Pełnomocnik do spraw podatkowych – zasady ustanawiania

Pełnomocnik do spraw podatkowych – zasady ustanawiania

Przepisy Ordynacji podatkowej umożliwiają podatnikowi ustanowienie pełnomocnika do spraw podatkowych. Jakie są rodzaje pełnomocnictw i w jaki sposób można je ustanowić?

Pełnomocnik podatnika

W świetle przepisów Ordynacji podatkowej podatnik ma prawo działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jego osobistego działania.

Pełnomocnikiem może zostać osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.

Przy czym w kwestiach mniejszej wagi wynikających w toku postępowania, organ podatkowy może nie żądać pełnomocnictwa, jeżeli pełnomocnikiem jest małżonek podatnika, a nie ma wątpliwości co do istnienia i zakresu jego upoważnienia do występowania w jego imieniu.

Informacje wskazywane w pełnomocnictwie

Ustanowione właściwie pełnomocnictwo wskazuje dane identyfikujące mocodawcę, w tym jego identyfikator podatkowy, dane identyfikujące pełnomocnika, w tym jego identyfikator podatkowy, a w przypadku nierezydenta – numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, lub inny numer identyfikacyjny, o ile nie posiada identyfikatora podatkowego, adres tego pełnomocnika do doręczeń w kraju, a w przypadku adwokata, radcy prawnego lub doradcy podatkowego – także jego adres elektroniczny.

Pełnomocnik ustanowiony w procedurach szczególnych rozliczania podatku VAT, będący nierezydentem i nieposiadający identyfikatora podatkowego, ma obowiązek wskazać numer służący do identyfikacji dla celów podatkowych nadany w jego państwie. W przypadku braku takiego numeru pełnomocnik ten podaje numer i serię paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Pełnomocnik ten ma również obowiązek wskazać swój adres elektroniczny.

W przypadku gdy pełnomocnictwa udziela osoba, która nie może się podpisać, pełnomocnictwo zgłasza się ustnie do protokołu albo pełnomocnictwo podpisuje za taką osobę osoba sprawująca nad nią opiekę, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

Rodzaje pełnomocnictw

Wyróżnia się trzy rodzaje pełnomocnictw, tj. pełnomocnictwo ogólne, szczególne i do doręczeń.

1. Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych.

Pełnomocnictwo oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Przy czym adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłaszać udzielenie im pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadamiać o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu, ze wskazaniem daty zwolnienia z obowiązku reprezentacji.

W celu ustanowienia pełnomocnictwa ogólnego należy złożyć odpowiedni dokument elektroniczny do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO) prowadzonego przez Ministra Finansów, za pośrednictwem Portalu Podatkowego. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, które uniemożliwiają udzielenie pełnomocnictwa elektronicznie, można skorzystać z formy pisemnej. A osoby, które nie mogą się podpisać składają pełnomocnictwo ustnie do protokołu. W tym celu należy wykorzystać formularze PPO-1 (ustanowienie pełnomocnictwa) albo OPO-1 (odwołanie, zmiana wypowiedzenie).

Po udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego nie trzeba już składać nowego pełnomocnictwa do akt każdej sprawy podatkowej albo kontroli podatkowej z osobna.

Złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmiana, odwołanie lub wypowiedzenie jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Informacje o udzieleniu pełnomocnictwa, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu Szef Krajowej Administracji Skarbowej umieszcza w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

2. Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo tego rodzaju upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. Dlatego też zakres pełnomocnictwa musi być dokładnie wskazany, tj. do jakiej sprawy oraz przed jakim organem.

Może być ono udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu składa się do akt sprawy według wzoru określonego w przepisach, w oryginale lub jego notarialnie poświadczony odpis. W tym celu należy wykorzystać formularz PPS-1.

Opłata skarbowa od ustanowienia pełnomocnictwa szczegółowego wynosi 17 zł.

Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.

3. Pełnomocnictwo do doręczeń

Podatnik ma obowiązek ustanowienia w kraju pełnomocnika do doręczeń, jeżeli nie ustanawia pełnomocnika ogólnego lub szczególnego, gdy:

1) zmienia adres miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu na adres w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej;

2) nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i składa w kraju wniosek o wszczęcie postępowania lub w kraju doręczono jej postanowienie o wszczęciu postępowania.

Przy czym nie ustanawia się pełnomocnika do doręczeń, jeżeli podatnik podał adres mailowy do dostarczania pism procesowych.

Dla pełnomocnictwa do doręczeń przeznaczony jest formularz PPD-1.

Opłata skarbowa od udzielenia tego pełnomocnictwa wynosi 17 zł.

W przypadku niedopełnienia przez stronę obowiązku ustanowienia pełnomocnika do doręczeń, pismo uznaje się za doręczone pod dotychczasowym adresem w kraju, a organ podatkowy pozostawia pismo w aktach sprawy.

Do pełnomocnictwa do doręczeń stosuje się przepisy dotyczące pełnomocnictwa szczególnego.

Dodatkowo, ustanawiając więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania lub ustanawiając pełnomocnika ogólnego oraz szczególnego w tej samej sprawie, podatnik wskazuje organowi jednego z nich jako pełnomocnika do doręczeń.

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowej składanej elektronicznie

Jeżeli podatnik chce udzielić pełnomocnictwa jedynie do podpisywania deklaracji podatkowych składanych w formie elektronicznej wystarczy wypełnić i złożyć formularz UPL-1 w urzędzie skarbowym, w którym się rozlicza, w wersji papierowej albo elektronicznej przez ePUAP (do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej).

Formularz UPL-1 musi być podpisany przez przedsiębiorcę, a jeśli dotyczy spółki, to podpisują go osoby zgodnie z reprezentacją wynikającą z KRS lub umowy spółki.

Na jednym formularzu można upoważnić maksymalnie trzy osoby. Jeśli podatnik chce upoważnić więcej osób musi zrobić to na kolejnym formularzu UPL-1.

Upoważnienie uprawnia do podpisywania każdego rodzaju deklaracji podatkowych, a także zeznań i informacji podatkowych.

Złożenie formularza UPL-1P podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Złożenie dokumentu UPL-1 w urzędzie skarbowym nie oznacza, od razu automatycznej możliwości podpisywania deklaracji bezpiecznym podpisem elektronicznym. Trzeba poczekać, aż urząd skarbowy wprowadzi dane pełnomocnika do systemu e-Deklaracje.

Pełnomocnik podpisuje deklarację podpisem elektronicznym użytkownika portalu podatkowego (tzw. dane autoryzujące) albo przy wykorzystaniu bezpiecznego podpisu elektronicznego. Nie jest możliwe posłużenie się Profilem Zaufanym.

Podstawa prawna:

– ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. rok 2018 poz. 800).

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

20Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za marzec 2021 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Kwi
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za marzec 2021 r.

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close