Świadectwo kierowcy 2023 – kogo obowiązuje?

Świadectwo kierowcy 2023 – kogo obowiązuje?

Świadectwo kierowcy to dokument wydawany dla kierowców zawodowych spoza Unii Europejskiej, którzy wykonują transport międzynarodowy. Jego uzyskanie potwierdza fakt, że kierowca zatrudniony jest w Polsce legalnie.

Kto musi uzyskać świadectwo kierowcy?

Świadectwo kierowcy jest obowiązkowe dla obywateli państw nienależących do Unii Europejskiej oraz niebędących obywatelami długoterminowymi, którzy są zatrudnieni w polskich przedsiębiorstwach i wykonują transport międzynarodowy.

W przypadku transportu wyłącznie krajowego dokument taki nie jest zatem wymagany.

Kto wydaje świadectwo kierowcy?

Świadectwo kierowcy wydawane jest przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Kto składa wniosek i jakie dokumenty są wymagane?

Wniosek o wydanie świadectwa kierowcy składa przedsiębiorca zatrudniający kierowcę. Do wniosku należy załączyć następujące dokumenty:

W przypadku kierowcy pojazdu powyżej 3,5 tony:

kopia licencji wspólnotowej

– zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( jest to dokument ZZ  – do pobrania ze strony GITD)

– kserokopią karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95 oraz posiadanego prawa jazdy, albo kserokopią prawa jazdy wydanego w państwie członkowskim Unii Europejskiej z aktualnym wpisem kodu 95

– kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące).

– kserokopia paszportu (strony z danymi kierowcy)

– kserokopia prawa jazdy (awers i rewers)

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

W przypadku kierowcy wykonującego transport pojazdami o dmc powyżej 2,5 tony do 3,5 tony:

– kopia licencji wspólnotowej

– zaświadczenie o zatrudnieniu kierowcy oraz spełnianiu przez kierowcę wymagań, o których mowa w art. 39a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym ( jest to dokument ZZ  – do pobrania ze strony GITD)

– kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy
– kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy

– kserokopia dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie społeczne kierowcy ZUS ZUA z informacją o wysyłce i potwierdzeniu lub dokument ZUS RCA/RSA z ostatniego miesiąca (w przypadku daty zgłoszenia do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego (ZUS ZUA) starszej niż 3 miesiące)

– kserokopia paszportu (strony z danymi kierowcy)

– kserokopia prawa jazdy (awers i rewers)

– dowód uiszczenia opłaty za wydanie świadectwa kierowcy.

Wniosek można złożyć w wersji papierowej lub elektronicznej.

WAŻNE!!

Od dnia 01 lipca 2023 r. zmieniły się druki dokumentów związanych z uzyskaniem świadectwa kierowcy, dlatego zachęcamy, aby składając nowy wniosek wszystkie dokumenty pobierać bezpośrednio ze strony GITD.

UWAGA!!

Wniosek oraz wymagane załączniki różnią się w przypadku ubiegania się o świadectwo kierowcy dla kierujących pojazdami o dmc pomiędzy 2,5 tony a 3,5 tony  oraz pojazdami powyżej 3,5 tony, dlatego przygotowując dokumenty należy zwrócić na to uwagę.

Okres ważności świadectwa kierowcy?

Świadectwo kierowcy wydawane jest na okres

– do 1 roku

– do 2 lat

– do 3 lat

– do 4 lat

– do 5 lat

To przedsiębiorca we wniosku wskazuje okres na jaki chce uzyskać świadectwo kierowcy.

Opłata za uzyskanie świadectwa kierowcy

Opłata za uzyskanie świadectwa kierowcy uzależniona jest od długości okresu na jaki świadectwo to ma być wydane:

– świadectwo do 2 roku – 10 zł

– świadectwo do 2 lat – 15 zł

– świadectwo do 3 lat – 20 zł

– świadectwo do 4 lat – 30 zł

– świadectwo do 5 lat – 40 zł

Jak długo trwa wydanie świadectwa kierowcy?

Czas oczekiwania na wydanie świadectwa kierowcy wynosi zgodnie z przepisami do miesiąca. W praktyce, w przypadku kompletnych wniosków wydawane jest ono w terminie 10 dni roboczych od momentu złożenia dokumentów. Na stronie GITD, w zakładce „Ważne informacje dla przewoźników” na bieżąco publikowane są komunikaty dotyczące terminów wydawanych dokumentów.

Kara za brak świadectwa kierowcy

Za brak świadectwa kierowcy przedsiębiorstwo może zostać ukarany mandatem w wysokości do 5 tysięcy złotych.