Stypendium dla uzdolnionych uczniów

Stypendium dla uzdolnionych uczniów

„Regionalny Program Stypendialny” to projekt wspierający uzdolnionych uczniów uczęszczających do małopolskich szkół.

Stypendia są formą pomocy dla uzdolnionych uczniów i wspierania ich zainteresowań oraz pobudzania aktywności edukacyjnej. W dłuższej perspektywie będzie to miało wpływ na rozwój kompetencji kluczowych młodych osób, niezbędnych na rynku pracy, do których należą m.in. porozumiewanie się w językach obcych, postawy przedsiębiorcze czy umiejętności informatyczne. Rozwój tych osobistych kompetencji będzie procentował późniejszą aktywnością stypendystów na rynku pracy.

Osiągnięcia uczniów będą punktowane za wyniki w przedmiotach szczególnie ważnych z punktu widzenia właśnie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy. Proces przyznawania stypendiów będzie weryfikowany na podstawie osiągnięć uczniów w przedmiotach przyrodniczych, tj. przyrodzie (szkoła podstawowa), biologii, chemii, geografii, fizyce (gimnazjum), biologii, chemii, geografii, fizyce i przyrodzie, jako przedmiocie uzupełniającym (szkoły ponadgimnazjalne), a także w przedmiotach informatycznych, językach obcych, matematyce i przedsiębiorczości. 

Ze wsparcia będą mogli skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych  i ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych oraz placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust.3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty), w szczególności uczniowie ze specjalnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Miesięczna wysokość stypendium w przypadku uczniów klas 5 i 6 szkół podstawowych wyniesie 400 zł brutto, gimnazjów – 500 zł brutto i szkół ponadgimnazjalnych – 600 zł brutto. Wykorzystanie stypendium i monitorowanie osiągnięć edukacyjnych stypendysty będzie weryfikowane na podstawie sprawozdań z realizacji jego Indywidualnego Planu Rozwoju.

Zobacz dokumentację konkursowąLink prowadzi do serwisu zewnętrznego

Uczniowie ubiegający się o stypendia muszą spełniać następujące kryteria:

  1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów nie niższa niż: 4,75 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych oraz gimnazjów, 4,50 dla szkół ponadgimnazjalnych,
  2. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości nie niższa niż: 5,00 dla klas 5 i 6 szkół podstawowych, 4,50 dla gimnazjów i 4,25 dla szkół ponadgimnazjalnych.

Komisja stypendialna będzie oceniać wnioski o przyznanie stypendium z zastosowaniem punktacji generalnej:

  1. średnia ocen ze wszystkich przedmiotów – maks. 10 pkt.,
  2. średnia ocen z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości – maks. 25 pkt.,
  3. wyniki sprawdzianu lub egzaminu zewnętrznego (nie dotyczy uczniów szkół podstawowych) – maks. 15 pkt.

Dodatkowe punkty doliczane będą za następujące elementy:

  • szczególne osiągnięcia z przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki i przedsiębiorczości w okresie trzech lat szkolnych poprzedzających rok szkolny, na który przyznane będzie stypendium na poziomie laureata lub finalisty konkursu szczebla co najmniej wojewódzkiego lub na poziomie uczestnictwa w zawodach drugiego stopnia olimpiad lub turniejów, przy czym warunkiem uznania ww. osiągnięć jest przeprowadzenie konkursu/olimpiady/turnieju w oparciu o przepisy wydane przez ministra właściwego ds. edukacji – maks. 30 pkt.
  • stałe zameldowanie na terenie wiejskim tzn. na wsi lub w mieście do 5 tys. mieszkańców – 5 pkt., 3. trudną sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny, z roku kalendarzowego poprzedzającego rok szkolny, na który przyznawane będzie stypendium, nie przekracza dwukrotności progu określonego w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) – maks. 10 pkt.,
  • dla uczniów z rodzin wielodzietnych (posiadających min. 3 dzieci) – 5 pkt.,
  • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez odpowiedni organ – 5 pkt.

„Regionalny Program Stypendialny” to projekt pozakonkursowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, typ projektu A Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Nabór wniosków rozpoczął się 4 października i potrwa 30 dni. Stypendia na rok szkolny 2016/2017 będą przydzielane w oparciu o Regulamin udzielania stypendiów (ze szczególnym uwzględnieniem Rozdziału II i Załącznika nr 2).

Źródło: http://www.fundusze.malopolska.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close