PIT 2017 – najważniejsze zmiany w rozliczeniach rocznych

PIT 2017 – najważniejsze zmiany w rozliczeniach rocznych

[et_pb_section admin_label=”section”]
[et_pb_row admin_label=”row”]
[et_pb_column type=”4_4″]
[et_pb_text admin_label=”Text”]
Jakie zmiany w rozliczaniu podatku za 2017 (PIT 2017) rok obowiązują podatników w 2018 roku? 

Nowa kwota wolna od podatku za 2017

W rozliczeniu za rok 2017 r. obowiązywać będzie inna niż do tej pory kwota wolna od podatku. Jej wysokość uzależniona jest wprost od dochodu podatnika.

Zmienione zasady ustalania kwoty wolnej od podatku powodują, że zarabiający do 6600 zł na rękę nie zapłacą podatku w ogóle, inni natomiast mogą zapłacić podatek od każdej zarobionej złotówki. Ich podatek może zostać obliczony bez uwzględniania kwoty wolnej, ze względu na wysokość uzyskanego wynagrodzenia.

Kwota wolna od podatku oznacza tę część wynagrodzenia, od której nie płaci się w ogóle podatku. Dotyczy ona wyłącznie podatników rozliczających się według skali podatkowej, a zatem podatkiem o wysokości 18 proc. uzyskanych dochodów, a po przekroczeniu dochodu 85 528 zł rocznie – podatkiem 32 proc. Kwoty wolnej nie stosują:

 1. opodatkowani liniowo (PIT-36L),
 2. rozliczający sprzedaż udziałów, akcji i innych przychodów z kapitałów pieniężnych (PIT-38),
 3. rozliczający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
 4. uzyskujący przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw z nieruchomościami związanych (PIT-39),
 5. rozliczających przychody osób prawnych i jednostek opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT-8),
 6. rozliczający umowy o dzieło i zlecenie, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem nie przekracza 200 zł.

Na wysokość kwoty wolnej od podatku u podatnika PIT wpływa wartość podstawy opodatkowania, czyli kwoty przychodu po odjęciu od niej kosztów uzyskania oraz ulg podatkowych odliczanych od dochodu.

Kwota wolna od podatku wynosi:

 • 6600 zł – jeśli po ustaleniu podstawy opodatkowania (przychód – koszty – ulgi) wynosi ona u podatnika nie więcej niż 6600 zł (cała kwota podstawy opodatkowania jest wolna od podatku PIT, podatnik nie płaci ani złotówki podatku),
 • od 6600 zł do 3091 zł – w przypadku gdy podstawa opodatkowania jest mniejsza niż 11 000 zł, ale wyższa niż 6600 zł (kwota wolna jest tym niższa, im większa jest podstawa opodatkowania),
 • jest stała i wynosi 3091 zł dla podstawy opodatkowania nie wyższej niż 85 528 zł, lecz nie mniejszej niż
  11 000 zł,
 • od 3091 zł do 1 zł przy podstawie opodatkowanie wyższej niż 85 528 zł, lecz nie przekraczającej 127 000 zł (kwota wolna jest tym niższa, im większa jest podstawa opodatkowania),
 • 0 zł, gdy podstawa opodatkowania przekroczy 127 000 zł.

Zatem u osób, które uzyskały dochód wyższy niż 85 528 zł, kwota wolna będzie efektywnie malała aż do 0 zł, gdy dochód przekroczy 127 000 zł.

Kwota wolna wystąpi w rozliczeniach podatkowych PIT za 2017 roku wyłącznie u podatników składających PIT-37 lub PIT-36.

Nowa zasady naliczania ulgi rehabilitacyjnej

Należy zwrócić uwagę na trzy istotne zmiany, jakie znalazły się w tych przepisach, które dotyczą  możliwości odliczenia wydatków na psa oraz za korzystanie z samochodu.

Po zmianie prawo do odliczenia wydatków na psa do kwoty 2280 zł rocznie będą miały wszystkie osoby niepełnosprawne posiadające psa asystującego, w tym także psa sygnalizującego.

W przypadku wydatków na samochód prawo do odliczeń uzyskają wszystkie osoby niepełnosprawne, niezależnie od posiadanej grupy inwalidzkiej. Możliwe będzie odliczanie wszystkich wydatków, a nie tylko związanych z przejazdami na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne.

Korzystać z ulgi rehabilitacyjnej może osoba, na której utrzymaniu pozostaje osoba niepełnosprawna, jeśli jest ona współmałżonkiem, dzieckiem własnym i przysposobionym, dzieckiem obcym przyjętym na wychowanie, rodzicem, rodzicem współmałżonka, rodzeństwem, ojczymem, macochą, zięciem, synową lub pasierbem. W takim wypadku podniesiony został nieco limit dochodów uzyskiwanych przez osoby niepełnosprawne będące na utrzymaniu członków swoich rodzin i wynosi 10 080 zł.

Ulgę rehabilitacyjną odliczać mogą osoby składające zeznania roczne  PIT-36, PIT-37, PIT-28.

Osoby, które są opodatkowane podatkiem liniowym (PIT-36L) lub rozliczają się kartą podatkową (PIT-16), nie mogą odliczyć od dochodu wydatków na rehabilitację, chyba że posiadają również inne źródła przychodów, rozliczane na zasadach ogólnych (PIT-36 i PIT-37) albo rozliczane przy wykorzystaniu ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Mimo że ulga wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r., to jednocześnie możliwe będzie rozliczenie na nowych zasadach także roku podatkowego 2017. Tak więc już w PIT 2017 możliwe będzie odliczenie wydatków na auto czy psa przez osoby niepełnosprawne niezależnie od stopnia niepełnosprawności.

Zmiana w zakresie darowizny przeznaczonej na cele krwiodawstwa

Od dochodu możliwe jest odliczanie darowizny realizowanej przez honorowych dawców krwi na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi, w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty (wysokość zależy od rodzaju krwi lub jej składników) oraz litrów oddanej krwi lub jej składników. Do momentu wprowadzenia zmiany ulga była równa wartości ekwiwalentu za ilość oddanej krwi. Niezależnie, czy podatnik oddawał krew, czy jej składniki – również za 1 litr osocza, ulga wynosiła 130 zł/l.

Obecnie rekompensata przysługuje dawcy krwi:

1) rzadkiej grupy w wysokości:

 • za 1 litr pobranej krwi – 130 zł,
 • za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych – 1 zł;

2) który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:

 • za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia – 200 zł,
 • za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom – 350 zł,
 • za zabieg uodpornienia dawcy:
  • pierwszy – 50 zł,
  • każdy kolejny – 25 zł,
 • za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia – 1 zł,
 • za składniki krwi pobierane metodą aferezy – 130 zł (za cały zabieg).

Warunkiem odliczenia jest posiadanie zaświadczenia jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Odliczenie przysługuje rozliczającym się na PIT-37, PIT-36, PIT-28 – poprzez wypełnienie załącznika PIT/O.

Wyższa kwota zmniejszająca podatek w 2017 r.

W rozliczeniu PIT za 2017 r. nastąpiła istotna zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek.  Dotychczasową stałą kwotę wynoszącą 556,02 zł zamieniono na wartość w przedziale od 1188,00 zł do 0 zł.

Wysokość w tym wypadku uzależniona jest wprost od wartości podstawy opodatkowania (przychód minus koszty podatkowe minus ulgi odliczane od dochodu). W efekcie, im podstawa opodatkowania będzie wyższa, tym niższa wartość kwoty zmniejszającej podatek znajdzie zastosowanie. Co ważne, mimo takiej zmiany nie zmieniły się zasady naliczania i pobierania zaliczek na podatek w ciągu roku podatkowego. Ostateczne zatem rozliczenie nastąpi dopiero przy złożeniu rozliczenia rocznego przez podatnika.

Więcej przychodów obcokrajowców podlega opodatkowaniu w kraju

Niezależnie od przyjętej rezydencji podatkowej obcokrajowca, poniżej wymienione przychody osiągane na terytorium kraju powinny zostać rozliczone w Polsce przez nierezydentów:

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia,
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości,
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50 proc. wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości,
 7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

Sprzedaż przez rolników przetworzonych płodów

Podatnicy, którzy osiągają przychody z działalność rolniczej, nie wykazują ich w rocznym zeznaniu PIT. Wyłączenie z podatku dochodowego od osób fizycznych dotyczy tylko rolników wytwarzających, a następnie sprzedających nieprzetworzone produkty roślinne lub zwierzęce (czyli w stanie naturalnym) z własnych upraw, hodowli lub chowu.

Jedynie w sytuacji, w której osiągną przychód ze sprzedaży przetworzonych produktów rolnych pochodzących z własnej uprawy, hodowli bądź chodu, który przekroczy 20 000 zł, muszą ustalić sposób opodatkowania. Rolnicy, których przychody z tego tytułu przekroczą równowartość 20 000 zł (granica zwolnienia od podatku), ale nie przekroczą równowartości 250 000 euro mogą wybrać jako sposób opodatkowania, albo 2-proc. podatek ryczałtowy od przychodów ewidencjonowanych, albo  opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Rolnicy, których przychody są większe od równowartości 250 000 euro, opodatkowani są według skali podatkowej na zasadach ogólnych.

Rolnicy, wybierający ryczałtowe rozliczenie, mają obowiązek złożyć zeznanie roczne o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na formularzu PIT-28 już do dnia 31 stycznia 2018 r.

Ci podatnicy, którzy pracują i rozliczą przychody ze sprzedaży przetworzonych na zasadach ogólnych, rozliczą je na jednym zeznaniu rocznym PIT-37. Przychody te będą wtedy traktowane jako pochodzące z innych źródeł.

Aby mogły one być traktowane jako wyłącznie pochodzące z innych źródeł, rolnik musi pamiętać, by:

 1. sprzedaż odbywała się wyłącznie w miejscu wytworzenia produktów lub przeznaczonym do prowadzenia handlu i była ona ewidencjonowana;
 2. sprzedaż przetworów nie następowała na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 3. do przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaży nie zatrudniano pracowników na podstawie umów o pracę, umów-zleceń, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z pewnymi wyłączeniami (ubój, przemiał, tłoczenie);
 4. co do zasady ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu musi stanowi przynajmniej 50 proc. zawartości tego produktu.

Ulga na działalność badawczą i rozwojową

W 2017 r. limity odliczeń w ramach ulgi na badanie i rozwój w stosunku do roku poprzedniego zostały podwyższone, co pozwala na dokonanie wyższych odpisów podatkowych niż w roku poprzednim.

Dla podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami limit wynosi obecnie 50 proc. wartości poniesionych kosztów kwalifikowanych (limit ten podniesiono z 30 proc. dla kosztów osobowych i z 20 proc. dla pozostałych kosztów).

Pozostali podatnicy mogą odliczyć 50 proc. poniesionych kwalifikowanych kosztów osobowych (zwiększenie z 30 proc.) oraz 30 proc. pozostałych kosztów kwalifikowanych (do końca 2016 r. było to 10 proc.).

Rozszerzono także katalog wydatków mogących stanowić koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu od dochodu. Odliczeniu podlegać mogą również poniesione koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego. Preferencja ta dotyczy jednak tylko podatników będących mikroprzedsiębiorcami, małymi lub średnimi przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

Ograniczenie zwolnienia przychodów uzyskiwanych z dotacji

Co do zasady dotacje w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego nadal będą podlegały zwolnieniu od opodatkowania. Niemniej jednak należy pamiętać od tym, że od 1 stycznia 2017 r. zwolnienie nie ma zastosowania do tej części dotacji otrzymanej na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która została przeznaczona, na podstawie odrębnych przepisów, na wynagrodzenie osoby fizycznej prowadzącej tę działalność.

Zaliczenie kosztów uzyskania przychodów

Przedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że przez cały rok obowiązywała regulacja, iż transakcje gotówkowe między nimi, których wartość przekraczała 15 000 zł, powinny były być realizowane za pomocą rachunku bankowego. W innym wypadku, nawet jeśli wydatek mógł być zakwalifikowany jako koszt podatkowy, nie będzie za taki mógł zostać uznany na potrzeby rozliczeń i traktowany jako koszt.

Koszty uzyskania przychodów związane z prawami autorskimi

Rok 2017 jest ostatnim rokiem, w którym podatnicy, prowadzący szeroko rozumianą działalność twórczą, mogą korzystać z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów w związku z autorskimi prawami do maksymalnej kwoty 42 764 zł. O czym powinni pamiętać, dokonując rozliczeń dochodów uzyskanych w tym roku.

Od roku 2018 nastąpią w tej kwestii istotne zmiany. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że ograniczono istotnie krąg podmiotów uprawnionych do rozliczenia z zastosowaniem podwyższonego zwolnienia. Koszty stanowiące 50 proc. stosowane będą wyłącznie do działalności twórczej w zakresie:

 1. architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
 2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
 3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
 4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
 5. publicystycznej.

W efekcie prawo do rozliczeń utraci szereg pracowników zajmujących się działalnością pośrednią zwłaszcza w segmencie IT, szkoleniowym a także dotyczącym rozwoju osobistego.

Istotną zmianą jest również w przypadku uprawnionych zwiększenie maksymalnego limitu do kwoty 85 528 zł.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Źródło: www.bankier.pl
[/et_pb_text]
[/et_pb_column]
[/et_pb_row]
[/et_pb_section]

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close