Zgłoszenia do ZUS razem z wpisem do CEIDG?

Zgłoszenia do ZUS razem z wpisem do CEIDG?

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność gospodarczą, może dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia ZUS już na etapie rejestracji firmy w CEIDG. Tyle w teorii, a co w praktyce?

Przepisy ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 1893) dają przedsiębiorcy, który jest płatnikiem składek ZUS wyłącznie na własne ubezpieczenie, możliwość dokonania wraz z wnioskiem o wpis (lub dokonanie zmiany) działalności do CEIDG:

  • zgłoszenia siebie do ubezpieczeń społecznych i/lub ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zgłoszenia zmiany danych wykazanych w ww. zgłoszeniach (oprócz danych, o których mowa w art. 36 ust. 14 ustawy systemowej, dotyczących tytułu do ubezpieczeń, rodzajów ubezpieczeń oraz terminów ich powstania),
  • zgłoszenia wyrejestrowania z ww. ubezpieczeń.

 

Datą zgłoszenia do ZUS lub datą zmiany danych w ZUS będzie dzień złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Przepisy dotyczące zgłoszeń do ubezpieczeń pracowników oraz innych ubezpieczonych (np. osób współpracujących, zleceniobiorców) nie zmieniają się.

W praktyce dopiero za rok

Art. 36b ustawy systemowej oraz art. 74 ust. 3 ustawy zdrowotnej wchodzą w życie 19 maja 2016 r. Jednak z art. 75 ustawy nowelizującej stanowi, że zgłoszenia w nowym trybie będą możliwe dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. Jest to równoznaczne z tym, że mimo postanowień art 36b i art. 74 ust. 3 wcześniej wspomnianych ustaw, przedsiębiorcy nie mogą już dziś korzystać z nowych uprawnień. W praktyce dopiero za rok, czyli 19 maja 2017 r. pojawi się taka możliwość.

Źródło: www.pit.pl

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close