Składki ZUS 2018 przedsiębiorcy- jakie wartości obowiązują w nowym roku?

Składki ZUS 2018 przedsiębiorcy- jakie wartości obowiązują w nowym roku?

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2017
Społ.Zdrow.F. Pr.Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2Konto 73..3
za okres749,94 zł812,61 zł297,28 zł62,67 zł
01-12.2017Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2557,80 zł3303,13 zł2557,80 zł499,28 zł204,62 zł62,67 zł46,04 zł297,28 zł62,67 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

1109,89 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (ze składką na Fundusz Pracy)

1172,56 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (ze składką na Fundusz Pracy)

38,37 zł – Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Składki ZUS przedsiębiorców obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS 2018
Społ.Zdrow.F. Pr.
za okres 01-12.2018Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy
Emer.Rent.Chor.Wyp.
2665,80 złxxx*** zł2665,80 zł520,36 zł213,26 zł65,31 zł47,98** złxxx*** zł65,31 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych, czyli w wysokości 1,80%

** stawka 1,8% dla składki wypadkowej obowiązuje do 31 marca 2018 r., później możliwa zmiana stopy procentowej

*** Wysokość tej składki poznamy dopierp w drugiej połowie stycznia, gdy będzie znana podstawa obliczania składki zdrowotnej na 2018 rok. Wówczas w komunikacie GUS zostanie podana wysokość wynagrodzenia za czwarty kwartał 2017 roku i wtedy będzie można obliczyć, o ile wzrośnie składka zdrowotna na 2018 rok.

39,99 zł – Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych FEP

Płatności składek ZUS przypadają:
  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
  • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.

Kto nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne w przewidzianym przepisami terminie oraz kto nie dopełnia obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych oraz imiennych raportów miesięcznych w przewidzianym terminie, podlega karze grzywny do 5’000 złotych.

Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2017 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS obowiązujące 2017
Społ.Zdrow.F. Pr.Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2Konto 73..3
za okres175,92 zł190,62 zł297,28 zł14,70 zł
01-12.201701-12.201701-12.2017Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer.Rent.Chor.Wyp.*
600,00 zł3303,13 zł600,00 zł117,12 zł48,00 zł14,70 zł10,80 zł297,28 zł14,70 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2017 r.: 2000,00 zł).

487,90 zł – Suma składek z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (kwota nie obejmuje składki na FP)

473,20 zł – Suma składek bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego (kwota nie obejmuje składki na FP)

Składki ZUS nowych przedsiębiorców obowiązujące w 2018 r.

Podstawa wymiaruSkładki ZUS obowiązujące 2018
Społ.Zdrow.F. Pr.Konto 83..1
bez chorobowego
Konto 83..1
z chorobowym
Konto 78..2Konto 73..3
za okres184,72 zł200,16 złxxx* zł15,44 zł
01-12.201801-12.201801-12.2018Ubezpieczenia społeczneUbezpieczenie
zdrowotne
Fundusz Pracy**
Emer.Rent.Chor.Wyp.*
630,00 złxxx* zł630,00 zł122,98 zł50,40 zł15,44 zł11,34 złxxx* zł15,44 zł

* Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych
** Składka na Fundusz Pracy nie wystąpi, jeżeli przedsiębiorca nie posiada innych tytułów do ubezpieczenia społecznego. Jeżeli jednak przedsiębiorca posiada inne tytuły (np. umowa o pracę, zlecenie itd.), wówczas obowiązek zapłaty składek na Fundusz Pracy wystąpi, gdy łączna podstawa wymiaru składek wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (2018 r.: 2100,00 zł).

Składka zdrowotna w 2018 roku

Wysokość składki zdrowotnej obowiązującej w 2018 roku poznamy dopiero w styczniu 2018 roku. Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2018 roku stanowi bowiem 75% przeciętnego miesięczna wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2017 roku. Należy więc poczekać na komunikat GUS w tej sprawie.

Osoby podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy od 5 lat mają prawo do ograniczenia wysokości swoich składek ZUS w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Dotyczy to osób, które podjęły działalność gospodarczą najwcześniej 25 sierpnia 2005r., czyli po dniu wejścia w życie nowelizacji.

Liczy się jednak nie data wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale data faktycznego rozpoczęcia prowadzenia działalności, która powinna być zgodna z datami w deklaracjach zgłoszeniowych ZFA, ZPA, ZUA.

Przedsiębiorcy mogą zadeklarować wyższą kwotę podstawy wymiaru, licząc na wyższe świadczenia emerytalne czy chorobowe i rentowe, jednak mają prawo do niezwykle taniego startu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 1998r., Nr 137, poz. 887 z późn. zm.)

art. 1 ,,Ubezpieczenia społeczne obejmują:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpiecze-niem chorobowym”;
4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym.”

art. 6 ust. 1 pkt. 5 ,,Obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
oraz osobami z nimi współpracującymi;

Art. 18a. 1. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych, o których mowa w art. 8 ust. 6 pkt 1, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Art. 18a. 2. Przepisy ust. 1 nie mają zastosowania do osób, które:

1) prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,

2) wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.”

  • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r., Nr 99, poz.1001)

Źródło: www.pit.plwww.pit.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close