TARCZA – ile rodzajów wsparcia tyle sposobów obliczania spadku obrotów

TARCZA – ile rodzajów wsparcia tyle sposobów obliczania spadku obrotów

Tarcza antykryzysowa – wsparcie, różne sposoby obliczania spadku obrotów

Odkąd w Polsce ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, a później stan epidemii, ciągle słyszymy o Tarczy Antykryzysowej. Każdy mówi, że firmy które miały spadek obrotów mogą starać się o wsparcie. I teraz rodzi się kluczowe pytanie – spadek obrotów czy przychodów? Dodatkowo, jak należy wyliczyć taki spadek.

Poniżej postaram się wprowadzić Cię w poszczególne formy wsparcia, obostrzenia oraz sposób wyliczenia spadku obrotów/przychodów.

  1. Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości – bon

Podmioty uprawnione do ubiegania się o bon:

– mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego na dzień 31 grudnia 2019 r. (MŚP)

– MŚP zatrudniające pracowników na terenie województwa małopolskiego w wymiarze co najmniej 1

etatu (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, z wyłączeniem właściciela)

– MŚP, którego obroty w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do średnich

miesięcznych obrotów w drugim półroczu 2019 r. spadły o co najmniej 50%

– MŚP nie wykluczone ze wsparcia zgodnie z przepisami o pomocy publicznej oraz przepisami

właściwymi dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jak więc liczyć spadek obrotów? Należy najpierw wyszczególnić wszystkie obroty z okresu 07.2019 – 12.2019. Następnie zsumować je i podzielić przez sześć. Otrzymany wynik informuje nas o średnich obrotach w drugim półroczu 2019 roku. Do tych obrotów porównujemy wysokość obrotów z wybranego miesiąca po 1 lutego 2020 roku (najlepiej do miesiąca, w którym wystąpił największy spadek obrotów).

  1. Polski Fundusz Rozwoju (PFR)

Przedsiębiorca może ubiegać się o wsparcie w ramach Programu przewidzianego dla MŚP, jeżeli łącznie spełnia wszystkie następujące przesłanki:

– posiadał status MŚP na dzień 31 grudnia 2019 r., tj. zatrudniał do 249 pracowników, nie uwzględniając osoby Beneficjenta będącego osobą fizyczną, a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR;

– odnotowuje spadek obrotów gospodarczych (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek COVID-19;

– prowadzi działalność na dzień złożenia wniosku;

– posiada rezydencję podatkową na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, jest zarejestrowany w Rzeczypospolitej Polskiej w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, a jego główny beneficjent nie posiada rezydencji podatkowej w tzw. rajach podatkowych;

– prowadził działalność na dzień 31 grudnia 2019 r.;

– nie zalegał z płatnościami podatków i składek;

– nie prowadzi działalności w zakresie produktów lub usług, które mogą skutkować ograniczaniem bądź naruszaniem wolności indywidualnych lub/oraz praw człowieka; działalności prowadzonej przez instytucje kredytowe, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, firmy inwestycyjne, instytucje pożyczkowe, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji, fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i inne przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania oraz podmioty zarządzające aktywami, dostawców usług płatniczych oraz inne instytucje finansowe, a także agencje ratingowe; lub obszarów wątpliwych z powodów etyczno-moralnych.

Spadek obrotów w tym przypadku liczymy zupełnie inaczej niż w przypadku Bonu z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. W tym przypadku musimy sprawdzić obrót za miesiąc marzec 2019, kwiecień 2019, marzec 2020 i kwiecień 2020. Mamy możliwość porównania marca 2020 do marca 2019. Kwietnia 2020 do kwietnia 2019. Bądź kwietnia 2020 do marca 2019. Wybieramy opcje która jest dla nas najbardziej korzystna.

Na co jednak warto zwrócić uwagę?

Jeśli świadczysz usługi opodatkowane stawką NP, albo otrzymałeś np. zwrot VAT z zagranicy, który uwzględniasz w kolumnie 8 i nie wykazujesz go w deklaracji VAT – sprawdź obrót dokładnie. Ponieważ w tym przypadku dane przekazane we wniosku weryfikowane są ze złożonymi do Urzędu Skarbowego deklaracjami VAT. Co jeszcze ważne, aby móc porównywać dane z kwietnia 2020 należy wysłać deklarację VAT za ten miesiąc. Jest to kolejny kruczek na który warto zwrócić uwagę, ponieważ termin na złożenie deklaracji biuro rachunkowe ma do 25 maja 2020 roku. W związku z powyższym jeśli składasz wniosek samodzielnie, skontaktuj się najpierw ze swoją księgową i poproś ją o jak najszybsze wysłanie deklaracji VAT.

Podsumowując, przy wyborze odpowiedniego programu pomocowego zawsze zwracaj uwagę na wszelkie szczegóły i wytyczne. Wszędzie mówi się o spadku obrotów, jednak przy każdym wsparciu jest on liczony w inny sposób, co może spowodować problemy przy weryfikacji czy kwalifikujemy się do danego programu.

Dlaczego warto nam zaufać?

753
rozliczanych pracowników
269
obsługiwanych firm
99%
satysfakcji
17
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

23sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

25sie
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za lipiec 2021 r.

30sie
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

06wrz
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

10wrz
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za sierpień 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia