Składki ZUS w księdze podatkowej

Składki ZUS w księdze podatkowej

Przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym imieniu i na własne ryzyko opłacają składki ZUS za samych siebie. Jeżeli zatrudniają pracowników, to mają również obowiązek opłacić składki ZUS od wynagrodzeń pracowników. Część składek ZUS podlega ujęciu w księdze podatkowej. Sposób ich ewidencji zależy od rodzaju składek oraz od dochowania wymaganych terminów ich uregulowania. Ponadto istotny jest także termin wypłaty wynagrodzenia w przypadku składek ZUS dotyczących pracowników.

Właściciel

Przedsiębiorca opłaca za siebie składki na ubezpieczenia społeczne, tj. emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. Może je uwzględniać przy obliczaniu podatku dochodowego z prowadzonej działalności gospodarczej na dwa sposoby, czyli poprzez:

a) zaliczenie ich wartości do kosztów uzyskania przychodów, lub

b) odliczenie ich od dochodu.

Składki ujmowane w kosztach uzyskania przychodu

Tak wynika z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a) i ust. 13a ustawy o pdof (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509 ze zm.). Podatnik samodzielnie podejmuje decyzję w tej sprawie. Jeśli zdecyduje, że opłacone składki na własne ubezpieczania społeczne będą ujmowane w kosztach uzyskania przychodów, to ich wartość będzie podlegała wpisaniu do księgi w dacie uregulowania ich na rachunek bankowy ZUS. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o pdof, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się nieopłaconych do ZUS składek określonych w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek. Wartość opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne właściciela ujmuje się w księdze podatkowej w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”. Patrz: pkt 13 objaśnień stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Składki nieujmowane w kosztach uzyskania przychodu

Jeśli przedsiębiorca wybierze drugi sposób, tj. opłacone składki na własne ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględniane w kosztach uzyskania przychodów, to ich wartość należy odliczyć od uzyskanego dochodu. W takim przypadku w księdze podatkowej nie dokonuje się zapisów dotyczących tych składek.

Natomiast przedsiębiorca prowadzący księgę podatkową opłacone za siebie składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy może uwzględnić w rachunku podatkowym jedynie poprzez ujęcie ich jako kosztu w księdze w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki” pod datą ich zapłaty na rachunek ZUS.

Trzeba mieć na uwadze, że w księdze podatkowej nie ewidencjonuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, bo nie jest ona kosztem podatkowym (art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o pdof). Wartość tej składki można odliczyć od podatku, w wysokości nieprzekraczającej 7,75% podstawy jej wymiaru.

Pracownicy

Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, to ma obowiązek częściowego finansowania składek ZUS od wynagrodzeń ze stosunku pracy. Zgodnie z art. 22 ust. 6bb ustawy o pdof składki ZUS od wypłaconych w terminie wynagrodzeń za pracę w części opłacanej przez pracodawcę stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostaną opłacone:

1) w terminie wynikającym z odrębnych przepisów – jeżeli wynagrodzenia są wypłacane lub postawione do dyspozycji w miesiącu, za który są należne,

2) nie później niż do 15. dnia miesiąca następnego – gdy wynagrodzenia są wypłacane lub postawione do dyspozycji w miesiącu następnym, w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony.

Jeśli przedsiębiorca uchybi tym terminom, to składki te stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu faktycznej ich zapłaty do ZUS (art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d ustawy o pdof).

Wypłata wynagrodzenia na koniec miesiąca

Należne za dany miesiąc wynagrodzenia mogą być wypłacane w terminie do końca miesiąca, za który są należne, lub w miesiącu następnym, w terminie nie późniejszym niż do 10. dnia tego miesiąca. Jeśli pracodawca wypłaca wynagrodzenia ze stosunku pracy w danym miesiącu, np. za czerwiec 2019 r. w dniu 30 czerwca 2019 r., składki ZUS od tych wynagrodzeń (wypłaconych terminowo) w części finansowanej przez pracodawcę mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tego miesiąca (tu: czerwca 2019 r.), o ile zostaną zapłacone w terminie wynikającym z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli do 15. dnia następnego miesiąca (tu: 15 lipca 2019 r.). W sytuacji gdy pracodawca nie dochowa tego terminu i składki zostaną uregulowane później, to ich kwotę należy wpisać się do księgi pod datą zapłaty.

Wypłata wynagrodzenia do 10 dnia następnego miesiąca

W drugim przypadku, czyli gdy wynagrodzenia za dany miesiąc wypłacane są w miesiącu następującym po miesiącu, za który są należne, czyli np. za czerwiec 2019 r. w dniu 10 lipca 2019 r., to składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę mogą również zostać zaliczone do kosztów podatkowych miesiąca, za który wynagrodzenie jest należne, tj. czerwca 2019 r. Można tego dokonać pod warunkiem, że wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie, a składki ZUS zostaną uregulowane o miesiąc wcześniej niż wynika to z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli do 15. dnia miesiąca wypłaty wynagrodzeń, tj. od wynagrodzeń za czerwiec 2019 r. wypłaconych do 10 lipca br. – do 15 lipca 2019 r. Jeżeli zostaną zapłacone później, to będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w dacie ich uregulowania, pod którą ich wartość należy zaewidencjonować w księdze.

Składki ZUS od wynagrodzeń wypłacanych ze stosunku pracy podlegają ujęciu w księdze w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”. Wynika to bezpośrednio z pkt 13 objaśnień stanowiących załącznik nr 1 do rozporządzenia.

Podstawa zapisu

Zapisy w księdze podatkowej dotyczące składek ZUS od wynagrodzeń pracowników w części opłacanej przez pracodawcę mogą być dokonywane w oparciu o wyciąg bankowy. Dotyczy to również składek, które przedsiębiorca płaci za siebie samego na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz na ubezpieczenia społeczne (gdy podjął on decyzję o zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodów). Zgodnie z § 13 pkt 4 rozporządzenia za dowody księgowe uważa się m.in. dowody opłat pocztowych i bankowych. Wyciąg bankowy dokumentuje operację zapłaty składek ZUS, a data ich uregulowania ma wpływ na określenie momentu ujęcia w księdze (przykład).

Przykład

Założenia

  1. Przedsiębiorca składki na własne ubezpieczenia społeczne ujmuje jako koszt w księdze podatkowej. Z uwagi na ukończone 60 lat nie opłaca składek na FP i FS. Składki te za maj 2019 r. wyniosły 834,55 zł i zostały przekazane na rachunek bankowy ZUS w dniu 14 czerwca 2019 r.
  2. Podatnik zgodnie z regulaminem wynagradzania wypłacił pracownikom 10 czerwca 2019 r wynagrodzenie za maj 2019 r. Natomiast składki ZUS w części finansowanej przez pracodawcę w kwocie 8.650 zł zostały uregulowane na rachunek bankowy ZUS w dniu 14 czerwca 2019 r.

Zapisy w księdze podatkowej

Przedsiębiorca w księdze podatkowej dokonał następujących zapisów:

a)w maju 2019 r. podatnik na podstawie wyciągu bankowego z dnia 14 czerwca 2019 r. wpisał do księgi:
w kolumnie 2 “Data zdarzenia gospodarczego”: 31 maja 2019 r.,
w kolumnie 6 “Opis zdarzenia gospodarczego”: składki ZUS od wynagrodzeń pracowników za maj 2019 r.,
w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”: 8.650 zł,
b)w czerwcu 2019 r. w księdze, w oparciu o wyciąg bankowy z dnia 14 czerwca 2019 r., wpisał:
w kolumnie 2 “Data zdarzenia gospodarczego”: 14 czerwca 2019 r.,
w kolumnie 6 “Opis zdarzenia gospodarczego”: składki ZUS przedsiębiorcy za maj 2019 r.,
w kolumnie 13 “Pozostałe wydatki”: 834,55 zł.

Źródło: www.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close