PIT za 2016 rok. Jaki formularz wybrać?

PIT za 2016 rok. Jaki formularz wybrać?

Wybór odpowiedniego formularza przy PIT to podstawa prawidłowego rozliczenia z fiskusem – decyduje o tym źródło osiągniętego przychodu. Jeśli było tak, że w danym roku osiągnęliśmy przychody z kilku źródeł (różnego rodzaju), prawdopodobnie będziemy musieli złożyć więcej niż jedno zeznanie podatkowe.

Zgodnie z ordynacją, w zakresie opodatkowania dochodów osób fizycznych przy rozliczeniu PIT za 2016 r. obowiązują następujące formularze zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38,PIT-39. 

Ministerstwo Finansów zapewnia, że w połowie marca gotowy będzie system wstępnego wypełniania zeznań podatkowych PIT za 2016 rok przez fiskusa. Warto jednak wcześniej samodzielnie się przygotować do rozliczenia rocznego i zawczasu być przygotowanym na wypełnienie ustawowego obowiązku.

PIT 37

Najczęściej składanym zeznaniem jest PIT-37. Wypełniamy go, jeśli uzyskaliśmy przychody wyłącznie w Polsce, za pośrednictwem płatnika, opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej, w szczególności przychody:

a) ze stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy), stosunku służbowego oraz pracy nakładczej;

b) z emerytur lub rent krajowych (w tym rent strukturalnych, rent socjalnych), świadczeń przedemerytalnych, zasiłków przedemerytalnych, należności z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego (np. zasiłek chorobowy);

c) ze stypendiów;

d) z działalności wykonywanej osobiście (np. z umów zlecenia);

e) ze świadczeń wypłaconych z Funduszu Pracy (np. zasiłku dla bezrobotnych) lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

f) z praw autorskich i innych praw majątkowych;

PIT 36

Jeżeli nie spełniamy wyżej wymienionych warunków, bo w roku podatkowym prowadziliśmy działalność gospodarczą czy działy specjalne produkcji rolnej opodatkowane według skali podatkowej lub uzyskaliśmy dochody z zagranicy, lub mamy obowiązek doliczyć do uzyskanych dochodów dochody małoletnich dzieci (wykazywane w załączniku PIT/M), a także gdy osiągnęliśmy dochody z najmu, wówczas rozliczamy się ba formularzu PIT-36, w którym jednocześnie wykazujemy przychody wymienione w punkcie pierwszym (np. wynagrodzenie ze stosunku pracy), jeśli takie osiągnęliśmy.

PIT 36L

Jeżeli dla dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej wybraliśmy opodatkowanie jednolitą 19 proc. stawką podatku, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-36L.

PIT 28

Jeżeli dla przychodów z działalności gospodarczej lub z tytułu umów najmu, podnajmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze wybraliśmy opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-28.  

PIT 39

Jeżeli osiągnęliśmy przychody z kapitałów pieniężnych, np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych (takich jak: akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne itp.), pochodnych instrumentów finansowych (takich jak: kontrakty terminowe, opcje itp.) lub z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną, składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-38. 6)Jeżeli dokonaliśmy odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych (np. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa wieczystego użytkowania gruntu), które nabyliśmy po 2008 r., składamy odrębne zeznanie na formularzu PIT-39.

Jeżeli w 2016 r. osiągnęliśmy przychody z najmu (dla których wybraliśmy formę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych), otrzymywaliśmy wynagrodzenie z pracy, sprzedaliśmy na giełdzie akcje oraz prowadziliśmy działalność gospodarczą, dla której jako formę opodatkowania wybraliśmy jednolitą 19 proc. stawkę podatku. Wówczas, w 2017 r. do urzędu skarbowego, powinniśmy byli złożyć w terminie do 31 stycznia 2017 r. PIT-28, w którym rozliczamy przychody z najmu.  

Do 2 maja trzeba natomiast rozliczyć się z fiskusem na formularzu PIT-37, w którym rozliczamy dochody z pracy; PIT-28, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) ze sprzedaży akcji, oraz PIT-36L, w którym rozliczamy dochody (lub stratę) z działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą 19 proc. stawką podatku.

Źródło: www.biznes.onet.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

513
rozliczanych pracowników
159
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close