Warunki przejścia z VAT miesięcznego na kwartalny

Warunki przejścia z VAT miesięcznego na kwartalny

Ze względów ekonomicznych dla podatników prowadzących obrót gospodarczy zdecydowanie się na kwartalne rozliczenie podatku VAT jest zdecydowanie korzystniejszym rozwiązaniem. Jakie są jednak warunki przejścia na VAT kwartalny?

Kwartalne rozliczanie podatku VAT

Co do zasady podatnicy, którzy zostali wymienieni w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 (dotyczącego między innymi tak zwanych małych podatników), art. 130c i art. 133 (dotyczącego podatników i podmiotów zagranicznych, którzy zostali zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT).

Przepisy przewidują jednak możliwość kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług. Możliwość ta zastrzeżona jest wyłącznie dla małych podatników. Nie ma tutaj znaczenia, czy rozliczają się oni metodą kasową, czy też nie. Jednakże, u podatników, którzy nie wybrali metody kasowej pojawia się obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o chęci kwartalnego rozliczania podatku VAT na formularzu VAT-R. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Mały podatnik

Ustawa o podatku od towarów i usług określa, iż pod pojęciem małego podatnika rozumieć należy takiego podatnika, u którego zachodzą następujące przesłanki:

 • u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro;
 • prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro;

– przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

VAT kwartalny w pigułce

Podsumowując, przejście na VAT kwartalny jest możliwe po spełnieniu następujących przesłanek:

 1. Obrót w ciągu roku podatkowego u podatnika dokonującego zmiany nie może przekraczać 200.000,00 Euro (mały podatnik). W roku 2018 limit ten wynosi 5.176.000,00 PLN zł, natomiast na roku 2019 wynosi 5.135.000 zł;
 2. Od chwili zarejestrowania podatnika musi upłynąć 12 miesięcy;
 3. Nie jest to możliwe, jeżeli w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach podatnik dokonał dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000,00 zł;
 4. Konieczne jest złożenie do urzędu (bądź wysłanie za pomocą e-deklaracji) aktualizacji formularza VAT-R, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcą rozliczyć się kwartalnie. Terminy te wyglądają następująco:
 •     25 lutego – termin zgłoszenia chęci rozliczenia za I kwartał,
 •     25 maja – termin na II kwartał,
 •     25 sierpnia – termin na III kwartał,
 •     25 listopada – termin na IV kwartał;
 1. Aktualizacja formularza VAT-R: w części C1 pole 39 nie zaznacza się żadnego z kwadratów, natomiast w polu 44 zaznacza się kwadrat 1 dotyczący składania deklaracji VAT kwartalnie. Dodatkowo zaznacza się pole 51 w części C2 związane z odpowiednikiem kwartalnej deklaracji VAT-7K;
 2. Możliwe jest rozliczanie VAT w systemie kwartalnym metodą kasową, jak i na zasadach ogólnych;
 3. Niezależnie od wyboru kwartalnego rozliczenia, pliki JPK muszą być wysyłane miesięcznie.

Nowy limitu dla małego podatnika

Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro – to jedno z najważniejszych rozwiązań, które zawiera przyjęta przez Sejm w październiku tego roku ustawy o uproszczeniach w prawie dla przedsiębiorców. Co oznacza, że nowy limit (2 mln euro), dotyczący podatników PIT i CIT, będzie miała zastosowanie od 2020 r.

Źródło:

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close