VIATOLL – GITD zmiana na KAS od 1 lipca 2020r

VIATOLL – GITD zmiana na KAS od 1 lipca 2020r

VIATOLL – GITD zmiana na KAS

VIATOLL – GITD zmiana na KAS – Informujemy, że 1 lipca 2020 r. zmieni się podmiot, który odpowiada za pobór opłaty elektronicznej za przejazd po drogach krajowych i opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrad, a także za utrzymanie, eksploatowanie i rozwijanie elektronicznego systemu poboru opłat. Zgodnie z ustawą z 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw, zadania te będą realizowane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z siedzibą w Warszawie (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa).

Natomiast właścicielem Krajowego Systemu Poboru Opłat i poszczególnych elementów, które wchodzą w jego skład, w tym Elektronicznego Systemu Poboru Opłat viaTOLL, będzie Minister Finansów, z siedzibą w Warszawie (ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa).

W związku z tym Szef KAS nabędzie też 1 lipca br., wszelkie prawa i obowiązki Głównego Inspektora Transportu Drogowego, które wynikają z umów zawartych z użytkownikami systemu viaTOLL. Począwszy od tej daty Szef KAS stanie się stroną tych umów i będzie od tej pory realizował ich postanowienia, aby zapewnić Państwu warunki niezbędne do korzystania z systemu viaTOLL i opłacania należności.

Oznacza to, że podpisana przez Państwa umowa ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego, której przedmiotem jest wnoszenie opłaty za przejazd w elektronicznym systemie poboru opłat viaTOLL za pomocą urządzenia pokładowego, pozostaje wiążąca. Tym samym środki zgromadzone na koncie użytkownika nie przepadają i mogą być wykorzystane na przyszłe przejazdy siecią dróg płatnych. Sposób wnoszenia opłaty również pozostaje bez zmian i będzie realizowany za pośrednictwem urządzeń pokładowych, które otrzymaliście Państwo podczas dotychczasowej rejestracji, zakończonej podpisaniem umowy.

Tym samym zmiana poborcy opłaty elektronicznej i opłaty za przejazd płatnymi odcinkami autostrad, która nastąpi 1 lipca 2020 r., nie wymaga żadnych dodatkowych czynności po stronie użytkownika systemu viaTOLL, a zgromadzone środki na koncie użytkownika pozostają do wykorzystania na przyszłe opłaty za przejazd siecią dróg płatnych i autostrad.

W przypadku pytań użytkownicy systemu viaTOLL mogą korzystać z dotychczasowych form kontaktu:

 • telefonicznie: 0 800 101 101; +48 22 521 10 10
 • pocztą:
  Skrytka pocztowa 528
  Poznań 9
  60-967 Poznań
 • mailowo: info@viatoll.pl

Uwaga: powyższy adres kontaktowy jest właściwy do realizacji wszystkich spraw związanych z obsługą użytkownika w systemie viaTOLL, w szczególności potwierdzania sald i wystawiania korekt not obciążeniowych.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkowników urządzeń pokładowych viaBOX i viaAUTO

1. Administrator danych osobowych

Administratorami twoich danych osobowych są Szef Krajowej Administracji Skarbowej i Minister Finansów z siedzibą w Warszawie, 00-916, ul. Świętokrzyska 12 (dalej: „administratorzy”). Można się z nami skontaktować:

 • listownie na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa;
 • przez e-mail: iod@mf.gov.pl;

2. Inspektor Ochrony Danych

Administratorzy wyznaczyli inspektora ochrony danych (IOD). Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych i korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Zrobisz to:

 • listownie na adres: ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych);
 • przez e-mail: iod@mf.gov.pl.

3. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • pobrania opłaty za korzystanie z dróg płatnych, w tym autostrad (w przypadku użytkowników pojazdów ciężkich) albo opłaty za przejazd autostradą (w przypadku użytkowników pojazdów lekkich) – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązku wynikającego z ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (przepisy o opłatach za przejazdy drogami publicznymi) oraz ustawy z 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (przepisy o opłatach za przejazdy autostradami).
 • zawarcia i wykonywania umowy dotyczącej zasad i sposobu pobierania opłaty za przejazd drogą płatną oraz warunków i zasad udostępnienia urządzenia viaBOX albo viaAUTO – podstawą przetwarzania danych jest konieczność ich przetwarzania do zawarcia i wykonywania umowy;
 • kontaktowania się z tobą drogą elektroniczną lub telefoniczną w sprawie umowy – podstawą przetwarzania danych w zakresie adresu email, nr telefonu i nr faksu jest konieczność do wykonania zadań administratorów realizowanych w interesie publicznym;
 • przekazywania ci informacji dotyczących między innymi systemu poboru opłat i infrastruktury drogowej przez wysyłanie newslettera – podstawą przetwarzania danych jest twoja zgoda,
 • przechowywania danych w celach archiwizacyjnych – podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie obowiązku wynikającego z ustawy z  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

4. Źródło i zakres danych osobowych

Twoje dane osobowe zostały przekazane administratorom przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego (dalej Główny Inspektor), ponieważ od 1 lipca 2020 r. zadania związane z poborem opłat za przejazd po drogach krajowych i za przejazd płatnymi odcinkami autostrad będą realizowane przez Szefa KAS, a zadania związane z utrzymaniem Krajowego Systemu Poboru Opłat przez Ministra Finansów. Zmiana ta wynika z ustawy z 6 maja 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Od 1 lipca 2020 r. Szef KAS będzie stroną umowy dotyczącej zasad i sposobu pobierania opłaty za przejazd oraz udostępnienia urządzenia viaBOX albo viaAUTO.

Główny Inspektor przekazał twoje następujące dane osobowe: imię i nazwisko, firma (nazwa działalności gospodarczej), numer i seria dowodu tożsamości, NIP, adres pocztowy, numer telefonu, adres email, numer faksu, ostatnie cztery cyfry numeru karty kredytowej, karty debetowej lub karty flotowej, numer rejestracyjny pojazdu.

5. Okres przechowywania twoich danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy i  przedawnienia roszczeń, a także archiwizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dane przetwarzane na podstawie twojej zgody (adres email, numer telefonu, numer faksu) będą przetwarzane do momentu wycofania przez ciebie zgody na ich przetwarzanie.

6. Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane:

 • podmiotom przetwarzającym dane osobowe, w tym operatorom systemu elektronicznego poboru opłat, a także innym dostawcom, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty będą przetwarzać twoje dane na podstawie umowy zawartej przez administratorów i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratorów;
 • organom publicznym – w celu wykonania obowiązków, które wynikają z przepisów

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem twoich danych osobowych:

 1. prawo dostępu do nich i uzyskania ich kopii,
 2. prawo żądania ich sprostowania,
 3. prawo żądania ich usunięcia – dotyczy to danych przetwarzanych na podstawie twojej zgody,
 4. prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania, zgodnie z art. 18 RODO,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na Państwa szczególną sytuację, zgodnie z art. 21 RODO,
 6. prawo wycofania zgody na ich przetwarzanie,

Aby skorzystać z tych praw, skontaktuj się z administratorami lub inspektorem ochrony danych (dane kontaktowe w pkt. 1 i 2 powyżej).

Prawo wycofania zgody

W zakresie, w jakim twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać:

 • przez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres pocztowy lub na adres email iod@mf.gov.pl
 • telefonicznie pod numerem infolinii 0 800 101 101 lub +48 22 521 10 10.

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

Informacja ze strony www.viatoll.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close