Unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Unijne wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Fundusze Europejskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 przyznawane za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Bezzwrotne środki na badania i innowacje:

 • Rozwijanie współpracy przedsiębiorstw z jednostkami badawczymi (dofinansowanie do badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym np. linie demonstracyjne), uruchomienie pierwszej produkcji, ochrona własności intelektualnej;
 • Inwestycje w aparaturę badawczą, wsparcie dla centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;
 • Bony na innowacje, których celem jest nawiązanie współpracy mikro-, małych i średnich firm (MŚP) z sektorem nauki;
 • Wsparcie dla instytucji otoczenia biznesu – m.in. na infrastrukturę, na ulepszenie usług świadczonych dla firm w Małopolsce, rozwój centrów transferu wiedzy w regionie;

Konkurencyjność, aktywność międzynarodowa małopolskich przedsiębiorstw:

 • Działania wspierające aktywność międzynarodową mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstw;
 • Dotacje dla MŚP w zakresie wprowadzenia na rynek innowacyjnych usług, produktów, procesów;
 • Zaspokojenie potrzeb inwestycyjnych w przedsiębiorstwach dzięki pożyczkom i poręczeniom;

Poprawa efektywności energetycznej małopolskich przedsiębiorstw:

 • Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii (również rozwój MŚP wytwarzających urządzenia niezbędne do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych), modernizacją energochłonnych obiektów (budynków produkcyjnych, usługowych),wsparcie dla budownictwa energooszczędnego i pasywnego, zastosowanie energooszczędnych technologii produkcji;

Wsparcie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym:

 • Wsparcie dla projektów mających na celu pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej, w celu przywrócenia ich do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie (np. poprzez aktywizację zawodową)
 • Kompleksowa pomoc osobom niepełnosprawnym oraz rodzinom z dzieckiem niepełnosprawnym;
 • Pomoc osobom sprawującym rodzinną pieczę zastępczą, dofinansowanie do placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, wsparcie projektów z zakresu teleopieki oraz opieki długoterminowej;
 • Wsparcie dla sektora ekonomii społecznej, m.in. na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych;

Wiedza i kompetencje mieszkańców Małopolski:

 • Utworzenie nowych przedszkoli, zwiększenie liczby miejsc w istniejących placówkach oraz ich doposażenie, organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci;
 • Wsparcie dla uczniów małopolskich szkół w zakresie kompetencji kluczowych (niezbędnych na rynku pracy, głównie nauki języków obcych, kompetencji informatycznych), kształcenia zawodowego oraz wsparcie dla uczniów zdolnych;
 • Podwyższanie kompetencji osób dorosłych, w szczególności znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (osób o niskich kwalifikacjach oraz po 50 r.ż.) – m.in. szkolenia, kursy, studia podyplomowe.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close