Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, gdy dochód pracownika przekroczył pierwszy próg podatkowy

Stosowanie kwoty zmniejszającej podatek, gdy dochód pracownika przekroczył pierwszy próg podatkowy

Dochód pracownika w październiku 2019 r. przekroczył pierwszy próg podatkowy, tj. kwotę 85.528 zł. Czy obliczając zaliczkę na podatek za kolejne miesiące, płatnik nie powinien stosować już kwoty zmniejszającej podatek? Jeśli tak, to czy w październiku br. mógł uwzględnić tę kwotę za listopad i grudzień br.?

W sytuacji, gdy dochód pracownika w październiku 2019 r. przekroczył pierwszy próg podatkowy, od listopada 2019 r. płatnik nie powinien stosować już kwoty zmniejszającej podatek. Jednocześnie płatnik w październiku br. nie mógł uwzględnić kwoty zmniejszającej podatek za kolejne miesiące.

W myśl art. 32 ust. 3 ustawy o PDOF, pracodawca zmniejsza pracowniczą zaliczkę na podatek o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o PDOF, jeżeli pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie PIT-2. W oświadczeniu tym pracownik stwierdza, że:

1) nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,

2) nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

3) nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podatek według skali podatkowej na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o PDOF, tj. dochodów z działalności gospodarczej lub z tzw. prywatnego najmu,

4) nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

5) ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Kwota zmniejszająca podatek do końca września 2019 r. wynosiła 556,02 zł, a od października 2019 r. wynosi 525,12 zł. Oznacza to, że pracodawca przy obliczaniu od dochodu ze stosunku pracy miesięcznej zaliczki na podatek, do końca września 2019 r. stosował kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 46,33 zł (556,02 zł × 1/12), a od października 2019 r. uwzględnia ją w wysokości 43,76 zł (525,12 zł × 1/12).

Kwotę zmniejszającą podatek płatnik może stosować za miesiące od początku roku do miesiąca włącznie, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku u tego pracodawcy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł. Począwszy od miesiąca następnego, zaliczki nie pomniejsza się o kwotę zmniejszającą podatek. Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu płatnik od listopada do grudnia 2019 r. nie powinien stosować kwoty zmniejszającej podatek.

Posiadając PIT-2, pracodawca obliczoną przez siebie miesięczną zaliczkę na podatek pomniejsza o kwotę 43,76 zł (do końca września 2019 r. o 46,33 zł). Kwotę tę w danym miesiącu generalnie stosuje się w pojedynczej wysokości (wyjątkiem są okoliczności wymienione w art. 32 ust. 1a pkt 1 ustawy o PDOF, tj. gdy podatnik złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok zamierza opodatkować dochody łącznie z małżonkiem bądź na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci i przewidywane dochody podatnika nie przekroczą kwoty 85.528 zł, a odpowiednio małżonek lub dziecko nie uzyskują żadnych dochodów z wyjątkiem renty rodzinnej – wówczas zaliczki na podatek za wszystkie miesiące roku podatkowego oblicza się według najniższej stawki podatku i dodatkowo pomniejsza się je o kwotę zmniejszającą podatek). Skoro więc ustawodawca nie przewidział możliwości pomniejszania miesięcznej zaliczki na podatek o kwotę wyższą niż wymieniona wcześniej, to pracodawca nie mógł przy obliczaniu zaliczki na podatek za październik 2019 r. uwzględnić kwoty zmniejszającej podatek za kolejne miesiące.

Źródło: https://www.gofin.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close