Ubezpieczenie rolne w 2022 r.- co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie rolne – co warto wiedzieć ?

Ubezpieczenie rolne – co warto wiedzieć ?

Ubezpieczenie rolne – co warto wiedzieć ?

Ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje rolników, ich małżonków i pracujących z nimi domowników oraz pomocników rolnika o ile osoby te posiadają obywatelstwo polskie lub są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ustawa przewiduje dwie formy objęcia ubezpieczeniem:

 • z mocy ustawy (czyli obowiązkowo), gdy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1 ha przeliczeniowy,
 • na wniosek (czyli dobrowolnie), gdy powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 1 ha przeliczeniowego (tj. wynosi 1 ha przeliczeniowy lub poniżej 1 ha przeliczeniowego).

oraz wyodrębnia dwa rodzaje ubezpieczenia:

 • ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,
 • ubezpieczenie emerytalno-rentowe

Osoba, która aktualnie jest rolnikiem prowadzącym działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym o powierzchni równej 1 ha przeliczeniowemu i poniżej 1 ha przeliczeniowego może podlegać ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek tylko pod warunkiem, że jednocześnie podlega ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu w pełnym zakresie. Osoba taka nie może natomiast podlegać wyłącznie ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Ubezpieczeniu społecznemu rolników podlegają osoby które prowadzą dział specjalny produkcji rolnej w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osoby podlegające ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych powinny corocznie składać do 31 stycznia:

 • oświadczenie o rodzaju i rozmiarze prowadzonej działalności w zakresie działów specjalnych i przewidywanym dochodzie z tej działalności,
 • odpis decyzji naczelnika urzędu skarbowego w powyższym zakresie i kwocie przewidywanego dochodu w danym roku podatkowym.

Rolnik lub domownik, który rozpoczyna prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczyna współpracę przy prowadzeniu tej działalności, może nadal podlegać pod ubezpieczenie społeczne rolników, jeśli:

 • podlegał temu ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata i nadal prowadzi działalność rolniczą,
 • złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpoczęcia współpracy przy jej prowadzeniu (niezachowanie terminu na złożenie oświadczenia jest równoznaczne z ustaniem ubezpieczenia od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy jej prowadzeniu),
 • nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym,
 • nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
 • kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej (jeżeli działalność ta była prowadzona) nie przekracza określonej kwoty granicznej. Roczna kwota graniczna podlega corocznej waloryzacji, na 2022 r. wynosi 3.723,00 zł.

Do dnia 31 maja każdego roku, po rozliczeniu roku podatkowego, rolnik lub domownik podlegający ubezpieczeniu rolniczemu, prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracujący przy jej prowadzeniu, ma obowiązek złożyć w KRUS zaświadczenie naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie, że kwota należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za poprzedni rok podatkowy nie przekroczyła rocznej kwoty granicznej.

Jeśli kwota tego podatku przekroczy “roczną kwotę graniczną”, a także jeżeli nie zostanie zachowany powyższy termin złożenia zaświadczenia albo oświadczenia, ubezpieczenie rolnika lub domownika ustanie z dniem, do którego rolnik lub domownik zobowiązany był złożyć zaświadczenie w jednostce Kasy.

Rolnicy i domownicy podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników pomimo objęcia ich ubezpieczeniem społecznym w ZUS z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz pełnienia funkcji w radzie nadzorczej, jeśli spełniają następujące warunki:

 • podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy bezpośrednio przed dniem rozpoczęcia wykonywania wymienionych umów lub pełnienia funkcji w radzie nadzorczej,
 • nieprzekroczenie w rozliczeniu miesięcznym kwoty przychodu (limitu przychodu) osiąganego z tych tytułów, odpowiadającej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego za dany okres.

Wymiar składek na ubezpieczenie społeczne rolników i terminy ich opłacania

1) Składka wypadkowa, chorobowa i macierzyńska za każdego ubezpieczonego ustalana jest przez Radę Rolników i ogłaszana jest przez Prezesa Kasy w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski,

2) Składka emerytalno-rentowa za każdego ubezpieczonego wynosi 10 % emerytury podstawowej, której wysokość ogłasza Prezes Kasy w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”

Składki na ubezpieczenie społeczne naliczane są w wymiarze miesięcznym niezależnie czy jest to ubezpieczenie z mocy ustawy czy ubezpieczenie na wniosek.

Jeśli okres podlegania jest krótszy niż miesiąc, to składki obliczane są proporcjonalnie do liczby dni podlegania temu ubezpieczeni, więcej o wysokości należnych składek można znaleźć pod linkiem: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/zasady-wymierzania-i-oplacania-skladek/

Termin płatności składek jest kwartalny i przypada w ostatnim dniu pierwszego miesiąca danego kwartału, tj.:

 • 31 stycznia za I kwartał,
 • 30 kwietnia za II kwartał,
 • 31 lipca za III kwartał,
 • 31 października za IV kwartał.

 

Jak widać jeśli chodzi o ubezpieczenie społeczne w KRUS jest wiele przepisów, obowiązków i regulacji prawnych z którymi trzeba się zapoznać przed chęcią przystąpienia do takiego ubezpieczenia. Należy zweryfikować czy zostały spełnione wszystkie warunki konieczne do spełnienia by ubezpieczał nas KRUS, a nie jak większość ubezpieczonych ZUS.

Źródło: https://www.krus.gov.pl/zadania-krus/ubezpieczenie-spoleczne-rolnikow/

Zapraszamy również do innych naszych artykułów: https://europim.pl/jak-ksiegowac-koszty-transportu-w-2022/

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close