Umowy z pracownikami po śmierci przedsiębiorcy

Umowy z pracownikami po śmierci przedsiębiorcy

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej wprowadziła zmiany do art. 632 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.).

W wyniku wejścia w życie przepisów ustawy o zarządzie sukcesyjnym skutek w postaci wygaśnięcia stosunku pracy nie nastąpi w przypadku:

  • przejęcia pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy,
  • ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy.

Zatem w okresie od chwili śmierci przedsiębiorcy do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego uprawnienia i obowiązki pracodawcy będzie wykonywał zarządca sukcesyjny, a w przypadku jego braku – osoby, o których mowa w art. 14 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Te same osoby zobowiązane są do wykonywania obowiązków z zakresu ubezpieczeń społecznych za płatnika, jakim jest przedsiębiorstwo w spadku w stosunku do wszystkich zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników i zleceniobiorców przedsiębiorstwa w spadku oraz w stosunku do osób przebywających na urlopie wychowawczym udzielonym w ramach stosunku pracy albo pobierających zasiłek macierzyński, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS.

Pełną kontynuację stosunków pracy zawartych przez przedsiębiorcę ustawa przewiduje dla przypadków, kiedy zarządca sukcesyjny zostanie ustanowiony z chwilą śmierci przedsiębiorcy. W takiej sytuacji działalność gospodarcza, w związku z którą zawarto umowy o pracę, będzie mogła być kontynuowana bez okresu zawieszenia lub niepewności. Fakt ustanowienia zarządu sukcesyjnego wyniknie z CEIDG, a zatem będzie informacją prostą do ustalenia i zweryfikowania, także przez pracowników.

Umowy o pracę nie wygasają

W ustawie o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej przewidziano, że umowy o pracę nie wygasną w razie ustanowienia zarządu sukcesyjnego z chwilą śmierci pracodawcy. W takim przypadku umowy o pracę z pracownikami wygasną z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że przed tym dniem nastąpi przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy. Oczywiście, umowy o pracę będą mogły wygasnąć wcześniej na ogólnych zasadach, np. z upływem okresu, na jaki zostały zawarte czy na skutek wypowiedzenia.

Zmiany wprowadzane do Kodeksu pracy obejmują też sytuację, gdy z chwilą śmierci przedsiębiorcy nie będzie ustanowiony zarząd sukcesyjny (a dopiero aktualizuje się możliwość jego powołania przez uprawnione osoby). W takim przypadku, gdy nie zostanie ustanowiony zarząd sukcesyjny z chwilą śmierci pracodawcy, umowa o pracę wygasa z upływem 30 dni od dnia śmierci pracodawcy, chyba że przed upływem tego terminu spadkobierca albo zarządca sukcesyjny uzgodni z pracownikiem, na mocy pisemnego porozumienia stron, że stosunek pracy będzie kontynuowany na dotychczasowych zasadach:

  • do dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego albo wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego – jeżeli porozumienie z pracownikiem zawrze spadkobierca,
  • do dnia wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego – jeżeli porozumienie z pracownikiem zawrze zarządca sukcesyjny.

Spadkobierca

Pod pojęciem spadkobiercy rozumieć należy małżonka przedsiębiorcy, któremu przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku lub spadkobiercę ustawowego/testamentowego albo zapisobiercę windykacyjnego, któremu zgodnie z ogłoszonym testamentem przysługuje udział w przedsiębiorstwie w spadku.

Okres od dnia śmierci pracodawcy do dnia wygaśnięcia umowy o pracę albo dokonania uzgodnienia w formie porozumienia, o którym mowa wyżej, albo rozwiązania umowy o pracę na czas określony będzie okresem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowa prawa do wynagrodzenia.

Jeżeli w wyniku uzgodnień spadkobierców zarząd sukcesyjny:

  • nie zostanie ustanowiony – umowy o pracę wygasną z dniem wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, chyba że strony uzgodniły wcześniejszy termin rozwiązania umowy o pracę,
  • zostanie ustanowiony – umowy o pracę wygasną z dniem wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego, chyba że wcześniej nastąpiło przejęcie pracownika przez nowego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 Kodeksu pracy.

W razie ponownego zatrudniania pracowników w tej samej grupie zawodowej, zarządca sukcesyjny zatrudnia na poprzednich warunkach pracownika, którego umowa o pracę wygasła z powodu śmierci pracodawcy, jeżeli pracownik ten zgłosi zamiar podjęcia zatrudnienia w ciągu miesiąca od dnia ustanowienia zarządu sukcesyjnego.

Źródło:http://www.gazetapodatkowa.gofin.pl/index.php?s=a&id=195041

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close