Samochody ciężarowe w firmie

Samochody ciężarowe w firmie

Samochody ciężarowe oznaczają głównie samochody o masie powyżej 3,5 tony przeznaczone do przewozu towarów  lub osób w liczbie 10 i powyżej. Jednakże pod kątem podatkowym w segmencie tym znajdują się też samochody o niższej masie w tym odpowiednio dostosowane samochody wielofunkcyjne typu SUV oraz pic-up-y.  O takim zaklasyfikowaniu w/w aut decydują głównie wyniki badań diagnostycznych, zapisy w dokumentach rejestracyjnych czy treść świadectw homologacyjnych. W 2014 r. pomiędzy 1 stycznia a 1 kwietnia tego roku, na gruncie podatkowym, do segmentu tych aut dołączyły samochody osobowe z kratką o określonej ładowności potwierdzonej  świadectwem homologacji. Obecnie zaś w/w rozwiązanie zostały zniesione i o zaliczeniu do grupy samochodów ciężarowych decyduje masa auta (powyżej 3,5 t), ładowność (przewóz powyżej 10 osób)  oraz inne kryteria (konstrukcja lub przeznaczenie)  wymienione na zasadzie wyjątku w definicji zamieszczonej w art. 5 a pkt 19 a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 4 a pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych  

  • W zakresie bilansowym

Ciężarowy tabor samochodowy korzysta w firmie  z wielu przywilejów podatkowych. W zakresie bowiem rozliczenia kosztów ich nabycia jest on objęty wszystkimi metodami amortyzacji.  Może też być amortyzowany wg indywidualnych stawek  jak i jednorazowo czy też  w sposób przyśpieszony. Jego amortyzacja nie jest też w żaden sposób ograniczona kwotowo. Jednocześnie bieżące wydatki związane z eksploatacją  w/w aut są wliczane w koszty uzyskania przychodu. W  efekcie wpływają one na obniżenie  wymagalnych podatków.  W/w tabor  jako środki transportu o dłużej żywotności  stanowią środki trwałe firmy i jako takie powinny być ujęte w ewidencji tych środków.

  • Na gruncie podatku VAT

Również w tym obszarze podatkowym samochody inne niż osobowe (aczkolwiek podział na te grupy pojazdów w ustawie VAT jest umowny) podlegają pełnej neutralności podatkowej. Podatek VAT bowiem jest odliczany przy ich zakupie jak i od wszystkich wydatków związanych z ich używaniem na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W efekcie odliczenie dotyczy zarówno paliwa napędowego jak i wszystkich pozostałych kosztów obejmujących  naprawy, serwisowanie, usuwanie szkód czy też  ubezpieczenie.  Oczywiście podkreślić trzeba, że  w/w tryb odliczeń dotyczy tylko takich podmiotów, którzy są czynnymi podatnikami podatku VAT.

  • Podatek akcyzowy

Samochody ciężarowe i specjalistyczne nie podlegają podatkowi akcyzowemu.  Niemniej dla potrzeb w/w obowiązku podatkowego  konieczne jest posiłkowanie się  notami wyjaśniającymi do Taryfy celnej, które to w zakresie ich klasyfikacji, odmiennie niż pozostałe przepisy, nakazują  zaszeregowanie niektórych aut wielofunkcyjnych do segmentu samochodów osobowych. W rezultacie takie auta jak SUV,  pic-up  z podwójną kabiną czy pojazd kempingowy mimo ich rejestrowania jako samochody ciężarowe, w zakresie podatku akcyzowego są traktowane jako osobowe i przy ich zakupie, imporcie  lub nabyciu wewnątrzwspólnotowym rodzi się obowiązek uiszczenia w/w podatku.

  • Podatek od  środków transportu

Tą powinnością zostały objęte następujące pojazdy :
– samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony,
– ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą,
– przyczepy i naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.
Jak wynika z w/w katalogu  podatek dotyczy tylko samochodów do przewozu towarów lub przyczep albo naczep. Nie obejmuje zatem pozostałego sprzętu w tym floty samochodów specjalistycznych.  Obowiązek w tym zakresie  spoczywa na:
– osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych,
– jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz
– posiadaczach środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia następującego po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany lub nabyty (jeżeli nie wymaga rejestracji) i ustaje z końcem miesiąca w którym go wyrejestrowano. Jako podstawy do obciążeniem w/w podatkiem nie przyjmuje się rejestracji czasowej auta.

Rozliczenie podatku odbywa się  w układzie rocznym poprzez złożenie deklaracji DT-1.
Termin na wykonanie tej czynności upływa 15 lutego każdego roku za rok bieżący i w tym terminie należy uiścić co najmniej pierwsza ratę. Ratę drugą płaci się do 15 września danego roku. Deklaracje składa się a w/w podatek uiszcza na rzecz wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, na której terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Źródło: www.biznes.gov.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close