Praca sezonowa a podatek PIT

Praca sezonowa a podatek PIT

Zaczął się okres wakacyjny i urlopowy. Dla wielu osób jest to jednocześnie okazja do podjęcia pracy sezonowej.Co warto wiedzieć, żeby prawidłowo wywiązać się z obowiązków podatkowych?

Warto pamiętać, że osiągnięcie jakiegokolwiek dochodu nie zwolnionego z opodatkowanego zobowiązuje do złożenia rocznego zeznania podatkowego. Wyjątkiem jest jednorazowa umowa o dzieło lub umowa zlecenia dla osoby niebędącej pracownikiem płatnika, o wartości nieprzekraczającej 200 zł. W takim wypadku pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 18% przychodu i nie ma konieczności indywidualnego rozliczenia z urzędem skarbowym.

Praca sezonowa a wspólne rozliczenie z małżonkiem

Osoba pracująca sezonowo rozlicza się na takich samych zasadach jak inni podatnicy. Taki podatnik może korzystać ze wszystkich preferencji podatkowych. Zatem nawet jeżeli podatnik pracował tylko w okresie letnim, może skorzystać ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem (jeśli istnieje między nimi wspólność majątkowa przez cały rok podatkowy). Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie także wtedy, gdy jedno z nich nie osiągnęło dochodów powodujących obowiązek uiszczenia podatku.

Praca sezonowa młodzieży a ulga prorodzinna

Rodzice planujący skorzystać z ulgi na dzieci powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną pracę swoich dzieci, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu jaki młodzież może osiągnąć, nie pozbawiając rodziców możliwości skorzystania z ulgi. Odliczenie ulgi na dzieci przysługuje rodzicom wykonującym władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25 roku życia pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Fakt otrzymywania przez dziecko renty czy uzyskiwania dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT nie ma wpływu na prawo do ulgi.

Czy podejmując prace w wakacje małoletni musi zapłacić podatek?

Co do zasady, dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców (opiekunów prawnych). Podatnicy, którzy wychowują małoletnie dzieci, zarówno własne, jak i przysposobione, powinni dochody tych dzieci podlegające opodatkowaniu na terytorium RP (w tym dochody zagraniczne) doliczyć do własnych dochodów wykazanych w zeznaniu rocznym. Zasada ta nie dotyczy jednak:

  • dochodów z pracy dzieci,
  • stypendiów,
  • dochodów z przedmiotów oddanych im do swobodnego użytku.

Dochodami z pracy dzieci są dochody uzyskane ze świadczenia przez nie pracy m.in. na podstawie stosunku pracy, umów zlecenia, czy o dzieło, praktyk uczniowskich. Zatem, jeżeli dziecko uzyskało taki dochód z pracy podczas wakacji wówczas rodzice (opiekunowie prawni) powinni wykazać ten dochód w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzanym na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie to podpisywane jest przez rodzica lub opiekuna prawnego. Gdy roczny dochód osiągnięty przez małoletnie dziecko nie przekroczy kwoty 3091,00 zł, to zgodnie z ogólnymi zasadami, nie będzie on podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Nie zwalnia to jednak rodzica lub opiekuna prawnego z obowiązku złożenia zeznania podatkowego.

Czy muszę płacić podatek pracując przy zbiorze owoców sezonowych czy runa leśnego?

Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy czy też rodzaju zawartej umowy opodatkowane są wszystkie uzyskiwane w roku podatkowym dochody. Tak więc wynagrodzenie uzyskane za zbiór owoców sezonowych czy runa leśnego podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Jednakże dochody uzyskane ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących, jagód, owoców leśnych i grzybów ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny – będą zwolnione z podatku dochodowego.

Czy pracując podczas wakacji za granicą muszę zapłacić podatek w Polsce?

Sposób rozliczania się z dochodów z pracy sezonowej za granicą jest taki sam jak z pracy za granicą. Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Tak więc wynagrodzenie uzyskane za pracę najemną poza granicami podlega opodatkowaniu wg polskich przepisów podatkowych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli praca wykonywana jest za granicą dla pracodawcy, który ma siedzibę w tym państwie, co do zasady, dochody takie będą podlegały opodatkowaniu zarówno w tym państwie, jak i w Polsce. Dla uniknięcia podwójnego opodatkowania zastosowanie będzie miała jedna z dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania (metoda proporcjonalnego odliczenia albo metoda wyłączenia z progresją) wskazana w umowie z danym państwem.

Małgorzata Brzoza Rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close