Wystawienie faktury do paragonu – termin

Wystawienie faktury do paragonu – termin

Zmiany odnośnie terminów wystawiania faktur, które obowiązują od 2014 roku, określiły, że co do zasady obowiązek podatkowy powstaje z momentem dokonania sprzedaży. Ile w związku z tym czasu ma przedsiębiorca na wystawienie faktury do paragonu?

Zgodnie z art. 106i ust. 1 ustawy o VAT przedsiębiorca wystawia fakturę  nie później niż 15-ego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Termin ten odnosi się także do faktur zaliczkowych dokumentujących otrzymanie części lub całości zapłaty, wystawienia faktury na żądanie osoby fizycznej (nie prowadzącej działalności gospodarczej). Warunkiem jest, że zgłosi to do końca miesiąca, w którym została zawarta transakcja. Jeśli zgłoszenie nastąpi później – fakturę należy wystawić w terminie 15 dni od zgłoszenia żądania.

Ile czasu na wystawienie faktury do paragonu

Przedsiębiorca, ma obowiązek wystawić fakturę na tzw. „żądanie” na postawie paragonu fiskalnego w terminie trzech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

W przypadku gdy faktura dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, do egzemplarza faktury pozostającego u podatnika dołącza się paragon dokumentujący tę sprzedaż.

Regulują  to przepisy art. 106b ust. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.):

Na żądanie nabywcy towaru lub usługi podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą:

1) czynności dostawy towarów i świadczenia usług, z wyjątkiem czynności, o których mowa w art. 19a ust. 5 pkt 4 (czyli tych, w stosunku do których obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury), oraz otrzymanie całości lub części zapłaty przed wykonaniem tych czynności, z wyjątkiem przypadku, gdy zapłata dotyczy wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – jeżeli obowiązek wystawienia faktury nie wynika z ust. 1,

2) sprzedaż zwolnioną, o której mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem art. 117 pkt 1 i art. 118

– jeżeli żądanie jej wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Czy po terminie trzech miesięcy też można otrzymać fakturę od przedsiębiorcy

Po upływie wskazanego terminu przedsiębiorca może (dobrowolnie) wystawić fakturę na żądanie nabywcy, niemniej nie ma już takiego obowiązku (przepisy prawa do tego nie obligują).

Termin wystawienia faktury – wyjątki od zasady ogólnej

Obecnie przedsiębiorca może również udokumentować wszystkie transakcje dokonane dla jednego kontrahenta w ciągu miesiąca poprzez wystawienie jednej faktury.

Są jednak wyjątki, w przypadku których zastosowanie ma szczególny moment powstania obowiązku podatkowego,  fakturę wystawia się nie później niż :

– 30-ego dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych lub budowlano-montażowych;

– 60-ego dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, drukowanych  – przy czym w przypadku gdy umowa będzie przewidywać rozliczenie zwrotów wydawnictw, fakturę będzie się wystawiać nie później niż 120-ego dnia od pierwszego dnia wydania towarów;

– 90-ego dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek  – z wyłączeniem map i ulotek – oraz gazet, czasopism i magazynów, z wyjątkiem usług, do których stosuje się art. 28b, stanowiących import usług;

– 7-ego dnia od określonego w umowie dnia zwrotu opakowania – w przypadku niezwrócenia przez nabywcę opakowania zwrotnego objętego kaucją, przy czym w sytuacji, gdy w umowie nie będzie określonego terminu zwrotu opakowania, fakturę będzie się wystawiać nie później niż 60-ego dnia od dnia wydania opakowania;

z upływem terminu płatności – w przypadku:

– dostaw energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

– świadczenia usług: telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, wymienionych w poz. 140-153, 174 i 175załącznika nr 3 do ustawy, najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego,

z wyjątkiem usług, do których stosuje się  art. 28b ustawy, stanowiących import usług.

W ustawie o VAT istnieją także przepisy, które określają krótszy termin wystawienia faktury. Zgodnie z art. 106i ust. 7 ustawy o VAT, faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni przed:

– dokonaniem dostawy towaru,

– wykonaniem usługi,

– otrzymaniem całości lub części zapłaty.

Ten termin wystawienia faktury nie ma zastosowania do faktur w zakresie dostawy i świadczenia usług, jeśli faktura zawiera informację jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy.

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close