Podatek od środków transportowych- zmiany w 2023 r.

Podatek od środków transportowych- zmiany w 2023 r.

Definicja Opodatkowanych Pojazdów

Jeśli jesteś właścicielem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony, musisz uiścić podatek od środków transportowych. Obejmuje to:

 • Samochody Ciężarowe: Pojazdy o masie całkowitej od 3,5 do 12 ton oraz te przekraczające 12 ton.
 • Ciągniki Siodłowe i Balastowe: Te, które mogą być używane z naczepami lub przyczepami, z masą całkowitą zespołu od 3,5 do 12 ton, oraz ciągniki o masie całkowitej zespołu równiej lub wyższej niż 12 ton.
 • Przyczepy i Naczepy: Te, które w połączeniu z pojazdem ciągnącym mają masę od 7 do 12 ton, oraz te o masie równiej lub wyższej niż 12 ton, z wyłączeniem tych używanych wyłącznie w rolnictwie.
 • Autobusy: Wszystkie rodzaje autobusów podlegają opodatkowaniu bez względu na ich masę całkowitą.

Kto Jest Zobowiązany do Płacenia Podatku

 • Osoby Fizyczne i Prawne: Właściciele środków transportowych.
 • Jednostki Organizacyjne: Te, które nie posiadają osobowości prawnej, ale posiadają zarejestrowane pojazdy.
 • Posiadacze: Osoby, które mają pojazdy zarejestrowane w Polsce, zarządzane przez podmioty polskie na zlecenie zagranicznych właścicieli.

Kiedy Powstaje Obowiązek Podatkowy

 • Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca, który następuje po miesiącu, w którym pojazd został zarejestrowany lub nabyty w Polsce, lub kiedy pojazd został ponownie dopuszczony do ruchu.
 • W przypadku współwłasności, obowiązek podatkowy ciąży na wszystkich współwłaścicielach.
 • Przy zmianie właściciela, obowiązek podatkowy pozostaje przy poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym pojazd został sprzedany.

Gdzie i Kiedy Składać Dokumenty

 • Składanie Deklaracji: Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji do dnia 15 lutego każdego roku lub w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego.
 • Właściwy Organ Podatkowy: To urząd skarbowy, na terenie którego podatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku przedsiębiorstw z kilkoma lokalizacjami, odpowiedzialny jest urząd skarbowy, na terenie którego znajduje się dana jednostka.

Terminy i Sposoby Płatności Podatku

 • Podatek jest zazwyczaj płatny w dwóch ratach – do 15 lutego i do 15 września każdego roku, na rachunek budżetu odpowiedniej gminy. Deklaracje na podatek od środków transportowych mogą być również składane drogą elektroniczną, co jest coraz częściej preferowaną metodą.