Strata z działalności gospodarczej- jak poprawnie ją rozliczyć?

Strata z działalności gospodarczej- jak poprawnie ją rozliczyć?

Odliczenie straty z działalności za rok 2020- nowe przepisy w związku z COVID-19!

 

Strata z działalności osiągnięta w 2020r.- korzystne zmiany dla firm.

Przedsiębiorcy, którzy zostali w 2020 r. poszkodowani przez COVID-19, zakończyli ten rok stratą podatkową oraz spełniają ustawowe kryteria, mogą już stratę za ten rok podatkowy skompensować
z dochodem za 2019 r. Na gruncie podatku dochodowego ten zmieniony sposób rozliczania strat poniesionych w działalności gospodarczej jest jednym z najważniejszych rozwiązań tzw. tarczowych. Rozwiązania te mają pomóc firmom, które ucierpiały w 2020 r. w wyniku ograniczeń obowiązujących
w czasie trwania pandemii. Ma on zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych, którzy z powodu COVID-19:

  • ponieśli w działalności gospodarczej stratę w 2020 r. – w przypadku podatników pdof (52k ustawy o pdof),
  • ponieśli stratę w roku podatkowym, który rozpoczął się przed dniem 1.01.2020 r., a zakończy się po dniu 31.12.2019 r..

Jakie warunki należy spełnić ?

Omawiane rozwiązania nie dotyczą jednak wszystkich podatników. Nie wszystkie firmy ze stratą firmową za wskazane okresy skorzystają z tego rozwiązania. Zostało one zarezerwowane wyłącznie dla niektórych. Przychody z działalności gospodarczej muszą być niższe o co najmniej 50% od przychodów uzyskanych z tej działalności- w 2019 r.. W przypadku osób prawnych – w roku poprzedzającym rok podatkowy, w którym powstała omawiana strata. Przez łączne przychody należy rozumieć sumę przychodów uwzględnianych przy obliczaniu podatku według skali podatkowej i liniowego oraz ryczałtu. O wysokość straty firmowej, nie więcej jednak niż do kwoty 5.000.000 zł, przedsiębiorcy, którzy spełnią wskazane warunki, będący:

  • podatnikami pdof – mogą jednorazowo obniżyć dochód lub przychód uzyskany z pozarolniczej działalności gospodarczej w 2019 r.. W tym celu będą składali korekty zeznania za 2019 r.. Natomiast nieodliczoną w ten sposób kwotę straty będą rozliczać na dotychczas obowiązujących zasadach,
  • podatnikami pdop – mogą jednorazowo obniżyć dochód w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym rok podatkowy poniesienia straty. W przypadku upływu terminu do złożenia zeznania lub złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym dokonywane jest obniżenie, podatnik składa korektę zeznania. Pozostała część straty podlega rozliczeniu na zasadach ogólnych.

Źródło:https://gazetapodatkowa.gofin.pl/artykul/2/aktualnosci-i-sygnaly/206853/firmowa-strata-za-2020-r-w-rozliczeniu-za-2019-r

Rozliczeniu straty z 2019 w przypadku osiągnięcia dochodu w 2020 roku- zmiana limitu!

Od 2020 roku rozliczenie straty w działalności odbywa się na nowych zasadach które są korzystniejsze dla przedsiębiorców. Po zmianie przepisu od 2019 roku, ustawodawca daje podatnikowi możliwość rozliczenia straty na dwa sposoby. Pierwszy pozostawia znaną już możliwość odliczenia przysługującej kwoty jak dotychczas, czyli w przeciągu pięciu lat bez przekroczenia połowy kwoty w jednym roku, natomiast drugi sposób zakłada odliczenie całej wartości poniesionej straty w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących 5. latach podatkowych pod warunkiem, że kwota osiągniętej straty nie przekroczyła 5 000 000 zł. Podsumowując w rozliczeniu za rok 2020, możemy już odliczyć 100% straty z 2019 roku, oraz jeśli osiągnięty dochód na to pozwoli po 50% straty z lat 2014-2018.

Źródło: https://pomoc.ifirma.pl/pomoc-artykul/nowe-zasady-rozliczania-straty-od-2019-roku/

Sprawdź jaką pomoc możesz uzyskać, gdy w 2021 przez pandemie COVID-19 odnotowujesz znaczny spadek obrotów.