Warunki przewozu ADR – umowa i przepisy

Kierowca przewożący ADR-y ma obowiązek mieć przy sobie stosowne zaświadczenie na przewóz towarów niebezpiecznych zgodnie z umową europejską ADR oraz inne potrzebne dokumenty. Pojazd przewożący ADR musi być dobrze oznakowany, a przewożony towar prawidłowo zabezpieczony.

Przewóz towarów niebezpiecznych jest obwarowany wieloma warunkami. Kierowca musi mieć przede wszystkim zaświadczenie na przewóz towarów niebezpiecznych. Ma ono potwierdzać, że przeszedł kurs i zdał egzamin w zakresie wymagań, które powinny być spełnione podczas przewozu towarów niebezpiecznych. Ponadto powinien mieć dokument przewozowy, stosowne instrukcje bezpieczeństwa, wyposażenie ochronne oraz urządzenia przeciwpożarowe (gaśnice). Samochód przewożący taki ładunek powinien być odpowiednio oznakowany tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej.

Towary niebezpieczne muszą być właściwie opakowane, zgodnie z zaleceniami umowy europejskiej ADR. Muszą posiadać stosowne oznaczenia nalepkami ostrzegawczymi sygnalizującymi zagrożenie stwarzane przez ten towar. Dodatkowo ładunek należy prawidłowo zabezpieczyć przed zmianą położenia podczas przewozu, żeby uniknąć ewentualnego zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Jeśli podczas kontroli drogowej okaże się, że przewóz towarów niebezpiecznych nie spełnia tych wszystkich warunków, inspektorzy mogą wydać kierowcy zakaz dalszej jazdy i nakazać mu dostosowanie się do obowiązujących przepisów. Wobec przewoźnika natomiast zostanie wszczęte postępowanie administracyjne za stwierdzone naruszenia.

W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie kolejna seria zmian do przepisów technicznych Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR). Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich nowelizacjach, wprowadzony został sześciomiesięczny okres przejściowy, co oznacza, że do dnia 30 czerwca 2015 r. dozwolone jest dalsze stosowanie dotychczasowej wersji umowy (ADR 2013).

W dziale 1.6 zmieniono lub dodano nowe przepisy przejściowe, umożliwiające dalsze stosowanie dotychczasowej wersji umowy (ADR 2013), w tym:
– przepis 1.6.1.1 umożliwiający stosowanie całej wersji ADR 2013 do dnia 30 czerwca 2015 r.;
– przepis 1.6.1.30 umożliwiający stosowanie dotychczasowych przepisów 3.4.7, 3.4.8, 3.5.4.2, 5.2.1.8.3, 5.2.2.2.1.1, 5.3.1.7.1, 5.3.3, 5.3.6, 5.5.2.3.2 i 5.5.3.6.2, dotyczących stosowania nalepek ostrzegawczych i znaków, do dnia 31 grudnia 2016 r.;
– przepis 1.6.1.35 umożliwiający stosowanie instrukcji pisemnych dla załogi pojazdu do dnia 30 czerwca 2017 r.;
– przepis 1.6.1.36 umożliwiający stosowanie zaświadczeń ADR dla kierowców, wydanych przed dniem 1 stycznia 2014 r., do upływu terminu ważności tych zaświadczeń; oraz
– przepis 1.6.5.4 umożliwiający stosowanie dotychczasowych przepisów części 9 ADR dotyczących konstrukcji pojazdów EX/II, EX/III, FL, OX i AT do dnia 31 marca 2016 r.

Instrukcje pisemne dla załogi pojazdu
We wzorze instrukcji pisemnych, podanym w podrozdziale 5.4.3.4, usunięte zostały dwa przykłady podane na czwartej stronie wzoru, tj.:
– „kamizelka ostrzegawcza (np. określona w normie EN 471)”; oraz
– „ochrona oczu (np. okulary ochronne)”.
Usunięty został również przypis „b” („Na przykład z pochłaniaczem zespolonym do gazu/pyłu typu A1B1E1K1-P1 lub A2B2E2K2-P2, podobna do określonej w normie europejskiej EN 141.”), a dotychczasowy przypis „c” oznaczony został literą „b”.
Na stronie pierwszej wzoru instrukcji, pod pozycją drugą, dodano zakaz używania papierosów elektronicznych i innych podobnych urządzeń. Podobne zakazy dodano również do rozdziałów 7.5.9 i 8.3.5.

Dodano 20 nowych towarów niebezpiecznych do wykazu zamieszczonego w Tabeli A w dziale 3.2 ADR. Przyporządkowano im numery rozpoznawcze od UN 3507 do UN 3526. Jeden z nowych towarów należy do klasy 8, dwa do klasy 9, a pozostałe – do klasy 2

ADR treść umowy – dostępna na stronach MiR

Na stronach MiR umieszczona została Umowa ADR w wersji PDF (z możliwością wyszukiwania, kopiowania itp.).
http://www.mir.gov.pl/strony/zadania/transport/drogi/przewozy-drogowe/przewozy-specjalne/towary-niebezpieczne/

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie 30 września 1957 r. została ratyfikowana przez Polskę w 1975 r. – wszystkie strony umowy zostały wymienione na stronie internetowej Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Umowa ADR jest to obszerny akt prawny, obejmujący zakresem regulacji szereg dziedzin związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Składa się ona z Umowy właściwej, określającej stosunki prawne między uczestniczącymi stronami oraz z załączników A i B, które zawierają przepisy regulujące w szerokim zakresie warunki przewozu poszczególnych towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym.

Przepisy umowy są nowelizowane w cyklu dwuletnim – uaktualniona oficjalna polska wersja językowa umowy (tekst jednolity) jest ogłaszana w Dzienniku Ustaw.

Przepisy krajowe:
    Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych