Podstawowe pojęcia w rachunkowości – każdy powinien je znać

Podstawowe pojęcia w rachunkowości – każdy powinien je znać

Czy można wydzielić podstawowe pojęcia w rachunkowości, które każdy powinien rozumieć i poprawnie stosować? Oczywiście że tak. Jest ich naprawdę sporo i szczególnie osoby które planują założenie działalności gospodarczej powinny je znać. Dlaczego to takie ważne, ponieważ brak zrozumienia pojęć może prowadzić do wielu nieporozumień, a czasami nawet mieć konsekwencje finansowe.

 

Podstawowe pojęcia w rachunkowości:

 1. Aktywa – to nic innego jak zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, mające na celu osiągnięcie w przyszłości korzyści ekonomicznych. Aktywa dzielą się na trwałe – charakteryzują się długim okresem użytkowania najczęściej przekraczającym 1 rok i obrotowe, które co do zasady mają przynieść korzyści ekonomiczne w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
 2. Pasywa – są to źródła finansowania zasobów majątkowych, które możemy podzielić na własne źródła finansowania oraz obce źródła finansowania. Pasywa dzielimy na:
 • Kapitały własne – źródła finansowania należące do danej jednostki. Im wyższy kapitał własny, tym sytuacja firmy jest bezpieczniejsza
 • Kapitały obce – źródła finansowania form majątku firmy, która należy do osób trzecich, czyli jest własnością innych podmiotów gospodarczych, np. banku, kontrahentów (towar, materiały). Kapitał obcy podlega zwrotowi i dlatego stanowi zobowiązania.
 1. Bilans – w skrócie bilans to zestawienie składników majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego finansowania, jest to zestawienie aktywów i pasywów. Bilans sporządzany jest przeważnie na koniec roku obrotowego.
 2. Konto księgowe, jest narzędziem do ewidencji jednorodnych co do rodzaju i treści zdarzeń księgowych – wyróżniamy:
 • Konta bilansowe związane ze składnikami bilansu, czyli aktywami i pasywami.
 • Konta wynikowe pozwalają na obliczenie wyniku finansowego, czyli odzwierciedlają poniesione koszty oraz przychody wypracowane przez przedsiębiorstwo.
 1. Dziennik – to chronologiczne ujęcie zdarzeń, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym jednostki.
 2. Księga główna – złożona jest z kont syntetycznych zawartych w zakładowym planie kont. Dokonywana jest w niej ewidencja operacji gospodarczych w porządku systematycznym i chronologicznym.
 3. Księga pomocnicza – złożona jest z kont analitycznych i stanowi uzupełnienie księgi głównej. Ewidencja w księdze pomocniczej prowadzona jest w porządku systematycznym i chronologicznym tak samo jak w przypadku księgi głównej.
 4. Zestawienia: obrotów i sald kont księgo głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych – służy do sprawdzenia poprawności zapisów ze względu na równowagę bilansową.
 5. Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz) – potwierdzony ich inwentaryzacją, sporządzają jednostki, które uprzednio nie prowadziły ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą. W pozostałych jednostkach rolę inwentarza spełnia zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych. Pozycje inwentarza sporządzonego przez jednostki, które nie prowadziły uprzednio ksiąg rachunkowych, powinny stanowić odpowiedniki lub rozwinięcia poszczególnych pozycji bilansu otwarcia. Składniki aktywów i pasywów wycenia się w inwentarzu według zasad określonych w rozdziale 4 UoR.
 1. Rachunek zysków i strat – obejmuje analizę operacji wynikowych finansowych przedsiębiorstwa.
 2. Wynik finansowy – przedsiębiorstwa prezentuje efekt działalności tej jednostki w danym okresie sprawozdawczym, przedstawia jej przychody i koszty

 

Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie jest zadaniem prostym. Podstawowe pojęcia w rachunkowości i ich znajomość nie wystarczy, jest również potrzebna szczegółowa wiedza oraz umiejętność bieżącego analizowania zmieniających się przepisów. Zwłaszcza w obliczu zmian jaki Rząd planuje wprowadzić poprzez Polski Ład, przedsiębiorcy powinny zagłębiać się w projekty ustaw, ponieważ mają one olbrzymie znaczenie w prowadzeniu firmy.