Usługi transportowe – miejsce opodatkowania i stawka VAT

Usługi transportowe – miejsce opodatkowania i stawka VAT

Usługi transportowe należą do tego rodzaju działalności, w której określenie stawki podatku VAT nie zawsze jest oczywiste, szczególnie w przypadku transportu międzynarodowego. Charakter branży sprawia, że musimy określić miejsce opodatkowania, a co za tym idzie stawkę podatku VAT.

Transport rzeczy (towarów)

Usługi transportowe (transport towarów) na rzecz podatnika

Co do zasady transport drogowy towarów opodatkowany jest 23% stawką podatku VAT.

Zgodnie z ogólną zasadą z art. 28b ust. 1 miejscem świadczenia usług (w tym transportu towarów) na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Podmiot świadczący usługę na rzecz podatnika z innego państwa nie jest zatem zobowiązany do rozliczenia podatku VAT.

Co to oznacza w praktyce? Firma transportowa z siedzibą w Polsce świadcząca usługi transportowe dla kontrahenta z siedzibą w innym państwie nie opodatkowuje usługi podatkiem VAT w Polsce. Wystawia wówczas fakturę bez wartości podatku VAT, najczęściej wpisując określenie „np” oznaczające „nie podlega” w miejscu określenia stawki podatku VAT. Co istotne, na fakturze powinno się również znaleźć określenie „odwrotne obciążenie”.

W tym miejscu należy również podkreślić, że zgodnie z art. 28b ust. 2 w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba lub miejsce świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności.

Usługi transportowe (transport towarów) na rzecz niepodatnika

W przypadku świadczenia usług na rzecz klienta nie będącego podatnikiem zastosowanie mają inne przepisy w zakresie określenia stawki podatku VAT. W myśl bowiem art. 28f ust. 2 miejscem świadczenia usług transportu towarów na rzecz podmiotów niebędących podatnikami jest miejsce, w którym odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości.

Mogą zatem pojawić się sytuację, że usługa opodatkowana będzie w kilku krajach, proporcjonalnie do ilości przejechanych kilometrów.

Wyjątek stanowi jednak wewnątrzwspólnotowa usługa transportu towarów, tj. w przypadku, gdy rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich, na rzecz podmiotów niebędących podatnikami miejscem świadczenia usług jest miejsce, gdzie transport towarów się rozpoczyna (załadunek towarów).

Międzynarodowy transport towarów

W określonych przypadkach przedsiębiorca może zastosować stawkę podatku VAT w wysokości 0%. Stawka 0% ma zastosowanie do usług transportu międzynarodowego (art. 83 ust. 3 pkt. 1), do którego zalicza się przewóz lub inny sposób przemieszczania się towarów:

 1. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, a zatem przewóz towarów z Polski poza granice UE
 2. z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium kraju, a zatem przewóz towarów z terytorium państwa niebędącego członkiem UE na terytorium Polski
 3. Z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju (tranzyt), a zatem przewóz tranzytowy przez terytorium Polski podczas transportu towarów pomiędzy dwoma państwami niebędącymi państwami członkowskimi UE
 4. z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub
  z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju, jeżeli trasa przebiega na pewnym odcinku przez terytorium kraju, a zatem przewóz tranzytowy przez terytorium Polski podczas transportu towarów pomiędzy państwem członkowskim UE państwem nienależącym do UE

 

Ponadto obniżoną do 0% stawkę podatku VAT stosuje się również do:

 1. usług transportu towarów, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości na terytorium kraju i stanowi część usługi transportu międzynarodowego
 2. wewnątrzwspólnotowych usług transportu towarów, jeżeli transport ten stanowi część usługi transportu międzynarodowego (poprzez wewnątrzwpólnotową usługę transportu towarów należy rozumieć transport towarów, którego rozpoczęcie i zakończenie ma miejsce odpowiednio na terytorium dwóch różnych państw członkowskich)
 3. usług transportu towarów świadczonych na rzecz podatnika będącego usługobiorcą tych usług, posiadającego na terytorium kraju siedzibę, stałe miejsce prowadzenia działalności lub stałe miejsce zamieszkania, jeżeli transport ten wykonywany jest w całości poza terytorium kraju:
 • z miejsca wyjazdu (nadania) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) poza terytorium UE lub
 • z miejsca wyjazdu (nadania) poza terytorium UE do miejsca przyjazdu (przeznaczenia) na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju

Usługi transportowe – Transport osób

Transport drogowy osób co do zasady opodatkowany jest 8% stawką podatku VAT.

Nawiązując do art. 28f ust. 1 miejscem świadczenia usług transportu pasażerów jest miejsce, gdzie odbywa się transport, z uwzględnieniem pokonanych odległości. W związku z powyższym jeśli przewoźnik wykonuje transport poza terytorium Polski wówczas płaci podatek VAT w każdym państwie, przez które przejeżdża.

W przypadku transportu pasażerów nie ma znaczenia czy kontrahent jest podatnikiem czy niepodatnikiem.

Świadczenie usług transportowych w ruchu międzynarodowym może być sporym wyzwaniem w zakresie właściwego rozliczenia podatkowego. Należy dokładnie przeanalizować każdą zrealizowaną usługę pod kątem właściwego określenia miejsca opodatkowania oraz określenia odpowiedniej stawki podatku VAT.

Biuro Rachunkowe
Skontaktuj się z nami