Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap II”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłosił nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap II”

W ramach projektu przewidziano wsparcie finansowe tj. dotacje na założenie, przystąpienie i zatrudnienie w spółdzielniach socjalnych (w wysokości do 20 000,00 zł na uczestnika projektu) oraz wsparcie pomostowe.

Operator wsparcia finansowego: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

http://www.rops.krakow.pl/, http://www.es.malopolska.pl/

ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków

Okres realizacji projektu: 01.07.2014-31.10.2015

Grupa docelowa:

Do projektu mogą być rekrutowane:

a)    osoby fizyczne, w szczególności osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych (czyli osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby wskazane w art. 1 ust 2 pkt 1-4 i 6-7 ustawy o zatrudnieniu socjalnym, osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz inne osoby fizyczne, o ile są osobami w wieku aktywności zawodowej, niezatrudnionymi wykluczonymi społecznie lub narażonymi na wykluczenie społeczne z co najmniej jednego z powodów, o których mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej);

b)    podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 2 i 3[1] ustawy o spółdzielniach socjalnych (organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jednostki samorządu terytorialnego, kościelne osoby prawne);

c)    spółdzielnie socjalne, które zamierzają przyjąć nowych członków lub zatrudnić osoby zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

spełniające równocześnie poniższe kryteria:

a)    miejsce zamieszkania (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, a w przypadku podmiotów i spółdzielni socjalnych warunkiem uczestnictwa jest posiadanie siedziby (oddziału, filii) na terenie województwa małopolskiego.

b)    posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

c)    nie karane za przestępstwa umyślne przeciwko obrotowi gospodarczemu w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny.

z wyłączeniem osób fizycznych, które:

a)    prowadziły działalność gospodarczą/zawiesiły działalność lub były członkami spółdzielni socjalnej (tzn. które posiadały wpis do rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub były członkami spółdzielni socjalnej (zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym) w okresie 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu,

b)    są lub były zatrudnione w ciągu ostatnich 2 lat u Beneficjenta lub Wykonawcy, a także osoby, które łączy lub łączył z Beneficjentem i/lub pracownikiem Beneficjenta lub Wykonawcy uczestniczącym w procesie rekrutacji:

–        związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub,

–        związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, i/lub,

–       inny związek faktyczny, który może budzić uzasadnione wątpliwości, co do zachowania zasady bezstronności w procesie rekrutacji uczestników i oceny planów.

Sposób rekrutacji:

Przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera na adres Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ul. Piastowska 32, 30-070 Kraków.

Termin przyjmowania zgłoszeń – 11-31 lipca 2014 r. 

Informacje o projekcie:

Biuro Projektu „Akademia Rozwoju Ekonomii Społecznej – Etap II’

http://www.es.malopolska.pl/

tel.: +48 18 475 16 29

e-mail:: biuroares@rops.krakow.pl

ul. Kunickiego 5, 30-134 Kraków
I piętro, pokoje: 123-124 oraz 114-115

 

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close