Za szkolenie okresowe płaci kierowca, nie przedsiębiorca – 2023

Za szkolenie okresowe płaci kierowca, nie przedsiębiorca – 2023

Szkolenie okresowe kierowcy zawodowego wykonuje się, co do zasady, co 5 lat. Obowiązkiem pracownika (kierowcy) jest odbycie takiego szkolenia. W branży transportowej, budzi wątpliwość kwestia opłaty za odbycie takiego szkolenia – a mianowicie, czy koszty szkolenia okresowego pokrywa pracodawca czy pracownik?

Kodeks pracy a szkolenia pracowników

Znowelizowana w ostatnim czasie (26 kwietnia 2023 r.) ustawa – Kodeks pracy, w art. 9413 wskazuje, że „jeżeli obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku wynika z postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego, lub z regulaminu, lub przepisów prawa, lub umowy o pracę oraz w przypadku szkoleń odbywanych przez pracownika na podstawie polecenia przełożonego, szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy pracownika. Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika wlicza się do czasu pracy”.

W kontekście powyższego zapisu, można byłoby podjąć rozważania, czy faktycznie w przypadku szkoleń okresowych kierowców zawodowych, to pracodawca jest zobowiązany zapłacić za odbycie przez pracownika takiego szkolenia.

W tym celu sięgamy do ustawy o transporcie drogowym.

Szkolenie okresowe w ustawie o transporcie drogowym

Do szkolenia okresowego nawiązuje również ustawa o transporcie drogowym. Art. 39l ust.1 wspomnianej ustawy mówi, iż „przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany do

  • kierowania kierowców na:
    1. szkolenia okresowe,
    2. badania lekarskie i psychologiczne;
  • pokrywania kosztów badań lekarskich i psychologicznych”.

Z kolei w ust. 2 znajdziemy zapis stricte dotyczący pokrywania kosztów szkolenia okresowego: „Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może pokryć koszty szkoleń okresowych kierowcy”.

Tak sformułowany przepis, jasno wskazuje, że przedsiębiorca MOŻE, ale NIE MUSI finansować pracownikowi (kierowcy) szkolenia okresowego.

Warto w tym miejscu podkreślić, że obowiązkiem pracodawcy jest jednak kierowanie pracownika do odbycia obowiązkowego szkolenia okresowego.

Płacić za szkolenie okresowe kierowcy czy nie?

Oczywiście na tak postawione pytanie trudno udzielić jednoznacznej rekomendacji. Wszystko zależy bowiem od sytuacji danego przedsiębiorstwa.

W praktyce, bardzo często to właśnie przedsiębiorstwa transportowe opłacają szkolenia okresowe swoich kierowców, a nawet szkolenia te odbywają się w godzinach pracy kierowcy. Związane jest to oczywiście z ogromnym zapotrzebowaniem na rynku na kierowców i stanowi wartość dodaną danej firmy.

Część przedsiębiorców uważa jednak, że pokrywanie pracownikom kosztów szkolenia okresowego, w czasach dużej rotacji kierowców, nie jest najlepszym rozwiązaniem.