Ulgi w ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

Ulgi w ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

Niektóre osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej mogą przez określony czas opłacać składki społeczne w obniżonej wysokości, tj. od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Już niedługo wejdą w życie kolejne ulgi dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności.

Niższe składki

Zasadniczo osoby prowadzące pozarolniczą działalność opłacają składki społeczne od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych (w 2018 r. – 2.665,80 zł). Tak wynika z art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Niektórzy przedsiębiorcy mogą opłacać te składki od niższej niż wskazana podstawy wymiaru, tj. od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. – 630 zł). Preferencja ta przysługuje przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia prowadzenia firmy. Ustalając 2-letni okres tej ulgi, należy brać pod uwagę pełne miesiące kalendarzowe (przykład).

Aby przedsiębiorca mógł opłacać składki społeczne od ulgowej podstawy wymiaru, musi spełnić łącznie określone warunki. Ulga przysługuje przedsiębiorcy, który:

  • nie prowadzi lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadził jakiejkolwiek pozarolniczej działalności (o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych),
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy (lub spółdzielczego stosunku pracy) czynności wchodzące w zakres obecnie wykonywanej działalności gospodarczej.

Nie wszystkim początkującym przedsiębiorcom spełniającym ww. warunki przysługuje jednak prawo do opłacania składek społecznych od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Do ulgi tej są bowiem uprawnione jedynie osoby, które rozpoczną wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej (na podstawie wpisu do CEIDG) lub innych przepisów szczególnych. Nie może z niej zatem skorzystać np. wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. czy wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Firma bez rejestracji

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, która wejdzie w życie 30 kwietnia br.) wprowadza regulacje pozwalające niektórym osobom prowadzić działalność gospodarczą bez jej rejestrowania (w CEIDG). Tym samym takie osoby z racji jej wykonywania nie będą musiały zgłaszać się do żadnych ubezpieczeń w ZUS oraz opłacać za siebie składek ubezpieczeniowych. Prowadzona przez nie działalność nie będzie uznawana bowiem za działalność gospodarczą. Z takiego uprawnienia będzie mogła skorzystać jedynie osoba fizyczna, która spełnia poniższe warunki, tj.:

  • uzyskiwany przez nią przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. – 1.050 zł, czyli 50% z 2.100 zł),
  • wcześniej, czyli w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Natomiast gdy przychód należny z działalności prowadzonej przez osobę fizyczną przekroczy w danym miesiącu określony wyżej limit 50% minimalnej płacy, wówczas działalność ta stanie się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło jego przekroczenie. Wtedy osoba ją wykonująca będzie zobowiązana złożyć wniosek o wpis do CEIDG. Powinna tego dokonać w terminie 7 dni od dnia, w którym nastąpi przekroczenie podanej wysokości przychodu.

Nowa ulga na start

Kolejną ulgą, którą wprowadzają nowe przepisy (art. 18 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców), będzie okresowe zwolnienie osoby rozpoczynającej prowadzenie działalności gospodarczej z obowiązku zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych w ZUS. Taki przedsiębiorca, po zarejestrowaniu działalności gospodarczej (w CEIDG), generalnie będzie zwolniony z obowiązku ubezpieczeń społecznych przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia tej działalności, pod warunkiem że podejmie działalność:

  • po raz pierwszy albo
  • ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia.

Dodatkowo podjęta przez niego działalność nie będzie mogła być wykonywana na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności. Taka osoba będzie objęta obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Dokona więc zgłoszenia siebie do tego ubezpieczenia i będzie opłacać składkę zdrowotną.

Nowy przedsiębiorca będzie mógł zrezygnować z tzw. ulgi na start przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych.

Warto dodać, że po wykorzystaniu wskazanej 6-miesięcznej ulgi przedsiębiorca będzie mógł korzystać przez okres 24 miesięcy kalendarzowych z obecnie obowiązującej preferencji (tj. opłacania składek społecznych od 30% kwoty minimalnej płacy), o ile oczywiście będzie spełniał wymagane warunki.

Nowe ulgi w ZUS dla osoby fizycznej podejmującej prowadzenie działalności gospodarczej
Działalność bez rejestracji w CEIDGUlga na strat
dotyczy działalności gospodarczej wykonywanej przez osobę fizyczną (po spełnieniu określonych warunków), której przychód należny z tej działalności nie przekroczy w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnej płacy, do czasu przekroczenia podanej wysokości przychoduprzez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej przedsiębiorca, po spełnieniu określonych warunków, może nie płacić za siebie składek na ubezpieczenia społeczne, zobowiązany będzie opłacać tylko składkę zdrowotną

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

Gazeta Podatkowa nr 31 (1488) z dnia 16.04.2018
Aneta Dąbrowska
Źródło: www.gofin.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close