Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych – nowe zasady

Pełnomocnictwo w sprawach podatkowych – nowe zasady

Od 1 stycznia 2016 r. można ustanowić pełnomocnika dla nieobecnej osoby lub niemogącej prawidłowo działać firmy (np. z uwagi na brak zarządu). Natomiast od 1 lipca 2016 r. płatnik będzie mógł udzielić pełnomocnictwa i wyznaczyć jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego.

W postępowaniu przed organami podatkowymi i kontrolnymi strona (płatnik, podatnik lub inkasent) może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Nowelizacja Ordynacji podatkowej wyróżnia od 1 stycznia 2016 r. 3 rodzaje pełnomocnictwa, tj. ogólne, szczególne albo do doręczeń. Jednak przepisy dotyczące pełnomocnictwa ogólnego zaczną obowiązywać od 1 lipca 2016 r. W związku z wprowadzeniem pełnomocnictwa ogólnego przestanie obowiązywać zasada, że pełnomocnictwo składa się w organie podatkowym dopiero wtedy, gdy toczy się sprawa. Przed nowelizacją udzielenie pełnomocnictwa było bowiem okazywane fiskusowi po wszczęciu postępowania (przez złożenie dokumentu pełnomocnictwa do akt poszczególnych spraw). Nowe rozwiązanie jest korzystne dla podatników korzystających z usług biur rachunkowych i doradców podatkowych.

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo ogólne ma najszerszy zakres wśród pełnomocnictw uregulowanych w Ordynacji podatkowej. Na jego podstawie pełnomocnik będzie mógł działać w imieniu strony postępowania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Z reguły pełnomocnik ogólny jest wybierany przez stronę postępowania.

Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych będzie się uznawało także kuratora wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego.

Zasadą jest, że pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu będzie zgłaszał mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Załatwianie spraw związanych z pełnomocnictwem ogólnym odbywać się będzie elektronicznie. Z papierowych formularzy można będzie skorzystać wyjątkowo – w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających skorzystanie z formy elektronicznej. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa ogólnego będą wywierały skutek od dnia wpływu do CRPO (art. 138i § 1 Ordynacji podatkowej).

Pełnomocnictwo szczególne

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej określonej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W przeciwieństwie do pełnomocnictwa ogólnego jest ono ograniczone do załatwienia tylko tej sprawy. Pełnomocnictwa te różnią się między sobą także tym, że tylko w przypadku pełnomocnictwa ogólnego zasadą jest składanie go w formie elektronicznej i uwidacznianie w CRPO. Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego, a nawet zgłoszone ustnie do protokołu.

Pełnomocnictwo szczególne udzielone na piśmie składa się do akt sprawy na formularzu PPS-1, a zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu – na formularzu OPS-1. Składa się je jako oryginał lub jego notarialnie poświadczony odpis. Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego (art. 138 i § 2 Ordynacji podatkowej).

Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed 1 stycznia 2016 r., a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne (art. 25 ustawy z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw).

Pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Od 1 stycznia 2016 r. pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji oraz zawiadomienie o odwołaniu tego pełnomocnictwa mogą być złożone w formie dokumentu elektronicznego. Dokumenty te podatnik, płatnik lub inkasent składają do Ministra Finansów. Przed zmianą przepisów pełnomocnictwa w tym zakresie należało składać w formie papierowego dokumentu.

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
14
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

15Lip
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za czerwiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Lip
Termin płatności PIT

Wpłata za czerwiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

27Lip
Termin płatności VAT

Wpłata podatku VAT za czerwiec 2020 r.

10Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17Sie
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za lipiec 2020 – pozostali płatnicy składek

20Sie
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za lipiec 2020 r. miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close