PAKIET MOBILNOŚCI 2020 – Zmiany w Prawie Transportowym – Co nas czeka ?

PAKIET MOBILNOŚCI 2020 – Zmiany w Prawie Transportowym – Co nas czeka ?

PAKIET MOBILNOŚCI 2020 – Zmiany w Prawie Transportowym – Co nas czeka ?

Pakiet Mobilności 2020 zawiera zmiany do następujących aktów prawnych:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1071/2009, (WE) nr 1072/2009 i (UE) nr 1024/2012 w celu dostosowania ich do zmian w transporcie drogowym
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006 w odniesieniu do minimalnych wymogów dotyczących maksymalnego dziennego i tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu, minimalnych przerw oraz dziennego i tygodniowego czasu odpoczynku oraz rozporządzenie (UE) nr 165/2014 w odniesieniu do określania położenia za pomocą tachografów,
 • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniająca dyrektywę 2006/22/WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania prawa oraz ustanawiająca szczegółowe zasady w odniesieniu do dyrektywy 96/71/WE i dyrektywy 2014/67/UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego.

 

We wrześniu 2020 r. już zaczną obowiązywać nowe przepisy Pakietu Mobilności dotyczące czasu jazdy i odpoczynków oraz powrotów do bazy częściej niż do tej pory. Transportowcy będą mieli półtorej roku, by wdrożyć się w nowe zasady delegowania kierowców, dostępu do rynku oraz zawodu przewoźnika drogowego. Regulacje te zaczną obowiązywać w marcu 2022 roku.

Zmiany w Rozporządzeniu (WE) 561/2006

Wejście w życie po ogłoszeniu Pakiet Mobilności 2020

 Wrzesień 2020 r.

Odpoczynki tygodniowe
Wprowadza się możliwość odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godz.) z rzędu, dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy.

Rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe:

 • musi być zrekompensowana równoważnym okresem odpoczynku, wykorzystywanym jednorazowo przed końcem trzeciego tygodnia,
 • musi poprzedzać regularny odpoczynek tygodniowy (45 godz.),
 • może być dołączona do odpoczynku trwającego co najmniej 9 godz.

Podtrzymano zakaz odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego (45 godz.) i odpoczynku trwającego ponad 45 godz. w kabinie pojazdu. Odpoczynki te muszą być wykorzystane w odpowiednim miejscu zakwaterowania, wyposażonym w infrastrukturę noclegową i sanitarną.

Powrót KIEROWCY do bazy
Wprowadza się obowiązek dla pracodawcy, aby tak zorganizował pracę, by kierowca mógł odebrać w każdym, 4 tygodniowym okresie, regularny odpoczynek tygodniowy (trwający 45 i więcej  godz.)  w kraju siedziby przewoźnika  lub miejscu zamieszkania kierowcy.
W przypadku odbioru dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych (24 godz.) z rzędu, kierowca ma prawo do powrotu, przed rozpoczęciem regularnego odpoczynku tygodniowego trwającego ponad 45 godz. wykorzystywanym jako rekompensata za skrócone odpoczynki tygodniowe.

Wydłużenie godzin jazdy (zmiana art. 12)
Wprowadza się możliwość wydłużenia dziennego lub tygodniowego czasu jazdy o 1 godzinę w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbioru odpoczynku  tygodniowego lub o 2 godziny (pod warunkiem odbioru 30 min przerwy) w celu dotarcia do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy w celu odbioru regularnego odpoczynku  tygodniowego (45 godz.).
Rekompensata za ten czas musi jednak być odebrana jednorazowo przed końcem 3 tygodnia, następującego po tygodniu, w którym nastąpiło wydłużenie godzin jazdy.

Załoga dwuosobowa
W załodze kilkuosobowej kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę, pod warunkiem że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd.

Rozporządzenia (WE) NR 1071/2009  

Wejście w życie – Pakiet Mobilności 2020

Marzec 2022 r.

Kryteria siedziby firmy
Wprowadza się obowiązek dla przedsiębiorcy, który będzie musiał organizować przewozy w taki sposób, aby pojazdy, które są wykorzystywane w przewozach międzynarodowych, wracały do jednej z baz eksploatacyjnych przedsiębiorstwa w tym państwie członkowskim nie później niż w ciągu 8 tygodni od chwili jego opuszczenia.

Kabotaż
Pozostawiono możliwość wykonania 3 przewozów kabotażowych w ciągu 7 dni.
Wprowadza się obowiązkowy,  4 dniowy okres karencji (cooling off period – liczony od zakończenia ostatniego przewozu kabotażowego), pomiędzy kolejnymi operacjami kabotażowymi w danym kraju.

Przewozy kombinowane
Wprowadza się możliwość objęcie zasadami dotyczącymi kabotażu także przewozów kombinowanych, jeżeli cała trasa takiego przewozu odbywa się w jednym państwie członkowskim. Decyzje o tym państwa będą podejmowały indywidualnie.

 

Delegowanie w transporcie – LEX SPECIALIS

Wejście w życie – Pakiet Mobilności 2020

 Marzec 2022 r.

Delegowanie w transporcie
Wprowadza się zwolnienie z zasad delegowania dla kierowców przy wykonywaniu:

 • przewozów bilateralnych,
 • przewozów tranzytowych,
 • w przewozach kombinowanych, jeśli wykonywane są w ramach transportu bilateralnego,
 • przewozów typu cross trade, zwolnienie obejmuje  1 operację do ładunku lub rozładunku lub 2 operacje do ładunku lub rozładunku w drodze powrotnej, pod warunkiem że odbywają się one w trakcie trwania takiego przewozu bilateralnego. Zwolnienie obowiązuje przy obowiązku ręcznego notowania  momentu przekraczania granicy.

Zgłoszenia delegowania i rozliczania płacy zagranicznej
Wprowadza się uproszczone zasady zgłaszania i rozliczania płacy kierowców delegowanych i ograniczono wymogi administracyjne i kontrolne jedynie do:

 • obowiązku wysłania przez przewoźnika zgłoszenia delegowania, elektronicznie za pomocą systemu IMI, przy użyciu wielojęzycznego, standardowego formularza i najpóźniej w momencie rozpoczęcia delegowania,
 • posiadania w pojeździe i okazywania do kontroli w formie papierowej lub elektronicznej kopii zgłoszenia do delegowania i listów przewozowych, zapisów tachografu z wpisanymi symbolami państw przekraczania granicy,
 •  wysyłania na żądanie organu kontrolnego, elektronicznie za pomocą systemu  IMI, dokumentacji związanej z delegowaniem kierowcy (w tym: umowy o prace, ewidencji czasu pracy i potwierdzenia wypłaty wynagrodzenia, zapisów tachografu i listów przewozowych oraz kopii zgłoszenia do delegowania).

Pojazdy od 2,5 do 3,5 t dmc. w ruchu międzynarodowym

Wejście w życie – Pakiet Mobilności 2020

Czerwiec 2022 r.

Rozporządzenie (WE) 1071/2009
Objęcie przepisami dostępu do zawodu przewoźnika drogowego, w tym:

 • obowiązek posiadania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego;
 • obowiązku posiadania gwarancji finansowej w wysokości 1800 € na pierwszy pojazd i 900 € na każdy następny;
 • spełnienia wymogu dobrej reputacji
 • obowiązku posiadania siedziby firmy.

Rozporządzenie (WE) 1072/2009
Objęcie przepisami dostępu do rynku przewozów drogowych w tym:

 • obowiązku posiadania licencji;
 • objęcia przewozów pojazdami do 3,5 t regulacjami w zakresie kabotażu.

 

Zmiany w Rozporządzeniu (WE) 561/2006 i Zmiany w Rozporządzeniu (WE) 165/2014

Wejście w życie – Pakiet Mobilności 2020

 31 grudnia 2024 r.

Dane z tachografu
Obowiązek przechowywania i okazywania do kontroli danych z tachografu z danego dnia i poprzedzających go 56 dni podczas kontroli drogowych.

 

Zmiany w Rozporządzeniu (WE) 165/2014

Wejście w życie – Pakiet Mobilności 2020 

 Grudzień 2024 r.

Obowiązkowa wymiana tachografów analogowych i cyfrowych na smart tachografy II generacji

 

Rozporządzenie (WE) 165/2014

Wejście w życie – Pakiet Mobilności 2020 

Wrzesień 2025 r.

Obowiązkowa wymiana smart tachografów I generacji na smart tachografy II generacji

 

Pojazdy od 2,5 do 3,5 t dmc. w ruchu międzynarodowym

Wejście w życie – Pakiet Mobilności 2020 

 1 Lipca 2026 r.

Rozporządzenia (WE) 561/2006 i 165/2014
Objęcie przepisami rozporządzenia dotyczącymi czasu jazdy i odpoczynku kierowców pojazdów w ruchu międzynarodowym i obowiązku wyposażenie tych pojazdów  w tachografy.

 

 

 

 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close