Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy

Zakaz konkurencji, czyli wszystkie najważniejsze aspekty, które powinniście wiedzieć przy ustaniu pracy. Pierwszym krokiem w przybliżeniu tematu jest ogólne pojęcie:

Działalność konkurencyjna – aktywność pracownika wykonującego taki sam zakres przedmiotowy, bądź częściowy, skierowany to tego samego zakresu odbiorów, który pokrywa się z zakresem działalności wykonywanej przez pracodawcę. To działalność naruszająca prawnie chronione dobra pracodawcy i szkodzące jego interesom. Przyjmuje się, że takie zachowanie nie musi mieć cech powtarzalności i wielokrotności.

Działalność konkurencyjna przejawiać się może pod wieloma postaciami:

– praca na rzecz innego podmiotu konkurencyjnego na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej

– prowadzenie własnej działalności gospodarczej o takim samym lub ubocznym charakterze jak u byłego pracodawcy

– posiadanie udziałów, akcji w spółkach o takim samym lub ubocznym charakterze jak u byłego pracodawcy

– pełnienie funkcji członków organów osób prawnych, ich likwidatorów, syndyków, kuratorów

 

Oczywiście zakaz konkurencji nie dotyczy każdego pracownika, aby obowiązywał muszą być spełnione pewne warunki:

– pracownik posiada szczegółowe informacje zagrażające działalności byłego pracodawcy

– lub klauzura określająca zakaz konkurencji musi być zawarta w umowie o pracę

– lub klauzura określająca zakaz konkurencji musi być zawarta w odrębnym dokumencie (umowie), który powinien być podpisany wraz z umową lub w czasie trwania stosunku pracy

– umowa o zakazie konkurencji musi mieć formę pisemną, pod rygorem ważności. Formy ustne, mailowe są nieważne.

Czy pracownik jest zobowiązany do podpisania umowy o zakazie konkurencji?

Pracownik nie ma obowiązku podpisywania tak zwanej „lojalki”, ponieważ obowiązuje go tak zwana ”swoboda zawierania umów”. Jednakże nie podpisanie może skutkować wypowiedzeniem umowy o pracę przez pracodawcę.

Co obejmuje umowa?

Obejmuje w szczególności zakres zakazu konkurencji, odszkodowanie dla pracownika za powstrzymanie się od działalności konkurencyjnej (tzw. odszkodowanie karencyjne), czas trwania zakazu konkurencji oraz karę umowną za naruszenie zakazu konkurencji.

Zgodnie z Kodeksem pracy, to odszkodowanie nie może być niższe od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy przez okres odpowiadający okresowi obowiązywania zakazu konkurencji (art. 1012 § 3 k.p.).

Kodeks pracy określa tylko minimalną wysokość odszkodowania karencyjnego. Strony mogą je ustalić na wyższym poziomie. Pracodawca może zdecydować się na niewypłacanie odszkodowania, jeżeli zamiast niego będzie wypłacać wynagrodzenie za stosowanie się do zakazu konkurencji na podstawie umowy konkurencyjnej. Takie wynagrodzenie podlega obowiązkowemu opłacaniu zaliczki na podatek oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Umowa powinna jasno określać jakich czynności nie może wykonywać pracownik w trakcie stosunku pracy, jak i po ustaniu zatrudnienia, a także z jakim pracodawcą nie może zawierać umowy.

Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia? Jest to możliwe. Pracodawca podpisuje wtedy z byłym już pracownikiem umowę cywilnoprawną.

Konsekwencje? W przypadku wykonywania działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy, w trakcie trwania zatrudnienia pracodawca wypowiada umowę o pracę ze skutkiem natychmiastowym z powodu ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jeżeli stosunek pracy ustał, a były pracownik nie ma podpisanej umowy o zakazie konkurencji, a dopuścił się ujawnienia lub wykorzystania tajemnicy służbowej, obowiązują go przepisy ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Naruszenie go może skutkować zapłatą odpowiedniego odszkodowania, czy nawet skazaniem za przestępstwo.

W konsekwencji pracodawca może dochodzić odszkodowania obejmującego utracone zyski, a ponadto roszczenie pracodawcy nie jest ograniczone do wysokości trzech miesięcznych wynagrodzeń pracownika.

Pracodawca ma obowiązek udowodnienia poniesionych win pracownika i strat. Ważne jest także czy pracownik dopuścił się umyślnego lub nieumyślnego działania na niekorzyść byłego pracodawcy. Od tego zależeć będzie wysokość odszkodowania.

 

Jak wskazuje praktyka, najczęściej ustalanym umownie okresem zakazu po ustaniu stosunku pracy jest okres 3 a 24 miesiące.

Umowa musi być zawarta na czas określony. Brak wskazania terminu skutkuje jego nieważnością.

Ważne! Pracodawca nie może traktować zakazu konkurencji jako zakazu wykonywania rzeczy, których nie robi lub planuje!

Nie można pracownikowi zabronić wykorzystywania swoich umiejętności zawodowych!

 

Przykład:

Przedstawiciel handlowy pracujący w firmie sprzedającej oprogramowania komputerowe, bez obaw może zatrudnić się jako przedstawiciel handlowy w firmie sprzedającej gry komputerowe.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close