Zatrudniasz nowego kierowcę? – przeczytaj uważnie!

Zatrudniasz nowego kierowcę? – przeczytaj uważnie!

Zatrudniasz nowego kierowcę? Wiesz zatem, że branża transportowa stanowi sektor gospodarki w którym ciągle wzrasta zapotrzebowanie na pracowników. Aby zostać kierowcą zawodowym niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień. Obecnie na rynku pracy notuje się deficyt kierowców zawodowych stanowiących główną siłę roboczą tej branży. Dlatego też polskie firmy transportowe często decydują się na zatrudnienie cudzoziemców, co wiąże się z dodatkowymi utrudnieniami. Właściciele przedsiębiorstw transportowych zatrudniając nowego pracownika muszą zwrócić szczególną uwagę na sporządzenie szeregu dokumentów i dopełnieniu wszelkich formalności.

Niezbędna dokumentacja pracownicza związana z zatrudnieniem nowego kierowcy

Podstawowe dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pracę nowego kierowcy to:

 • prawo jazdy odpowiedniej kategorii,
 • Świadectwo Kwalifikacji Zawodowej,
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy badania lekarskie powinny być wykonane przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Podobne wytyczne odnoszą się do szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania terminowości kierowania na badania i szkolenia pracowników. Dodatkowo w przypadku kierowców zawodowych należy pilnować ważność terminu szkolenia okresowego, które należy odnawiać.

W przypadku zatrudniania cudzoziemców będących obywatelami państw spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Szwajcarii należy spełnić dodatkowe warunki. Muszą oni posiadać łącznie:

 • tytuł pobytowy uprawniający do wykonywania pracy np. wiza Schengen, wiza krajowa z odpowiednim kodem, zezwolenie na pobyt czasowy,
 • zezwolenie na pracę w Polsce lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń.

To na pracodawcy jako na podmiocie powierzającym wykonywanie pracy ciąży zweryfikowania czy cudzoziemiec posiada ważny tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy oraz przechowywania kopii tego dokumentu przez cały okres świadczenia pracy przez cudzoziemca. Ponadto pracodawca jest zobowiązany do złożenia wniosku i uzyskania odpowiedniego zezwolenia dla cudzoziemca na wykonywanie przez niego pracy.

W aktach osobowych cudzoziemca poza podstawowymi dokumentami związanych z ubieganiem się o zatrudnienie pracodawca ma prawo i obowiązek przechowywać kserokopie paszportu, wizy, karty, karty pobytu.

Zatrudniasz nowego kierowcę? – sprawdź co powinna zwierać umowa

Z reguły kierowcy zatrudniani są na podstawie umowy o pracę. W umowie powinny być określone strony umowy, rodzaj stosunku pracy (czas nieokreślony, określony, próbny), stanowisko, wynagrodzenie (zasadnicze, premie, dodatki itp.), wymiar czasu pracy, datę i miejsce zawarcia umowy, termin rozpoczęcia pracy.

W odniesieniu do kierowców zasadnicze znacznie ma określenie czasu i miejsca pracy.

Zgodnie z art. 2. pkt 4. Ustawy o czasie pracy kierowcy stanowisko pracy określane jest jako:

 1. siedziba pracodawcy, na rzecz którego kierowca wykonuje swoje obowiązki, oraz inne miejsce prowadzenia działalności przez pracodawcę,
 2. pojazd, który kierowca prowadzi,
 3. każde inne miejsce, w którym kierowca wykonuje czynności związane z wykonywanymi przewozami drogowymi.

Natomiast czas pracy kierowcy zgodnie z art. 6. 1. Ustawy o czasie pracy kierowcy jest czas od rozpoczęcia do zakończenia pracy, która obejmuje wszystkie czynności związane z wykonywaniem przewozu drogowego m.in. prowadzenie pojazdu, załadunek i rozładunek oraz nadzór nad załadunkiem i wyładunkiem, obsługę codzienną pojazdów i przyczep, inne prace podejmowane w celu wykonania zadania służbowego lub zapewnienia bezpieczeństwa osób, pojazdu i rzeczy, niezbędne formalności administracyjne, utrzymanie pojazdu w czystości.

Warto mieć na uwadze, aby w stosunku do kierowców zawodowych zastosować równoważny systemie czasu pracy i okres rozliczeniowym czasu pracy wynoszący 3 miesiące oraz dopuszczalnym przedłużeniu wymiaru czasu pracy do 12 godzin na dobę w ramach równoważnego systemu czasu pracy.

Jako, że zawód kierowcy zawodowego jest specyficzny pod względem wykonywanej głównie poza zakładem pracy wynagrodzenie wraz z dodatkiem m.in. za godziny nadliczbowe może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość powinna odpowiadać przewidywanemu wymiarowi pracy w godzinach nadliczbowych (art. 151.1. § 4. Kodeksu pracy).

Teczka osobowa nowego kierowcy- dodatkowe dokumenty

Teczka osobowa kierowcy zawodowego nieco różni się od standardowej teczki pracowniczej, gdyż powinna zawierać:

 • oświadczenie o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie,
 • oświadczenie o jednym miejscu pracy,
 • informację dla kierowcy wykonywającego przewozy o czasie prowadzenia, przerw i odpoczynków,
 • inne oświadczenia tj. oświadczenie o niekaralności, oświadczenie o zapoznaniu się z podstawowymi czynnościami i obowiązkami na stanowisku kierowcy.

Ponadto w przypadku cudzoziemca spoza UE w aktach osobowych zamieszcza się m.in.:

 • kserokopie nadania numeru NIP lub PESEL,
 • oświadczenie o zrozumieniu dokumentów w języku polskim,
 • oświadczenie o miejscu zamieszkania.

Ostatnim krokiem po podpisaniu dokumentacji związanej z zatrudnieniem nowego kierowcy będzie zgłoszenie pracownika do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego.