Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

Ulga z tytułu zakupu kasy fiskalnej

Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku należnego kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% ceny zakupu kasy (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł.

Czytelnik w pytaniu przesłanym do naszej redakcji wskazał, że w listopadzie 2015 r. rozpoczął prowadzenie działalności. Pismem zawiadomił urząd skarbowy, że przewidywana ilość kas fiskalnych używanych w działalności wynosić będzie 3 sztuki. W listopadzie 2015 r. zakupił jedną kasę (więcej nie potrzebował). Skorzystał z ulgi na zakup kasy i odliczył 700 zł. W marcu 2018 r. z uwagi na utworzenie dodatkowego miejsca sprzedaży zakupił kolejną kasę. W związku z tym zapytał, czy ma prawo do skorzystania z kolejnej ulgi w wysokości 700 zł.

Od kiedy kasa?

Zasadą jest, że sprzedaż dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, tzw. osób prywatnych, ewidencjonuje się w kasie fiskalnej. Od tej zasady są pewne wyjątki, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 2454). Jedno z tych zwolnień to zwolnienie ze względu na obroty. Limit tego zwolnienia wynosi 20.000 zł. Podatnicy, którzy dopiero w bieżącym roku rozpoczęli sprzedaż dla osób prywatnych, limit ten powinni przeliczyć w proporcji do okresu prowadzenia tej sprzedaży w tym roku. Jeżeli uzyskane obroty przekroczą ten limit, podatnik traci prawo do zwolnienia i powinien rozpocząć stosowanie kasy fiskalnej po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym obrót przekroczył ten limit w sytuacji, gdy podatnik nie korzysta z innych zwolnień z ewidencjonowania.

Ponadto, jak wskazano w § 6 rozporządzenia w sprawie zwolnień, podatnicy są obowiązani do rozpoczęcia ewidencjonowania w prawidłowych terminach przy zastosowaniu co najmniej 1/5 (w zaokrągleniu w górę do liczb całkowitych) liczby kas rejestrujących, zgłoszonych przez podatnika do naczelnika urzędu skarbowego. Od pierwszego dnia każdego następnego miesiąca podatnicy są obowiązani zastosować do ewidencjonowania kolejne kasy rejestrujące, w liczbie nie mniejszej niż liczba kas rejestrujących przypadająca do ewidencjonowania w pierwszym miesiącu ewidencjonowania, wynikająca ze zgłoszenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4 ustawy o VAT.

Rozpoczęcie ewidencjonowania na takich zasadach przedłuża odpowiednio okres zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania w części dotyczącej obrotów realizowanych na stanowiskach kasowych, na których ewidencjonowanie powinno być prowadzone w kolejnych miesiącach.

Ulga na zakup kasy

Warunki, jakie muszą być spełnione, aby skorzystać z ulgi za zakup kasy, określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 163). Warto jednak przypomnieć, że dominuje pogląd, iż ulga ta nie dotyczy zakupu kolejnych kas, które nie zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania, a które są kupowane np. w związku z otwarciem nowego punktu sprzedaży. Tak uznają organy podatkowe oraz sądy administracyjne (wyrok NSA z dnia 26 lutego 2013 r., sygn. akt I FSK 494/12).

Aby skorzystać z ulgi na zakup kasy, podatnik musi:

  • złożyć w urzędzie skarbowym przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania pisemne zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
  • rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie, przy użyciu kas nabytych w okresie, kiedy były one objęte ważnym potwierdzeniem, że spełniają odpowiednie funkcje oraz kryteria i warunki techniczne,
  • posiadać dowód zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.

Zawiadomienie o liczbie i miejscu używania kas

Rozpoczęcie prowadzenia ewidencji przez podatnika poprzedzone jest:

  • złożeniem zawiadomienia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, o liczbie kas i miejscu (adresie) ich używania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363),
  • dokonaniem fiskalizacji kasy.

W przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania jedną kasę, zawiadomienie o liczbie i miejscu (adresie) może być dokonane na formularzu zgłoszenia przez podatnika danych dotyczących kasy, pod warunkiem że zgłoszenie to zostanie złożone przed powstaniem obowiązku ewidencjonowania.

Zgłoszenie danych dotyczących kasy

“Zgłoszenie/aktualizacja przez podatnika danych dotyczących kasy”, stanowi drugi dokument, który, co do zasady, musi złożyć podatnik instalujący kasę fiskalną. Jego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas. Obowiązek zgłoszenia kasy rejestrującej do naczelnika urzędu skarbowego określony został w art. 111 ust. 3a pkt 10 ustawy o VAT. W myśl tego przepisu podatnicy rozpoczynający ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas mają obowiązek dokonać zgłoszenia kasy do urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego kasy. Z § 13 ust. 5 rozporządzenia w sprawie kas wynika, że zgłoszenie to powinno być dokonane w terminie 7 dni od dnia fiskalizacji kasy. Warto tutaj dodać, że zgłoszenie danych dotyczących kasy w tym terminie nie zostało wymienione jako warunek niezbędny do skorzystania z ulgi na zakup kasy fiskalnej.

W pytaniu Czytelnik wskazał, że w listopadzie 2015 r. zgłosił do urzędu, iż przewidywana ilość kas wyniesie 3 szt. W tym też miesiącu kupił tylko jedną kasę i odliczył ulgę w wysokości 700 zł. Jeżeli Czytelnik zadeklarował 3 kasy fiskalne, to powinien zacząć ewidencjonować obrót na pierwszej kasie w listopadzie. Drugą kasę powinien zafiskalizować w kolejnym miesiącu, tj. grudniu 2015 r. a trzecią w styczniu 2016 r. Moim zdaniem, z uwagi na przekroczenie tych terminów, nie ma obecnie prawa do skorzystania z kolejnej ulgi na zakup kasy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 11.03.2004 r. o VAT (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)

Gazeta Podatkowa nr 40 (1497) z dnia 17.05.2018
Aleksandra Węgielska
Źródło: www.gofin.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close