Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej

Wsparcie rozwoju ekonomii społecznej
Ekonomia społeczna funkcjonuje pomiędzy sektorami państwa i rynku, proponuje aktywne formy pomocy. Jednocześnie przedsiębiorstwa społeczne działające w sferze ekonomii społecznej traktuje się jako obszar inwestycji.

Dla określenia działalności gospodarczej, która łączy w sobie cele społeczne i ekonomiczne, używamy pojęcia ekonomii społecznej.

26 lutego br. został ogłoszony konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Działanie 9.3), ukierunkowany na działania wspierające rozwój ekonomii społecznej. To kolejna szansa na zwiększenie aktywizacji, usamodzielnienie oraz integrację osób znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej.

Do konkursu mogą przystąpić Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES), które uzyskały akredytację dla prowadzenia usług w tym zakresie.

Nabór wniosków rozpocznie się w marcu 2016 r. Na realizację projektów przeznaczono ponad 7,9 mln EUR. Maksymalny poziom dofinansowania projektu uzależniony jest od zaplanowanych form wsparcia w projekcie.

Wiele możliwości w jednym konkursie

Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej otrzymają środki, które przeznaczą na usługi na rzecz wielu podmiotów: m.in. gmin, społeczności lokalnych, przedsiębiorców działających w sferze ekonomii społecznej, osób chcących założyć przedsiębiorstwo społeczne. Oferowane wsparcie będzie miało na celu aktywizację lokalnych społeczności w zakresie rozwoju i budowy partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

Ważne jest, aby przekazać lokalnym liderom wiedzę potrzebną do założenia, prowadzenia

i rozwijania przedsiębiorstwa społecznego poprzez np. szkolenia, warsztaty, doradztwo (chociażby prawne). Wsparcie uzyskają także osoby chcące nabyć kwalifikacje zawodowe niezbędne do pracy w przedsiębiorstwie społecznym. Środki finansowe będą również przeznaczone na utworzenie nowych miejsc pracy w takich przedsiębiorstwach, jak i na wsparcie pomostowe dla przedsiębiorstw utworzonych w ramach projektu.

Informacje o naborze

Za przeprowadzenie konkursu odpowiada Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Krakowie.

Działanie 9.3. Wsparcie ekonomi społecznej

Wniosek o dofinansowanie projektu Beneficjenci (tj. OWES) wraz z załącznikami muszą złożyć za pomocą systemu elektronicznego e-RPO. Nabór będzie prowadzony od dnia 29 marca 2016 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 15 kwietnia 2016 r. do godziny 15:00 (dzień zamknięcia naboru).

Gdzie szukać dodatkowych informacji

Punkty informacyjne Funduszy Europejskich:

  1. Kraków, ul. Wielicka 72B, tel. (12) 616 0 616, e-mail: fem@umwm.pl
  2. Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. (32) 627 23 10, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
  3. Nowy Sącz, ul. Wazów 3, tel. (18) 442 25 78, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
  4. Nowy Targ, al. 1000-lecia 35, tel. (18) 540 90 32, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
  5. Tarnów, ul. Wałowa 37, tel. (14) 628 88 12, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Kraków, ul. Jasnogórska 11, tel.(12) 376 91 91, e-mail: info@mcp.malopolska.pl

Źródło: http://www.rpo.malopolska.pl/wiadomosci/wsparcie-rozwoju-ekonomii-spolecznej