Zawieszenie wykonywania działalności transportowej

Zawieszenie wykonywania działalności transportowej

W dzisiejszych czasach wiele przedsiębiorstw transportowych spotyka się z trudnościami, które zmuszają je do zawieszenia swojej działalności. Niezależnie od powodów, takie sytuacje mogą być poważnym wyzwaniem dla właścicieli firm oraz pracowników. Jakie kroki należy podjąć, aby skorzystać z możliwości zawieszenia wykonywania transportu drogowego?

Przyczyny zawieszenia wykonywania działalności transportowej mogą być różne i zazwyczaj związane z czynnikami zewnętrznymi. Na przykład, zmiany w przepisach prawnych i regulacjach branżowych mogą wymagać od firmy spełnienia nowych wymagań, co może wymagać czasu, nakładów finansowych oraz dodatkowego szkolenia pracowników. Inną przyczyną może być brak rentowności, czyli sytuacja, w której przychody nie pokrywają kosztów utrzymania firmy. Często skutkuje to tymczasowym zawieszeniem działalności, aby znaleźć rozwiązania i ulepszyć procesy, które mogą poprawić efektywność i zwiększyć zysk.

Firma transportowa posiadająca zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego/ licencji transportowej może zawiesić wykonywanie transportu w całości lub w części.

Można zawiesić wykonywanie transportu drogowego łącznie na okres nie dłuższy niż 36 miesięcy, w okresie każdych następujących po sobie 10 lat, licząc od dnia uzyskania licencji lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.

Okres zawieszania nie może być jednak dłuższy niż na okres, na jaki zostało wydane uprawnienie.

Przewoźnik drogowy zawieszający wykonywanie transportu drogowego musi:

  • zawiadomić organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego;
  • zwrócić do organu, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji:

a) wszystkie wypisy z zezwolenia lub wszystkie wypisy z licencji (w przypadku zawieszenia wykonywania transportu drogowego w całości):

b) wypisy z zezwolenia lub licencji odpowiadające licznie pojazdów samochodowych, którymi zaprzestano wykonywania przewozów drogowych (w przypadku częściowego zawieszenia wykonywania transportu drogowego)

ZWROT OPŁAT

Jeżeli wykonywanie transportu drogowego zostało zawieszone na okres przekraczający 3 miesiące, organ, który udzielił licencji, dokonuje w terminie 14 dni od dnia spełnienia wymagań, o których mowa powyżej, zwrotu części opłaty wniesionej za wydanie licencji i wypisów z licencji, proporcjonalnie do:

  • okresu zawieszenia wykonywania transportu drogowego;
  • liczby zawieszonych wypisów z licencji.

ZWROT WYPISÓW PO UPŁYWIE OKRESU ZAWIESZENIA

Organ, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, wydaje (odsyła) z urzędu zwrócone przez przedsiębiorcę:

  • wypisy z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub
  • wypisy z licencji,

w terminie 7 dni przed upływem okresu, na jaki zostało zawieszone wykonywanie transportu drogowego.

Rozważając kwestię rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej związanej z transportem drogowym, warto przeanalizować możliwość zawieszenia działalności na pewien okres.