Optymalny wybór zaliczki na podatek dochodowy i inne korzyści podatkowe

Data dodatnia: 28 lipca, 2015

Optymalny wybór zaliczki na podatek dochodowy i inne korzyści podatkowe

Optymalny wybór formy opodatkowania, to nie jedyna metoda na obniżenie zobowiązania podatkowego. Pewne elementy planowania podatkowego wystąpić powinny w ciągu roku.

Wybierz najkorzystniejszą formę płacenia zaliczek na podatek

Oprócz różnorodnych form opodatkowania (zasad ogólnych, podatku liniowego, karty podatkowej, ryczałtu), możliwe jest również ustalenie optymalnej metody opłacania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku.

Kwoty zaliczek łatwo obliczyć np., za pomocą baz danych lub w specjalnie przygotowanych formularzach służących do wewnętrznych celów rozrachunkowych (w programie www.fillup.pl np. http://druki-formularze.pl/druk/pit-5-15-deklaracja-na-zaliczke-miesieczna-na-podatek-dochodowy ).

Formą optymalizacji może być kwartalne wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy. Forma ta dotyczy wyłącznie małych podatników oraz wszystkich innych, którzy rozpoczynają działalność gospodarczą (w tym ostatnim przypadku wybór taki, możliwy jest wyłącznie w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności). Na kwartalne wpłacanie zaliczek można zdecydować się wyłącznie do 20 lutego, a w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności w trakcie roku podatkowego – w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Formą optymalizacji jest również wybór zaliczek w wysokości miesięcznej 1/12 kwoty  z roku poprzedniego. Dzięki takiej formie ustalania zaliczek, podatnik może wykorzystać fakt, że w minionym roku jego dochód, a tym samym zaliczki na podatek były relatywnie niskie i do końca obecnego roku płacić może zaliczki na podatek w niewielkiej wysokości mimo zwiększania się, nawet znacznego, kwoty uzyskiwanych dochodów. 

Optymalizacja zaliczek na podatek dochodowy przybrać może wreszcie formę tzw. kredytu podatkowego, dzięki któremu nie trzeba płacić zaliczek na podatek i podatku w roku, w którym rozpoczyna się prowadzenie działalności gospodarczej, a kwoty te doliczane są do zobowiązania podatnika po 20% ( dwadzieścia %), w ciągu pięciu kolejnych lat podatkowych.  

Wybierając optymalną formę opłacania zaliczek należy pamiętać o dwóch kwestiach. Po pierwsze, co do zasady wyboru należy dokonać z początkiem roku kalendarzowego (do 20 lutego). Zmiana zasad rozliczania i opłacania zaliczek w trakcie roku jest niemożliwa, chyba że podatnik dopiero rozpoczyna prowadzenie działalności gospodarczej. Po drugie przy zaliczkach rozliczanych na zasadzie 1/12 kwoty podatku z lat poprzednich czy też kredytu podatkowego, podatnicy spełnić muszą szereg dodatkowych warunków wynikających z ustawy o podatkach dochodowych.  

 

Optymalnie ustalaj wartość odpisów amortyzacyjnych, oraz termin ich rozpoczęcia

Podatnicy przypominają sobie o inwestycjach w miesiącu, w którym wykazują wysokie przychody. Chcą w ten sposób równoważyć podatkowo przychody i koszty, a w rezultacie płacić niskie zaliczki na podatek dochodowy. Jeżeli inwestycja dotyczy środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, to problemem może być rozliczanie odpisów amortyzacyjnych już w okresie ich przyjęcia do używania. Co do zasady zatem, inwestycje powinny być planowane z wyprzedzeniem co najmniej jednego okresu.

Przedsiębiorca może jednak część wydatków rozliczyć w kosztach już w miesiącu oddania składników majątku do używania. Zatem nawet późna decyzja o redukcji przychodu może przynieść określone efekty.

Sytuacja taka ma miejsce m.in., gdy:

  • rozliczeniu w dacie poniesienia kosztu podlegają składniki majątku, które nie zostają zaliczone do środków trwałych i WNiP m.in. ze względu na niską wartość; optymalizacja polegać może zatem na zakupie poszczególnych elementów składowych, a nie zestawów (np. meble),
  • rozliczeniu w dacie poniesienia kosztu podlegają składniki majątku, które nie zostają zaliczone do środków trwałych i WNiP m.in. ze względu na krótki czas używania, nie przekraczający roku; optymalizacja spowodować może zatem konieczność szybkiego zbycia składnika majątku, w przeciwnym wypadku wystąpić może obowiązek korekty kosztów i naliczanie odsetek za zwłokę,
  • korzysta się z tzw. amortyzacji de minimis, w ramach której możliwe jest rozliczanie w kosztach amortyzacji środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych; podatnicy mogą wówczas dokonywać odpisów nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Korzystaj z praw zależnych – umów najmu, dzierżawy, leasingu itp.

Zamiast nabycia majątku – warto rozważyć niejednokrotnie opcję wykorzystania majątku obcego i jego leasing czy najem. Nie występuje wówczas obowiązek amortyzacji, a cała wartość ponoszonych kosztów może obniżać zaliczki na podatek. Szczególnie atrakcyjnym może okazać się ustalenie wysokiej kwoty opłat wstępnych, które w całości zostaną rozliczone w kosztach podatkowych już w okresie ich poniesienia. 

Generujesz wysokie koszty – utracisz prawo do ryczałtu w ciągu roku

Utrata prawa do ryczałtu może okazać się korzystna, gdy podmiot w trakcie roku podejmie inwestycję, w ramach której dokona nabycia lub wytworzenia środka trwałego, jego remontu, modernizacji lub też poniesie inne wydatki, które może bieżąco ujmować w kosztach.

O ile rezygnacji z ryczałtu dokonać można wyłącznie poprzez oświadczenie składane do 20 stycznia danego roku podatkowego (druk oświadczenia znaleźć można na stronie www.druki-formularze.pl), to w trakcie roku możliwa jest również utrata prawa do ryczałtu ewidencjonowanego. W tym celu podatnik musi osiągnąć przychody z działalności, której prowadzenie nie pozwala na opodatkowanie w formie ryczałtu. W takim przypadku podatnik traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych z dniem uzyskania przychodów z tych rodzajów działalności i od tego dnia opłaca podatek dochodowy na ogólnych zasadach (art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. Nr 144, poz. 930). Po utracie prawa do ryczałtu, podatnik może wykazywać koszty na zasadach ogólnych.

Obliczaj wartość przychodu. Nie stracisz wówczas prawa do ryczałtu ewidencjonowanego.

Korzystając z wartości przychodów wskazanej w ewidencji prowadzonej dla celów ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnik powinien w trakcie roku kontrolować, jakie kwoty przychodów uzyska w ciągu całego roku. Kontrola taka możliwa jest na podstawie ewidencji przychodów, dostępnej w zestawie druków na stronie www.fillup.pl(http://druki-formularze.pl/druk/epr-ewidencja-przychodow-ryczaltowa).

Aby nie stracić prawa do ryczałtu, wartość ta nie może przekroczyć 150.000 euro (przeliczenia dokonuje się po średnim kursie NBP z dnia 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy). Prognozując w trakcie roku wysokie przychody, podatnik może podjąć współpracę z innymi podmiotami, które przejmą część umów, przenieść część wynagrodzeń lub zleceń na kolejne lata lub założyć inny podmiot (np. spółkę z o.o., która odpowiadać będzie za realizację części umów).    

Optymalizacja to wybieganie w przyszłość

Przedsiębiorca nie może zapomnieć, że prowadzić działalność będzie w dłuższym okresie. Jeżeli nie będzie od razu myślał, jak zminimalizować skutki podatkowe w kolejnych okresach, jego zobowiązania względem skarbu państwa będą zawsze w znaczący sposób wpływały na pasywa i ograniczały szybki rozwój firmy.

Źródło: www.ksiegowosc.infor.pl

Dlaczego warto nam zaufać?

498
rozliczanych pracowników
169
obsługiwanych firm
100%
satysfakcji
13
lat doświadczenia

Nadchodzące wydarzenia
i ważne terminy

12Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15Paź
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za wrzesień 2020 – pozostali płatnicy składek

20Paź
TERMIN PŁATNOŚCI PIT

Wpłata za wrzesień 2020 miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych

26Paź
TERMIN PŁATNOŚCI VAT

Wpłata podatku VAT za wrzesień 2020

10Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16Lis
TERMIN PŁATNOŚCI ZUS

Wpłata składek ZUS za październik 2020 – pozostali płatnicy składek

Zobacz wszystkie wydarzenia

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies oraz localStorage, są one potrzebne do prawidłowego działania więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close