Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r.

Zmiany w przepisach emerytalnych od 1 października 2017 r.

Zamierzasz przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego? Sprawdź, co musisz wiedzieć.

Od 1 października 2017 r. wiek emerytalny będzie wynosił 60 lat – dla kobiet i 65 lat – dla mężczyzn. Jest to emerytura w powszechnym wieku emerytalnym i kiedy się o nią ubiegasz, nie musisz mieć określonego stażu ubezpieczeniowego – liczą się przede wszystkim środki na Twoim koncie emerytalnym w ZUS. Taką emeryturę możesz otrzymać:

 • na swój wniosek (na podstawie art. 24 ustawy emerytalnej),
 • z urzędu (na podstawie art. 24a ustawy emerytalnej).

Nowy wiek emerytalny dotyczy też okresowej emerytury kapitałowej, którą ZUS przyznaje:

 • na wniosek (art. 12 ustawy o emeryturach kapitałowych),
 • z urzędu (art. 13 ustawy o emeryturach kapitałowych).

Kto może przejść na emeryturę po ukończeniu 60 lub 65 lat

Na emeryturę w tym wieku mogą przejść:

 • osoby, które skończą 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r.

 • osoby, które do 30 września 2017 r. skończą 60 lub 65 lat, ale nie osiągną do tego czasu podwyższonego wieku emerytalnego, czyli takiego, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia (szczegóły w art. 24 ustawy emerytalnej),

 • osoby, które do 30 września 2017 r. osiągną również podwyższony wiek emerytalny, jeśli nie mają jeszcze przyznanej powszechnej emerytury.

Jeśli wiek 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) ukończysz przed 1 października 2017 r., ale przed tym dniem nie będziesz jeszcze w podwyższonym wieku emerytalnym, emeryturę uzyskasz od miesiąca zgłoszenia wniosku o to świadczenie, ale nie wcześniej niż od 1 października 2017 r.

Co się stanie ze środkami w otwartym funduszu emerytalnym

Jeśli nie skończysz 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r.

Do końca września 2017 r. poinformujemy otwarte fundusze emerytalne (OFE), że mają stopniowo przekazywać do ZUS środki z rachunków tych osób, które przed 1 października 2017 r. skończą odpowiednio 50 lat (kobiety) i 55 lat (mężczyźni), ale nie  będą jeszcze w nowym obniżonym wieku emerytalnym. OFE mają taki obowiązek wobec osób, którym zostało 10 lat do osiągnięcia wieku emerytalnego. Od tego momentu przekazują środki
z konta OFE na subkonto danej osoby w ZUS (w ramach tzw. suwaka bezpieczeństwa).

Jeśli skończysz 60 lub 65 lat do 30 września 2017 r.

Piątego dnia roboczego po 1 października 2017 r. otwarty fundusz emerytalny umorzy wszystkie jednostki rozrachunkowe zgromadzone na rachunkach osób, które skończą 60 lub 65 lat do końca września 2017 r. W ciągu kolejnych dwóch dni roboczych OFE przekaże do ZUS środki z rachunku tej osoby równe wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych. Te środki ZUS zapisze na subkontach osób ubezpieczonych i weźmie pod uwagę przy ustalaniu emerytury.

Jak ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia

Dla jakiego wieku

Średnie dalsze trwanie życia jest potrzebne do obliczenia wysokości emerytury. ZUS ustali je na podstawie tablic średniego dalszego trwania życia. Ogłasza je co roku w komunikatach prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

Średnie dalsze trwanie życia ustala się następująco:

 • jeżeli złożysz wniosek o emeryturę po miesiącu, w którym osiągniesz wiek emerytalny – ZUS bierze pod uwagę Twój wiek w dniu złożenia wniosku,
 • jeżeli złożysz wniosek o emeryturę w miesiącu, w którym osiągniesz wiek emerytalny lub wcześniej – ZUS bierze pod uwagę Twój wiek z dnia osiągnięcia tego wieku.

Jeśli do końca września 2017 r. skończysz 60 lub 65 lat i w tym czasie złożysz wniosek o emeryturę, ZUS ustali średnie dalsze trwanie życia dla Twojego wieku na 1 października 2017 r.

Jeśli natomiast złożysz wniosek o emeryturę w październiku 2017 r., ZUS weźmie pod uwagę Twój wiek z dnia zgłoszenia tego wniosku. Oznacza to, że:

 • gdy złożysz wniosek przed ukończeniem kolejnego miesiąca życia, przyjmiemy średnie dalsze trwanie życia dla tego ukończonego wieku, np. dla kogoś, kto skończy 60 lat 15 września 2017 r. i złoży wniosek przed 15 października, będzie to 60 lat,
 • gdy złożysz wniosek po ukończeniu kolejnego miesiąca życia, przyjmiemy średnie dalsze trwanie życia dla wieku wyższego o miesiąc, np. gdy ktoś skończy 60 lat 15 września 2017 r. i zgłosi wniosek najwcześniej 15 października 2017 r., będzie to 60 lat i 1 miesiąc.

Na podstawie jakiej tablicy

Średnie dalsze trwanie życia ZUS ustala według tablicy trwania życia obowiązującej w dniu:

 • w którym złożysz wniosek o emeryturę,
 • w którym przyznamy Ci emeryturę, jeżeli wniosek był niepotrzebny (bo przyznaliśmy Ci emeryturę z urzędu w miejsce dotychczas pobieranej renty z tytułu niezdolności
  do pracy) albo w dniu złożenia wniosku nie są jeszcze spełnione wszystkie warunki
  do emerytury.

Jeżeli jest to dla Ciebie korzystniejsze, od 1 maja 2015 r. stosujemy tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym osiągniesz wiek emerytalny. Od 1 października 2017 r. będzie to tablica obowiązująca w dniu ukończenia 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni).

Jeżeli do końca września 2017 r. skończysz 60 lub 65 lat, ale nie będziesz jeszcze do tego czasu w podwyższonym wieku emerytalnym (czyli takim, który obowiązuje obecnie i zależy od roku i kwartału urodzenia) możemy obliczyć Ci emeryturę na podstawie średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według:

 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu  zgłoszenia wniosku o emeryturę lub
 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat – jeśli będzie to dla Ciebie korzystniejsze.

Jeżeli natomiast do końca września 2017 r. skończysz również podwyższony wiek emerytalny obliczymy Ci emeryturę na podstawie średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według:

 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę lub
 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym skończysz podwyższony wiek emerytalny lub
 • tablicy trwania życia obowiązującej w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat,

w zależności od tego co będzie to dla Ciebie korzystniejsze.

Czy można na nowo przeliczyć emeryturę według tablic dla wieku 60 lub 65 lat

Taką możliwość mają osoby urodzone po 1948 r., którym do 30 września 2017 r. obliczymy emeryturę, bo osiągnęły podwyższony wiek emerytalny, a ponadto:

 • do 30 września 2017 r. nie złożyły wniosku, abyśmy przy obliczaniu ich emerytury uwzględnili tablicę trwania życia obowiązującą w dniu osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego lub
 • do 30 września 2017 r. obliczymy im emeryturę z zastosowaniem przepisu obowiązującego do 1 października 2017 r. umożliwiającego wybór tablicy trwania życia

Osoby te mają prawo do wariantowego obliczenia emerytury z zastosowaniem średniego dalszego trwania życia dla wieku przejścia na emeryturę według tablicy trwania życia:

 • z dnia zgłoszenia wniosku o emeryturę,
 • z dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego,
 • z dnia ukończenia 60 lub 65 lat.

Taką możliwość mają też mężczyźni urodzeni w 1948r. W ich przypadku uwzględniamy tablice:

 • z dnia zgłoszenia wniosku lub
 • z następnego dnia po ukończeniu 65 lat lub
 • z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

w zależności od tego co będzie dla nich korzystniejsze.

Ważne! Jeśli chcesz skorzystać z tej możliwości, złóż do nas wniosek w tej sprawie.

Jaki staż trzeba będzie mieć do najniższej emerytury

Jeśli jesteś kobietą, to dotyczy Cię zmiana stażu wymaganego do uzyskania najniższej emerytury – od 1 października 2017 r. nastąpi obniżenie do 20 lat minimalnego stażu składkowego i nieskładkowego, który musisz  udowodnić, aby mieć gwarancję najniższej emerytury (nowelizacja art. 87 ustawy emerytalnej).

Jeśli przyznaliśmy Ci przed 1 października 2017 r. emeryturę i nie podwyższyliśmy
jej do minimalnej kwoty z tego względu, że nie udowodniłaś obowiązującego w tym okresie podwyższonego stażu (21 lat lub 22 lata), a będziesz miała wymagany 20 – letni staż,
od 1 października 2017 r. podwyższymy Ci emeryturę do kwoty najniższej emerytury
bez konieczności składania przez Ciebie wniosku w tej sprawie (z urzędu).

Jaką wypłacimy Ci emeryturę, jeśli masz dodatkowe przychody

Co z wypłatą zmniejszonej emerytury

Jeśli otrzymujesz wcześniejszą emeryturę i jest ona zmniejszona, a masz skończone 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), od 1 października 2017 r. z urzędu (bez Twojego wniosku) zaczniemy wypłacać Ci ją w pełnej wysokości.

Jeśli skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) po 30 września 2017 r., będziemy Ci wypłacać emeryturę w pełnej wysokości od miesiąca Twoich urodzin.

Co z wypłatą zawieszonej emerytury

Jeśli masz wcześniejszą emeryturę i jest ona zawieszona z powodu osiągania zbyt wysokich przychodów, a skończyłeś 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) lub wiek ten ukończysz przed 1 października 2017 r., wypłata świadczenia przysługuje Ci od 1 października 2017 r. Jeśli skończysz 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna) po 30 września 2017 r., wypłata emerytury będzie Ci przysługiwać od miesiąca Twoich urodzin. W obydwu przypadkach skontaktujemy się z Tobą w celu podjęcia  wypłaty świadczenia (odpowiednio od 1 października 2017 r. lub od miesiąca Twoich 60 (65) – tych urodzin).

Komu przyznamy okresową emeryturę kapitałową

Dla kogo okresowa emerytura kapitałowa od 1 października 2017 r.

Od 1 października 2017 r. będzie Ci przysługiwało prawo do okresowej emerytury kapitałowej, jeśli:

 • jesteś kobietą,
 • należysz do otwartego funduszu emerytalnego (OFE),
 • ukończyłaś 60 lat,
 • będziesz mieć ustalone prawo do powszechnej emerytury,
 • będziesz mieć na subkoncie w ZUS kwotę równą lub wyższą od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego, (od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.– 4191,80 zł (209,59 zł x 20), zapisaną na koniec miesiąca przed miesiącem, od którego przyznamy Ci emeryturę.

Od 1 października 2017 r. będziesz mieć prawo do tej emerytury do dnia poprzedzającego 65 urodziny.

Co z okresowymi emeryturami kapitałowymi przyznanymi przed 1 października 2017 r.

Jeśli otrzymujesz okresową emeryturę kapitałową albo przyznamy Ci ją do końca września 2017 r., będziesz pobierać to świadczenie do dnia poprzedzającego dzień, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny.

Wcześniej – już po skończeniu 65 lat – możesz złożyć do nas wniosek o przeliczenie emerytury z I filaru z uwzględnieniem środków zgromadzonych na Twoim subkoncie. Przeliczymy ją, jeśli:

 • pobierasz okresową emeryturę kapitałową (z II filaru) lub
 • Twoja okresowa emerytura kapitałowa jest zawieszona, ponieważ nadal pracujesz
  u dotychczasowego pracodawcy.

Jak przeliczymy emeryturę

Wysokość emerytury z I filaru ustalimy na Twój wniosek. Do jej obliczenia weźmiemy pod uwagę:

 • Twoje składki na ubezpieczenie emerytalne, zapisane na koniec miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego przysługuje emerytura w nowej wysokości, przy uwzględnieniu ich waloryzacji,
 • Twój zwaloryzowany kapitał początkowy,
 • Twoje środki zapisane na subkoncie, przy uwzględnieniu ich waloryzacji.

Zsumujemy te kwoty i otrzymamy podstawę do obliczenia emerytury. Podzielimy ją przez średnie dalsze trwanie życia dla wieku, w którym składasz wniosek o ponowne ustalenie wysokości emerytury. Uzyskany wynik to nowa kwota emerytury z I filaru. Nie może być
ona niższa niż suma pobieranych dotychczas emerytur: z I i II filaru.

Czy po 30 września 2017 r. można ubiegać się o emeryturę częściową

Zgodnie z nowymi przepisami emerytura częściowa od 1 października 2017 r. nie będzie już przyznawana (został skreślony art. 26b ustawy emerytalnej).

Jeśli jednak do końca września 2017 r. spełnisz warunki wymagane do tego, aby otrzymać emeryturę częściową, przyznamy Ci to świadczenie, nawet gdy złożysz wniosek
po 30 września (art.17 ustawy zmieniającej). Prawo do tej emerytury i jej wysokość  ustalimy na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 r.

Co dalej z emeryturami częściowymi przyznanymi na podstawie dotychczasowych przepisów

Jeśli przyznamy Ci prawo do emerytury częściowej (przed 1 października 2017 r. lub – w przypadku spełnienia wszystkich wymaganych warunków przed tą datą – również po 30 września 2017 r.), będziesz ją mógł pobierać do czasu, aż otrzymasz powszechną emeryturę. A stanie się to wtedy, gdy rozwiążesz stosunek pracy (jeśli pracujesz) oraz zgłosisz do nas wniosek o to świadczenie.

Co się zmieni, gdy jesteś nauczycielem i chcesz przejść na wcześniejszą emeryturę

O wcześniejszej emeryturze i innych świadczeniach dla nauczycieli  – m. in. w związku z nowymi przepisami przeczytasz w ulotce „Emerytura dla nauczycieli” 

Co się zmieni, gdy otrzymasz rentę po 30 września 2017r.

Gdy obliczamy rentę, ustalamy między innymi, ile lat brakuje Ci do pełnych 25 lat stażu (czyli okresów składkowych i nieskładkowych). Bierzemy przy tym pod uwagę okres od dnia, w którym złożysz wniosek o rentę, do dnia, w którym osiągniesz powszechny wiek emerytalny. Od 1 października 2017r. będzie to okres do dnia, w którym skończysz 60 lat (wiek przewidziany dla kobiety).

Jeśli uzyskasz prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy po 30 września 2017 r., to gdy skończysz 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) i nadal będziesz na rencie, sami przyznamy Ci emeryturę (z urzędu). Nie musisz składać do nas wniosku.

Jeżeli w dniu, w którym skończysz 60 lub 65 lat, będziesz mieć wstrzymaną rentę, przyznamy Ci emeryturę od miesiąca, od którego zostałaby podjęta wypłata renty.

Co z emeryturą, gdy otrzymasz rentę do końca września 2017 r.

Jeśli do końca września 2017 r. nie osiągniesz podwyższonego wieku emerytalnego i 1 października będziesz mieć ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy z ogólnego stanu zdrowia na okres:

 • do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego (łącznie z tym dniem),
 • na okres po dniu, w którym osiągniesz ten wiek,
 • na stałe

a nie będziesz miał ustalonego prawa do emerytury, będziesz mógł pobierać rentę do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny. Po tym terminie przyznamy Ci emeryturę (z urzędu). Nie musisz wtedy składać do nas wniosku.

Od tej zasady są dwa wyjątki, które omawiamy poniżej.

Wyjątek 1. Dotyczy Cię, jeśli masz rentę do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny. Jeśli tego dnia Twoje prawo do renty będzie zawieszone, nie będziemy mieć podstaw, aby przyznać Ci emeryturę.

Wyjątek 2. Dotyczy Cię, jeśli masz rentę na stałe lub na okres po dniu, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny. Jeżeli tego dnia Twoje prawo do renty będzie zawieszone, przyznamy Ci emeryturę od miesiąca, od którego znów wypłacalibyśmy rentę (po podjęciu wypłaty świadczenia na Twój wniosek), o ile wcześniej prawo do renty nie ustanie z innych przyczyn.

Co z emeryturą, gdy masz rentę na okres krótszy niż do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz mieć prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy
z ogólnego stanu zdrowia na okres krótszy niż do dnia osiągnięcia podwyższonego wieku emerytalnego, Twoja sytuacja będzie zależała od tego, czy do końca września 2017 r. skończysz wiek

60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), czy też nie osiągniesz tego wieku przed 1 października 2017r.

Jeżeli do końca września 2017 r. skończysz wspomniany wiek, możesz pobierać rentę tylko do 1 października tego roku. Jeżeli skończysz 60 lub 65 lat po 30 września 2017 r., możesz pobierać rentę do dnia urodzin. W obydwu przypadkach – odpowiednio od 1 października 2017 r. lub od dnia 60 (65) –tych urodzin przyznamy Ci emeryturę (z urzędu). Nie musisz składać do nas wniosku.

Wyjątek. Jeżeli w dniu, odpowiednio – 1 października 2017 r. albo w dniu w którym skończysz 60 lub 65 lat – Twoje prawo do renty będzie zawieszone, przyznamy Ci emeryturę od miesiąca, od którego znów wypłacalibyśmy rentę (na Twój wniosek), o ile wcześniej prawo do renty nie ustanie z innych przyczyn.

Co się zmieni, gdy ubiegasz się o emeryturę pomostową, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne lub świadczenie przedemerytalne albo masz już takie świadczenie

Od 1 października 2017 r. emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i świadczenie przedemerytalne będą Ci przysługiwały do dnia przed Twoimi 60 lub 65 urodzinami.

Wyjątek. Do końca września 2017 r. spełnisz warunki do przyznania jednego z tych świadczeń i skończysz 60 lub 65 lat, ale złożysz wniosek później? Masz wtedy prawo do tego świadczenia do dnia poprzedzającego osiągnięcie podwyższonego wieku emerytalnego.

Kiedy zachowasz prawo do tych świadczeń

1 października 2017r. będziesz mieć prawo do świadczenia przedemerytalnego (zasiłku przedemerytalnego), emerytury pomostowej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego? Będziesz mógł pobierać te świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny, chyba że Twoje prawo do nich ustanie przed tym dniem.

Gdy skończysz 60 lub 65 lat, możesz też po 30 września 2017 r. złożyć wniosek o powszechną emeryturę. Wówczas prawo do tych świadczeń ustanie wcześniej – na zasadach określonych w przepisach dotyczących tych świadczeń.

Pamiętaj! – aby uzyskać prawo do emerytury w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego, gdy prawo do emerytury pomostowej, czy też nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, czy też do świadczenia przedemerytalnego ustanie, musisz złożyć wniosek o emeryturę. W przypadku ustania prawa do wymienionych świadczeń nie przyznajemy emerytury bez wniosku (z urzędu).

Co się zmieni przy ustalaniu renty rodzinnej

Jakie zmiany w związku z niższym wiekiem emerytalnym

Załóżmy, że po 30 września 2017 r. umrze osoba ubezpieczona urodzona po 1948 r., która osiągnęła podwyższony wiek emerytalny przed 1 października 2017 r. i która przed tym dniem:

 • nie miała prawa do emerytury,
 • miała prawo do emerytury, ale nie złożyła wniosku, abyśmy obliczyli jej emeryturę
  w kilku wariantach – z zastosowaniem różnych tablic trwania życia,
 • miała prawo do emerytury z zastosowaniem wariantowania tablic trwania życia, według przepisów obowiązujących przed 1 października 2017 r.,

i uprawniony członek rodziny złoży wniosek o rentę rodzinną po tej osobie.

Przy rozpatrywaniu wniosku o rentę rodzinną po takiej osobie obliczymy jej emeryturę
dla celów przyznania renty rodzinnej po niej w trzech wariantach z zastosowaniem tablic trwania życia obowiązujących:

 • w dniu, w którym osiągnęła podwyższony wiek emerytalny,
 • w dniu, w którym skończyła 60 (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna),
 • w dniu jej śmierci (gdy będziemy ustalać rentę po osobie ubezpieczonej) lub w dniu złożenia wniosku o emeryturę (gdy będziemy ustalać rentę po zmarłym emerycie).

Następnie wybierzemy wariant najkorzystniejszy dla wnioskodawcy.

To samo dotyczy renty rodzinnej po zmarłym ubezpieczonym/emerycie – mężczyźnie urodzonym w 1948 r. W tym przypadku obliczymy jego emeryturę, biorąc pod uwagę tablice:

 • odpowiednio z dnia zgonu lub z dnia zgłoszenia wniosku o  emeryturę,
 • z następnego dnia po ukończeniu 65 lat
 • z następnego dnia po osiągnięciu podwyższonego wieku emerytalnego.

Co z rentą rodzinną po osobie mającej prawo do emerytury częściowej

Po 30 września 2017 r. nadal będzie przysługiwać renta rodzinna po osobie, która pobierała emeryturę częściową do dnia śmierci (bez względu na to, kiedy nastąpił zgon).
To samo dotyczy renty rodzinnej po osobie, która w dniu śmierci – przed 1 października 2017 r. – spełniała warunki do emerytury częściowej.

Co powinna wiedzieć osoba, za którą samorząd opłaca składki

Jeśli otrzymujesz:

 • świadczenie pielęgnacyjne,
 • specjalny zasiłek opiekuńczy,
 • zasiłek dla opiekuna,

to wójt, burmistrz lub prezydent miasta zobowiązani są opłacać składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeśli jesteś kobietą – od 1 października 2017 r. mają oni taki obowiązek do czasu, aż Twój staż ubezpieczeniowy (czyli okresy składkowe i nieskładkowe) wyniesie co najmniej 20 lat.

Przez jaki okres samorząd opłaci składki, gdy już ustaliliśmy Twój staż

Jeśli jesteś kobietą i otrzymujesz świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, a przed 1 października 2017 r. ustaliliśmy okres, który brakuje Ci do stażu ubezpieczeniowego dłuższego niż 20 lat, samorząd opłaci składki na Twoje ubezpieczenia emerytalne i rentowe do czasu, aż Twój staż ubezpieczeniowy wyniesie 20 lat.

Czy składki będą opłacane, gdy Twój staż jest dłuższy niż 20 lat

Samorząd przestanie opłacać składki na Twoje ubezpieczenia, jeśli jesteś kobietą i 1 października 2017 r. będziesz miała  już 20-letni staż ubezpieczeniowy.

O czym musimy Cię poinformować

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miał ustalone prawo do:

świadczenia (zasiłku) przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy też renty z tytułu niezdolności do pracy (przyznanej do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny lub do dnia, który przypada po osiągnięciu tego wieku lub na stałe), i nie masz ustalonego prawa do emerytury, poinformujemy Cię o tym, że:

 • zachowasz prawo do tego świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny (chyba że to prawo wygaśnie wcześniej),
 • zmieniły się warunki nabywania prawa do emerytury i możesz złożyć wniosek
  o emeryturę po ukończeniu 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna).

Jeśli 1 października 2017 r. będziesz miała ustalone prawo do okresowej emerytury kapitałowej poinformujemy Cię o tym, że:

 • zachowasz prawo do tego świadczenia do dnia, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny (chyba że to prawo wygaśnie wcześniej),
 • możesz zgłosić wniosek o ponowne obliczenie emerytury  z I filaru po ukończeniu 65 lat, a przed dniem, w którym osiągniesz podwyższony wiek emerytalny przewidziany dla mężczyzny; poinformujemy Cię także o zasadach, na jakich wygaśnie prawo do okresowej emerytury kapitałowej po złożeniu tego wniosku.

Informacje te będziemy wysyłać w drugiej połowie lipca 2017 r.

Ważne. Jeśli dotyczy Ciebie taka informacja i po otrzymaniu wspomnianej informacji będziesz potrzebować dodatkowych wyjaśnień, aby podjąć właściwą decyzję w sprawie swoich uprawnień emerytalnych, możesz je uzyskać w każdej z placówek ZUS na terenie całego kraju lub telefonicznie lub w drodze korespondencyjnej.

Źródło: www.zus.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close