Zatrudnianie młodocianego po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych

Zatrudnianie młodocianego po uzyskaniu kwalifikacji zawodowych

Jednym z obowiązków młodocianego zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Pobieranie nauki w czasie zatrudnienia ma służyć temu celowi, stąd jej ukończenie bywa kojarzone z rozwiązaniem wspomnianej umowy. Umowa ta trwa jednak nadal, choć na zmienionych warunkach.

Okres nauki krótszy niż umowa

Młodociany, który nie posiada jeszcze kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego, a podstawą prawną takiego zatrudnienia jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego. W jej treści obowiązkowo należy wskazać czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego (art. 195 § 1 pkt 2 K.p.). Niekiedy pracodawcy wyprowadzają z tego obowiązku błędny wniosek, że umowa w celu przygotowania zawodowego jest umową na czas określony, zawartą na czas trwania nauki zawodu.

Z regulacji zawartej w art. 194 K.p. wyraźnie jednak wynika, że do umów o pracę w celu przygotowania zawodowego mają zastosowanie przepisy dotyczące umów o pracę na czas nieokreślony. Wskazanie w umowie okresu przygotowania zawodowego jest jedynie wypełnieniem wymogu formalnego z art. 195 § 1 K.p. i nie przesądza o terminowym charakterze umowy. Tylko wyjątkowo pracodawca może zatrudniać młodocianych w celu przygotowania zawodowego na podstawie umowy o pracę na czas określony – w sytuacji gdy zatrudnia większą liczbę młodocianych, niż to wynika z jego potrzeb. Poza tym wyjątkiem, do omawianej umowy stosuje się przepisy dotyczące umów na czas nieokreślony. Ma to istotne konsekwencje w zakresie zatrudniania pracownika młodocianego po uzyskaniu przez niego kwalifikacji zawodowych. Umowa w celu przygotowania zawodowego trwa bowiem nadal jako “zwykła” umowa na czas nieokreślony. Jej treść należy dostosować do nowych warunków zatrudnienia, w tym do poziomu wynagrodzenia, które powinno odpowiadać wynagrodzeniu minimalnemu.

Zmiana umowy może nastąpić w drodze porozumienia stron (tzw. aneksu do umowy) lub wypowiedzenia zmieniającego. Pracodawca może również rozwiązać tę umowę na zasadach ogólnych, w oparciu o art. 30 K.p. W tym przypadku pracodawcy nie obowiązują ograniczenia w wypowiadaniu umowy w celu przygotowania zawodowego, wynikające z art. 196 K.p.

Pełnoletność przed uzyskaniem dyplomu

Kodeks pracy nie zawiera uregulowań określających status pracownika młodocianego, który w trakcie obowiązywania umowy w celu przygotowania zawodowego osiągnął pełnoletność. W szczególności nie można ustalić, czy w takiej sytuacji nadal obowiązują przepisy odnoszące się do młodocianych. W tym przypadku, wobec braku uregulowań kodeksowych, zastosowanie znajduje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 ze zm.). Rozporządzenie to w § 13 stanowi, że młodociany, który przed ukończeniem nauki zawodu osiągnął pełnoletność, kończy tę naukę na warunkach określonych dla młodocianych. Wraz z osiągnięciem 18. roku życia pracownik formalnie traci więc swój status młodocianego, jednak zachowuje związane z nim przywileje aż do zakończenia nauki. Dopiero po jej ukończeniu treść umowy w celu przygotowania zawodowego powinna ulec zmianie.

Niezależnie jednak od tego, czy pracodawca dokona zmiany umowy, wobec pracownika, który ukończył przygotowanie zawodowe, stosowane są ogólne przepisy prawa pracy. W celu “uporządkowania” umowy pracodawca powinien jednak zmodyfikować jej treść bez zbędnej zwłoki. Jest on ponadto zobowiązany przygotować informację o warunkach zatrudnienia, o której mowa w art. 29 § 3 K.p. Jeżeli informacja ta (tzw. informacja dodatkowa) została już przedstawiona pracownikowi w związku z zawarciem umowy w celu przygotowania zawodowego, jej aktualizacja powinna dotyczyć m.in. norm czasu pracy czy, w zależności od sytuacji, okresu wypowiedzenia.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.)

Źródło: http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia