Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Data dodatnia: 25 sierpnia, 2015

Poddziałanie 9.1.1. Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

Informacje o naborze

Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WM na lata 2014-2020 oraz Instytucji Organizującej Konkurs (IOK), ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IX Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Rozstrzygnięcie danej rundy oceny nastąpi w ciągu 60 dni kalendarzowych od końca miesiąca, w którym wpłynął wniosek. W przypadku wpływu dużej liczby wniosków o dofinansowanie w ramach danej rundy oceny okres ten może ulec wydłużeniu.

Nabór wniosków ma charakter ciągły, tzn. wnioski są przyjmowane i oceniane w kolejności wpływu w ramach miesięcznych rund oceny, aż do zamknięcia konkursu przez IOK.

Miejsce i sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy przygotować i złożyć za pomocą Systemu e-RPO, udostępnionego na stronie internetowejwww.erpo.malopolska.pl,Link prowadzi do serwisu zewnętrznego z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego z ważnym certyfikatem kwalifikowanym. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 21 września 2015 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r.

W przypadku wystąpienia błędów w funkcjonowaniu Systemu e-RPO, uniemożliwiających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu, na stronach internetowychwww.mcp.malopolska.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego www.rpo.malopolska.pl orazwww.funduszeeuropejskie.gov.plLink prowadzi do serwisu zewnętrznego zostaną zamieszczone informacje dotyczące odpowiednich zasad postępowania.

Na co i kto może składać wnioski?

Kto może składać wnioski?

 1. Zgodnie z SzOOP RPO WM w ramach niniejszego konkursu projekty mogą być realizowane wyłącznie przez:
  • ośrodki pomocy społecznej,
  • powiatowe centra pomocy rodzinie.
 2. Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w imieniu podmiotów wymienionych w pkt. 1 może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego.
 3. Partnerem projektu realizowanego przez ośrodek pomocy społecznej lub powiatowe centrum pomocy rodzinie mogą być natomiast inne podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (wyłączenie to nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach Poddziałania 9.1.1 RPO WM można realizować wyłącznie następujący typ projektu:

 • Realizowane przez ośrodki pomocy społecznej i powiatowe centra pomocy rodzinie, kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia.

W projektach realizowanych w Poddziałaniu 9.1.1 RPO WM możliwe będzie wykorzystanie szerokiego katalogu instrumentów aktywizacji o charakterze społecznym, zawodowym czy edukacyjnym, określonych w Regulaminie konkursu, których dobór będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb osób, rodzin i społeczności objętych wsparciem.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów zostały określone w Regulaminie konkursu.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% wydatków kwalifikowanych. Pozostałe środki będą stanowić wkład własny Wnioskodawcy (tj. gmin, miast, powiatów) – 15% wydatków kwalifikowanych. Minimalna wartość projektu wynosi 50 000,00 PLN.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 82 161 569,43 PLN.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursuLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (.pdf, 305 KB)

Załączniki do Regulaminu konkursuLink prowadzi do serwisu zewnętrznego (.zip, 14,4 MB), w szczególności:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie projektu – określony w Załączniku nr 3 do Regulaminu konkursu;
 • Wzory umów o dofinansowanie projektu – określone w Załącznikach nr 9 i 10 doRegulaminu konkursu;
 • Środki odwoławcze – określone w Załączniku nr 12 do Regulaminu konkursu.

Akty prawne i dokumenty programowe konkursu wymienione w Regulaminie konkursu.

Inne ważne informacje

Pytania i odpowiedzi

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu. Informacji dotyczących konkursu udzielają wnioskodawcom ubiegającym się o dofinansowanie Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce:

 • Punkt Informacyjny w Krakowie ul. Wielicka 72 B, wejście od ul. Dworcowej,30-552 Kraków,
  tel. 12 616 06 16, fax 12 299 09 41 e-mail: fem@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Chrzanowie, ul. Grunwaldzka 5,32-500 Chrzanów,
  tel. 32 627 23 10, 32 627 23 11, fax. 32 627 23 12, e-mail: fem_chrzanow@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Sączu, ul. Wazów 3, 33-300 Nowy Sącz,
  tel. 18 442 25 78, 18 442 25 79, fax. 18 442 25 11, e-mail: fem_nowysacz@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Nowym Targu, Al. 1000-lecia 35, 33-400 Nowy Targ,
  tel. 18 540 90 32, tel./fax.: 18 540 90 33, e-mail: fem_nowytarg@umwm.pl
 • Punkt Informacyjny w Tarnowie, ul. Wałowa 37, 33-100 Tarnów,
  tel. 14 628 88 12, 14 628 88 13, fax. 14 628 88 11, e-mail: fem_tarnow@umwm.pl .

Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji dotyczących konkursu mogą również skorzystać z konsultacji prowadzonych w Punkcie Konsultacyjnym IOK, zlokalizowanym w siedzibie IOK (adres: Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków), na parterze, otwartym w godzinach 8.00–16.00 (prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu konsultacji). Informacje na temat konkursu można uzyskać także telefonicznie pod numerem: 12 376 91 91 lub poprzez złożenie zapytania na adres e-mail:info@mcp.malopolska.pl.

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

25Wrz
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za sierpień 2020 r.

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close