Preferencje dla przedsiębiorcy w składce zdrowotnej

Preferencje dla przedsiębiorcy w składce zdrowotnej

Osoba (fizyczna) prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą generalnie opłaca za siebie z tego tytułu składkę zdrowotną. Pewna grupa przedsiębiorców – po spełnieniu odpowiednich warunków – może być zwolniona z obowiązku jej regulowania do ZUS. Niektórzy natomiast mogą ją opłacić w obniżonej kwocie.

Składka zdrowotna przedsiębiorcy

Osoba (fizyczna) prowadząca pozarolniczą działalność podlega obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS. Zasadniczo podleganie temu ubezpieczeniu wiąże się z koniecznością comiesięcznego opłacania składki zdrowotnej. Jednak nie zawsze tak jest.

Ulga w opłacie składki

Przepisy przewidują dla niektórych przedsiębiorców całkowite zwolnienie z obowiązku opłacania składki zdrowotnej. Innym pozwalają obniżyć jej kwotę do wysokości zaliczki na pdof. Preferencje te przysługują emerytom i rencistom oraz pobierającym zasiłek macierzyński w niskiej kwocie, a także osobom legitymującym się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności.


Z ulgi w opłacie składki zdrowotnej przedsiębiorcy mogą skorzystać wyłącznie w tym miesiącu, w którym spełniają wymagane warunki.

» dla emeryta lub rencisty

Przedsiębiorca będący emerytem lub rencistą (z wyjątkiem osoby posiadającej rentę z tytułu niezdolności do pracy) nie opłaca z prowadzonej działalności gospodarczej składek społecznych. Jeżeli natomiast emeryt lub rencista pobiera świadczenie emerytalne/rentowe (brutto) w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. – 1.850 zł) i spełnia jeden z warunków, tj.:

  • uzyskuje dodatkowe przychody z tytułu działalności gospodarczej w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury; od 1 marca 2016 r. jest to 441,28 zł, czyli 50% z kwoty 882,56 zł (przykład 1) lub
  • opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej (przykład 2),

to przysługuje mu zwolnienie z obowiązku opłacania składki zdrowotnej z działalności.

Wynika to z art. 82 ust. 8 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, dalej ustawy zdrowotnej.

» dla osoby niepełnosprawnej

Preferencja w opłacie składki zdrowotnej przysługuje również niepełnosprawnej osobie prowadzącej działalność gospodarczą. Aby taki przedsiębiorca mógł korzystać z omawianej ulgi, powinien legitymować się umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności i z tytułu prowadzonej działalności:

1) uzyskiwać przychody w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (czyli kwoty 441,28 zł) lub

2) opłacać podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Tak stanowi art. 82 ust. 9 ustawy zdrowotnej.

» dla pobierającego zasiłek macierzyński

Osoba, która z prowadzonej działalności gospodarczej nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania tego zasiłku. Nie podlega im w taki sposób z prowadzonej firmy. Są one dla niej w tym czasie wyłącznie dobrowolne.

W okresie pobierania przedmiotowego zasiłku przedsiębiorca z działalności podlega jednak obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. Zobowiązany jest więc opłacać składkę zdrowotną. Od 1 stycznia 2016 r. taki przedsiębiorca może być też zwolniony z obowiązku opłacania tej składki. Nie jest ona bowiem opłacana przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, której zasiłek macierzyński nie przekracza miesięcznie kwoty świadczenia rodzicielskiego wynoszącego 1.000 zł. Tak wynika z obowiązującego od 1 stycznia 2016 r. art. 82 ust. 9a ustawy zdrowotnej.

Składka w niższej kwocie

Ustawodawca przewidział dla przedsiębiorców możliwość obniżenia kosztów związanych z opłatą składki zdrowotnej wynikającą z art. 82 ust. 10 ustawy zdrowotnej. Przedsiębiorca posiadający umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności, dla którego prowadzona pozarolnicza działalność stanowi jedyne źródło przychodu, może opłacać składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej kwoty należnej zaliczki na pdof.

Przy czym ulgi tej nie stosuje się w przypadku niepełnosprawnych przedsiębiorców opłacających podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub w formie karty podatkowej.

Mogą z niej zatem skorzystać niepełnosprawni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Przykład 1

Pani Wanda ma ustalone prawo do emerytury i jednocześnie prowadzi działalność gospodarczą. Z firmy opłaca podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i osiąga miesięczny przychód z tego tytułu w kwocie 438 zł. Otrzymuje świadczenie emerytalne w kwocie 1.792,25 zł.

Pani Wanda jest zwolniona z obowiązku opłacania składki zdrowotnej z działalności gospodarczej, ponieważ:

1)pobiera świadczenie rentowe w wysokości nieprzekraczającej w miesiącu kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.792,25 zł < 1.850 zł) oraz
2)uzyskuje z działalności przychód w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 50% kwoty najniższej emerytury (438 zł < 441,28 zł).


Przykład 2

Pan Marian ma ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie prowadzi działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej. Pobiera rentę w wysokości 1.695 zł.

Z tytułu prowadzonej działalności pan Marian jest zwolniony z opłaty składki zdrowotnej, bowiem:

1)pobiera świadczenie rentowe w wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty minimalnego wynagrodzenia (1.695 zł < 1.850 zł),
2)działalność opodatkowana jest w formie karty podatkowej.

W tym przypadku bez znaczenia jest przychód osiągnięty z prowadzonej przez niego działalności.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej… (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793)

Źródło: www.bankier.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Kwi
Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych (kod 95)

Szkolenie okresowe dla kierowców zawodowych kat. C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D1+E, D+E

12Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za marzec 2021 – pozostali płatnicy składek

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close