowadzenia pojazdu, które powinny znajdować się w pojeździe zgodnie z art. 15 ust. 7 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z dnia 20 grudnia 1985 r. w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym, lub z art. 11 ust. 4 załącznika do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR). Zapomniano natomiast o wykresówce lub danych cyfrowych z dnia bieżącego. Wątpliwości, czy podczas kontroli inspektor będzie mógł ich zażądać, rozwiewa art. 89 ust. 5 pkt 2-4 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, na podstawie którego wydano rozporządzenie. Zapisano w nim, że minister określi w rozporządzeniu sposób przeprowadzania kontroli czasu pracy oraz jej podstawowe elementy. Można zatem wnioskować, że okazywanie wykresówek za dzień bieżący nie będzie konieczne. Jest to oczywisty błąd ustawodawcy, który zapewne zostanie szybko skorygowany, ale dopóki tak się nie stanie, ITD nie może nałożyć kary za brak danych z tachografu za bieżący dzień.

 

Ponadto przepisy rozporządzenia określają rodzaj danych statystycznych gromadzonych w wyniku kontroli i rejestrowanych przez organy kontrolne, a także tryb, sposób i wzory dokumentów do ich przekazywania do Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia