Wsparcie na e-biznes – nabór wniosków już 13 lipca

Data dodatnia: 9 lipca, 2009

13 lipca br. rusza kolejny konkurs na wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej w ramach PO Innowacyjna Gospodarka. Tym razem w konkursie do podziału będzie blisko 150 mln zł.

Poprzedni nabór wniosków w ramach działania 8.1 PO IG cieszył się tak dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, iż konkurs został zamknięty zaledwie 3 dni po jego rozpoczęciu. Przedsiębiorcy złożyli łącznie 824 wnioski na łączną kwotę dofinansowania ponad 500 mln zł. MSWiA i PARP jako instytucja wdrażająca w trakcie oceny projektów zdecydowały się na zwiększenie dostępnej puli środków, dzięki czemu wszyscy przedsiębiorcy, których wnioski przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną otrzymały dofinansowanie. W sumie zatwierdzono 346 wniosków o dofinansowanie na całkowitą kwotę 208 021 085,28 PLN.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE – II RUNDA
POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
jako Instytucja Wdrażająca
Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej”

w ramach

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013

działając na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013
(Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zm.),

ogłasza II rundę aplikacyjną konkursu projektów w 2009 r.
 w ramach Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej
w dziedzinie gospodarki elektronicznej”.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy przesyłać na adres lub składać w siedzibie
Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF)
właściwej dla głównej lokalizacji projektu
w terminie: od 13 lipca 2009 r. do 31 lipca 2009 r.

 
Uwaga!

Instytucja Wdrażająca (PARP) może zamknąć nabór wniosków przed dniem 31 lipca 2009 r., jeżeli łączna kwota dofinansowania w ramach złożonych wniosków osiągnie 130% alokacji wyznaczonej w ramach danej rundy aplikacyjnej. Informacja o planowanej dacie zamknięcia naboru wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej PARP oraz stronach internetowych poszczególnych RIF. Zamknięcie naboru nastąpi w terminie 3 dni roboczych od dnia publikacji ww. informacji, przy czym data zakończenia przyjmowania wniosków nie może przekroczyć wyznaczonej daty zamknięcia naboru wniosków dla danej rundy aplikacyjnej.

 Dla wniosków o dofinansowanie przesyłanych za pośrednictwem poczty, przesyłek kurierskich oraz dla wniosków doręczonych osobiście, za dzień wpływu wniosku uważa się dzień, w którym wniosek został doręczony do kancelarii RIF od godziny 9.00 do godziny 15.30.

Lista Regionalnych Instytucji Finansujących wraz z danymi teleadresowymi ( link)

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. Wymaganym produktem kwalifikowanych do wsparcia projektów jest przygotowanie, wdrożenie
i świadczenie e-usług.
Nabór wniosków prowadzony jest w ramach rund aplikacyjnych.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
O wsparcie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok od dnia rejestracji działalności.

Budżet i poziom dofinansowania:

Budżet Działania wynosi 385 635 294,00 EUR.
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach II rundy aplikacyjnej wynosi 144 315 644,29 PLN*.

Poziom i wysokość wsparcia:
Intensywność wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wartość wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem w ramach projektu zgłaszanego do dofinansowania w Działaniu 8.1 nie może być niższa niż 20 000,00 złotych i nie może jednocześnie przekroczyć 1 000 000,00 złotych.

Regulamin przeprowadzania konkursu ( pobierz plik)

Kryteria wyboru projektów ( pobierz plik)

Wzór wniosku o dofinansowanie projektu ( pobierz plik)

Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie ( pobierz plik)

Sposób przygotowania i składania wniosków:

Wnioskodawca wypełnia wniosek o dofinansowanie w Generatorze Wniosków (link) na podstawie Instrukcji wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Następnie drukuje go, podpisuje, a wersję elektroniczną wniosku zapisuje na nośniku elektronicznym. Do papierowej i elektronicznej wersji wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca dołącza niezbędne dokumenty (załączniki do wniosku o dofinansowanie), wymienione we wniosku o dofinansowanie. Wypełniony wniosek Wnioskodawca składa w zamkniętej kopercie listem poleconym, pocztą kurierską lub dostarcza osobiście do Regionalnej Instytucji Finansującej (RIF) właściwej dla głównej lokalizacji projektu.
Wnioski złożone w inny sposób nie zostaną rozpatrzone.

 
Termin poinformowania o wynikach konkursu:
Poinformowanie Wnioskodawców o przyznaniu wsparcia następuje w terminie około 4 miesięcy od dnia zakończenia rundy aplikacyjnej.
 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

10Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Gru
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za listopad 2020 – pozostali płatnicy składek

21Gru
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za listopad 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

28Gru
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za listopad 2020

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close