Rozpoczęcie amortyzacji planuj z miesięcznym wyprzedzeniem

Rozpoczęcie amortyzacji planuj z miesięcznym wyprzedzeniem

Wartość przysługujących podatnikowi odpisów amortyzacyjnych rozliczać można w kosztach podatkowych dopiero od następnego miesiąca po miesiącu wprowadzenia składnika majątku do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Amortyzacji dokonuje się począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Podatnicy, decydując się zatem na podstawowe metody amortyzacji:

  • Liniową,
  • Degresywną,
  • Ustalaną według indywidualnych stawek amortyzacyjnych

– uprawnieni są rozliczać w kosztach odpisy amortyzacyjne dopiero nie wcześniej niż za miesiąc następny w stosunku do miesiąca oddania środka trwałego do używania (wprowadzono do ewidencji środków trwałych).

Przykład

Podatnik rozliczając koszty dochodzi do wniosku, że w marca przychody przekroczą wartość kosztów o 100 tys. zł. Kupuje więc w marcu maszynę owartości 1 mln zł z prawem amortyzacji 20% rocznie i wprowadza ją do ewidencji środków trwałych w marcu. Pierwszego odpisu amortyzacyjnego może dokonać za miesiąc kwiecień, w efekcie czego zobowiązany jest zapłacić zaliczkę na podatek za marzec.

Rozliczenie odpisów amortyzacyjnych może odbywać się nie tylko miesięcznie. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.

W przypadku tzw. amortyzacji de minimis odpisów można dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, lub stosować zasadę odpisów prowadzonych od miesiąca kolejnego.

Niektóre metody amortyzacji pozwalają na szybsze rozliczanie odpisów w kosztach 

W przypadku amortyzacji de minimis, podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Podobnie rozliczenie określonego kosztu już w miesiącu poniesienia wydatku możliwe jest w przypadku niskocennych składników majątku, niezaliczanych do środków trwałych, jak również składników majątku o wartości przekraczającej 3500 zł, które ze względu na okres ich użytkowania krótszy niż rok nie zostają zaliczone do środków trwałych.

Źródło: www.vat.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close