Unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Fundusze Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyznawane za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Bezzwrotne środki na badania i innowacje:

 • Rozwijanie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (dofinansowanie do badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym np. linie demonstracyjne), uruchomienie pierwszej produkcji, ochrona własności intelektualnej;
 • Inwestycje w aparaturę badawczą, wsparcie dla centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;
 • Bony na innowacje, których celem jest nawiązanie współpracy mikro-, małych i średnich firm (MŚP) z sektorem nauki;
 • Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu – m.in. na infrastrukturę, na ulepszenie usług świadczonych dla firm w Małopolsce, rozwój centrów transferu wiedzy w regionie;

Konkurencyjność, aktywność międzynarodowa małopolskich przedsiębiorstw:

 • Działania wspierające aktywność międzynarodową mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw;
 • Dotacje dla MŚP w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług, produktów, procesów;
 • Zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych w przedsiębiorstwach dzięki pożyczkom i poręczeniom;

Poprawa efektywności energetycznej małopolskich przedsiębiorstw:

 • Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (również rozwój MŚP wytwarzających urządzenia niezbędne do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych), modernizacją energochłonnych obiektów (budynków produkcyjnych, usługowych),wsparcie dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji;

Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

 • Wsparcie dla projektów mających na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w celu przywrócenia ich do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie (np. poprzez aktywizację zawodową)
 • Kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym;
 • Pomoc osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, dofinansowanie do placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, wsparcie projektów z zakresu teleopieki oraz opieki długoterminowej;
 • Wsparcie dla sektora ekonomii społecznej, m.in. na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;

Wiedza i kompetencje mieszkańców Małopolski:

 • Utworzenie nowych przedszkoli, zwiększenie liczby miejsc w istniejących placówkach oraz ich doposażenie, organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci;
 • Wsparcie dla uczniów małopolskich szkół w zakresie kompetencji kluczowych (niezbędnych na rynku pracy, głównie nauki języków obcych, kompetencji informatycznych), kształcenia zawodowego oraz wsparcie dla uczniów zdolnych;
 • Podwyższanie kompetencji osób dorosłych, w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (osób o niskich kwalifikacjach oraz po 50 r.ż.) – m.in. szkolenia, kursy, studia podyplomowe.